Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhūsara,【形】 灰褐色的,微黃色的。(p165)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhūsara,【形】灰褐色的,微黃色的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhūsara:dhūsara(pu)
ဓူသရ(ပု)
[dhūsa+ara..,ṭī.96.dhū+sara.ṇvādi,.158.]
[ဓူသ+အရ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ဋီ။၉၆။ဓူ+သရ။ ဏြာဒိ၊ ေမာဂ္။၁၅၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhūsara:[adj.] dust-coloured; yellowish.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhūsara,(adj.) [Sk.dhūsara,Ags.dust=E.dust & dusk,Ger.dust; see dhvaṁsati & dhunoti & cp.Walde,Lat.Wtb.under furo] dust-coloured VvA.335.(Page 343)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHŪSARA:[a] màu bụi,màu hơi vàng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhūsara:ဓူသရ(ပု)
[ဓူသ+အရ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ဋီ။၉၆။ဓူ+သရ။ ဏြာဒိ၊ ေမာဂ္။၁၅၈။]
(၁) စဉ္းငယ္ျဖဴ-ေဖ်ာ့ေတာ့-ေသာအဆင္း။ (တိ) (၂) စဉ္းငယ္ျဖဴ-ေဖ်ာ့ေတာ့-ေသာ အဆင္းရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhūsara:ဓူသရ (တိ)
ေဖ်ာ့ေတာ့ေသာ အဆင္းရွိသည္။ မြဲျပာေသာ။ ျပာလဲ့ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,