Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhañña:① n.[= dhāniya,Sk.dhānya<dhana] 穀物.-āgāra 穀倉.-karaṇa 打穀場.-rāsi 穀聚.-samavāpaka 播種的穀粒.② a.富(有)的,幸運的.
パーリ語辞典 水野弘元著
dhañña:① n.[=dhāniya,Sk.dhānya<dhana] 穀物.-āgāra 穀倉.-karaṇa 打穀場.-rāsi 穀聚.-samavāpaka 播種の穀粒.② a.富める,幸運の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dhañña:① n.[=dhāniya,Sk.dhānya<dhana] 穀物.-āgāra 穀倉.-karaṇa 打穀場.-phala-rasa穀果汁(味).-rāsi 穀聚.-vāṇija穀物商.-samavāpaka 播種の穀粒.② a.富める,幸運の
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhañña,dhaññavantu,【形】 幸福的,幸運的。(p162)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhañña,【中】 谷粒,玉黍蜀。 ~rāsi,【陽】 谷粒堆。 ~agāra,谷倉。(p162)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhañña,dhaññavantu,【形】幸福的,幸運的。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhañña,【中】谷粒,玉黍蜀。dhaññarāsi,【陽】谷粒堆。dhaññagāra,谷倉。dhaññaphala,谷粒。dhaññaphalarasa,谷汁。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
dhañña: 谷物
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhañña:dhañña(na)
ဓည(န)
[dhañña+rāsi,kye.]
[ဓည+ရာသိ၊ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhañña:dhañña(ti)
ဓည(တိ)
[dhañña+ṇa.dhañño puññavatittisu..1vava7.dhaññaṃ sirīpuññapaññāsampadā etesaṃ atthīti dhaññā.nīti,dhā,117.(dhānya-saṃ)]
[ဓည+ဏ။ ဓေညာ ပုညဝတိတၱိသု။ ဓာန္။၁ဝဝ၇။ ဓညံ သိရီပုညပညာသမၸဒါ ဧေတသံ အတၳီတိ ဓညာ။ နီတိ၊ဓာ၊၁၁၇။ (ဓာႏ်-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhañña:dhañña(pu,na)
ဓည(ပု၊န)
[dhana+ya]
[ဓန+ယ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhañña:dhañña(na)
ဓည(န)
[dhana+ṇya.dhāna+ṇya.dhāna+ṇa.nīti,dhā.116-7.,ṭī.45va.(dhānya-saṃ,dhaṇḍaç dhanna-prā,dhaṇṇa-addhamāgadhī)]
[ဓန+ဏ်။ ဓာန+ဏ်။ ဓာန+ဏ။ နီတိ၊ဓာ။၁၁၆-၇။ ဓာန္၊ဋီ။၄၅ဝ။ (ဓာႏ်-သံ၊ ဓ႑,ဓႏၷ-ျပာ၊ ဓဏၰ-အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhañña:[nt.] grain; corn.(adj.) fortunate; lucky.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhañña,2 (adj.) [Sk.dhānya,adj.to dhana or dhānya.Semantically cp.āḷhiya] “rich in corn,” rich (see dhana); happy,fortunate,lucky.Often in combn dhanadhañña.-- DhA.I,171; III,464 (dhaññādika one who is rich in grains etc.,i.e.lucky); DhsA.116.-- dhaññapuñña-lakkhaṇa a sign of future good fortune & merit PvA.161; as adj.endowed with the mark of ...J.VI,3.See also dhāniya.(Page 335)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhañña,1 (nt.) [Ved.dhānya,der.fr.dhana] grain,corn.The usual enumn comprises 7 sorts of grain,which is however not strictly confined to grain-fruit proper (“corn”) but includes,like other enumns,pulse & seeds.These 7 are sāli & vīhi (rice-sorts),yava (barley),godhuma (wheat),kaṅgu (millet),varaka (beans),kudrūsaka (?) Vin.IV,264; Nd2 314; DA.I,78.-- Nd2 314 distinguishes two oategories of dhañña:the natural (pubbaṇṇa) & the prepared (aparaṇṇa) kinds.To the first belong the 7 sorts,to the second belongs sūpeyya (curry).See also bīja-bīja.-- Six sorts are mentioned at M.I,57,viz.sāli,vīhi,mugga,māsa,tila,taṇḍula.‹-› D.I,5 (āmaka°,q.v.); A.II,209 (id.); M.I,180; A.II,32 (+dhana); Th.1,531; Pug.58; DhA.I,173; VvA.99; PvA.29 (dhanaṁ vā dh °ṁ vā),198 (sāsapa-tela-missitaṁ),278 (sappi -- madhu -- tela -- dhaññādīhi vohăraṁ katvā).-- dhaññaṁ ākirati to besprinkle a person with grain (for good luck) Pv III,54 (=maṅgalaṁ karoti PvA.198,see also maṅgala).

--āgāra a store house for grain Vin.I,240; --piṭaka a basket full of grain DhA.III,370; --rāsi a heap of g.A.IV,163,170; --samavāpaka grain for sowing,not more & not less than necessary to produce grain M.I,451.(Page 334)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHAÑÑA:[nt] hột bắp,lúa mì --sāsi [m] đống hột (lúa vv…) --āgāra một vựa lúa vv… --vanta [a] hên,được sự may mắn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhañña:ဓည(န)
[ဓန+ဏ်။ ဓာန+ဏ်။ ဓာန+ဏ။ နီတိ၊ဓာ။၁၁၆-၇။ ဓာန္၊ဋီ။၄၅ဝ။ (ဓာႏ်-သံ၊ ဓ႑,ဓႏၷ-ျပာ၊ ဓဏၰ-အဒၶမာဂဓီ)]
(၁) ေကာက္၊ စပါး။ (၂) ေကာက္ပင္၊ စပါးပင္။ (၃) ဆန္။ ဓညဖလ-လည္းၾကည့္။ ဓညဗိလဂၤ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhañña:ဓည(ပု၊န)
[ဓန+ယ]
(၁) က်က္သေရ။ (၂) ပညာ။ (၃) က်က္သေရ-ဘုန္း-ပညာ-ႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္း။ (၄) အရိယာဖိုလ္။ (၅) အာႏုေဘာ္,စြမ္းရည္,သတၱိ။ ဓညပုညလကၡဏသမၸႏၷ-(၂)-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhañña:ဓည(တိ)
[ဓည+ဏ။ ဓေညာ ပုညဝတိတၱိသု။ ဓာန္။၁ဝဝ၇။ ဓညံ သိရီပုညပညာသမၸဒါ ဧေတသံ အတၳီတိ ဓညာ။ နီတိ၊ဓာ၊၁၁၇။ (ဓာႏ်-သံ)]
က်က္သေရ-ဘုန္း-ပညာ-ရွိေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhañña:ဓည(န)
[ဓည+ရာသိ၊ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
စပါးတို႔၏-အစု-အပုံ၊ စပါးပုံ။ ဓညမဇၩ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhañña:ဓည (တိ)
ဘုန္းရွိသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhañña:ဓည (န) (ဓန+ဏ်)
စပါး။ ဘုန္းတန္ခိုး။
စပါးခုနစ္မ်ိဳးကား (၁) သာလိ၊ သေလး။ (၂) ဝီဟိ၊ ေကာက္။ (၃) ယေဝါ၊ မုေယာ။ (၄) ေဂါဓုေမာ၊ နတ္ေကာက္။ (၅) ကဂၤု၊ ဆပ္။ (၆) ဝရေကာ၊ ေျပာင္း။ (၇) ကုျဒဴသေကာ၊ လူး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,