Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhaja:m.[Sk.dhvaja] 旗,幢,幢幡,旗幟.-agga 幢頂,旗幟的尖端.-ālu 用旗幟裝飾.-āhaṭa,-baddha 占領旗,放置旗.
パーリ語辞典 水野弘元著
dhaja:m.[Sk.dhvaja] 旗,幢,幢幡,はた.-agga 幢頂,はたの先.-ālu 旗で飾られた.-āhaṭa,-baddha 占領旗,放置旗.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhaja,【陽】 旗,象征,符號。 ~gga,最標準。 ~ālu,【形】 以旗子裝飾的。 ~āhaṭa,【形】 在戰爭中捕獲的,作為戰利品。(p162)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhaja,【陽】旗,符號,象徵(siong7 teng (上丁)或 siong7 tin(上珍)。)。dhajagga,旗尖。dhajālu,【形】以旗子裝飾的。dhajāhaṭa,【形】在戰爭中捕獲的,作為戰利品。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhaja:dhaja(pu)
ဓဇ(ပု)
[yadicchā]
[ယဒိစၧာနာမ္]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhaja:dhaja(ti)
ဓဇ(တိ)
[dhaja+a]
[ဓဇ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhaja:dhaja(pu,na)
ဓဇ(ပု၊န)

[ဓဇ+အ။ ဓဇ ဂမေန။ အ။ဓာန္၊ဋီ။၃၉၇။နီတိ၊ဓာ။၄၂-၃။ ဓဇတီတိ ဓေဇာ၊ ေကတု။ ဓာတြတၳ။၁၉၉။ ဓုနာတိ ကမၸတိ စလတီတိ ဓဇံ။ အပ၊႒၊၂။၈၄။ ဓဇ မႁသၱိယာမ္။ အမရ၊၁၈။၉၉ (ဓြဇ-သံ၊ ဓယ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ၊ ဓြဇယ-သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhaja:[m.] a flag; emblem; symbol.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhaja,[Sk.dhvaja,cp.Ohg.tuoh “cloth” (fr.*dwōko)] a flag,banner; mark,emblem,sign,symbol Vin.I,306 (titthiya°:outward signs of); II,22 (gihi°); S.I,42; II,280; A.II,51; III,84 sq.(panna°); M.I,139 (id.); A.III,149 (dhamma); J.I,52 (+patākā); VvA.173 (id.); J.I,65 (arahad °;)Th.I,961; J.V,49=Miln.221; J.V,509; VI,499; Nd1 170; Vv 361,6428 (subhāsita°=dhamma° VvA.284); Dhs.1116,1233; Vism.469 (+paṭȧka,in comparison); PvA.282; VvA.31,73; Miln.21; Sdhp.428,594.Cp.also panna.

--agga the top of a standard S.I,219; A.III,89 sq.; Pug.67,68; Vism.414 (°paritta).--ālu adorned with flags Th.1,164=J.II,334 (:dhajasampanna Com.); --āhaṭa won under or by the colours,taken as booty,captured Vin.III,139,140; Vism.63.--baddha captured (=°āhaṭa) Vin.I,74 (cora).(Page 334)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Dhaja:One of the eight brahmins who recognised the signs at the Buddha';s birth (J.i.56).The Milindapañha (p.236) speaks of him as one of the Buddha';s first teachers.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHAJA:[m] cây cờ,cây phướn,cờ hiệu --gga ngọn cờ --ālu [a] treo cờ --āhaṭa [a] bắt tại chiến trường,cướp được nơi chiến trường
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dhaja:cao kỳ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhaja:ဓဇ(ပု၊န)
[ဓဇ+အ။ ဓဇ ဂမေန။ အ။ဓာန္၊ဋီ။၃၉၇။နီတိ၊ဓာ။၄၂-၃။ ဓဇတီတိ ဓေဇာ၊ ေကတု။ ဓာတြတၳ။၁၉၉။ ဓုနာတိ ကမၸတိ စလတီတိ ဓဇံ။ အပ၊႒၊၂။၈၄။ ဓဇ မႁသၱိယာမ္။ အမရ၊၁၈။၉၉ (ဓြဇ-သံ၊ ဓယ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ၊ ဓြဇယ-သီဟိုဠ္)]
(၁) တံခြန္၊ အလံ။ (၂) အမွတ္အသား၊ တံဆိပ္။ (၃) ထူးအိုင္။ (၄) အႁမြက္။ (၅) ခႏၶာကိုယ္။ (တိ) (၆) တံခြန္-အလံ-ရွိေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhaja:ဓဇ(တိ)
[ဓဇ+အ]
တံခြန္-အလံ-ႏွင့္ တူေသာ၊ (က) တရား။ (ခ) ေဝႆႏၲရာမင္းသား။ (ဂ) မာန္၊ မာန။ (ဃ) သကၤန္း။ (င) ဘုရား။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhaja:ဓဇ(ပု)
[ယဒိစၧာနာမ္]
ဓဇ-အမည္ရွိေသာ ပုဏၰား။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
dhaja:ဓဇ
ဘူ = ဂတိယံ-သြားျခင္း၌။ ဓဇတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhaja:ဓဇ (ပ)
တံခြန္။ အလံ။ အမွတ္တံဆိပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,