Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhūpeti,(dhūp + e),以油滋味,以油調味,熏制,使發香。 【過】 ~esi。 【過分】 ~pita。 【無】 dhūpetvā。(p165)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhūpeti,(dhūp+e),以油滋味,以油調味,燻制,使發香。【過】dhūpesi。【過分】dhūpita。【獨】dhūpetvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhūpeti:dhūpeti(kri)
ဓူေပတိ(ႀကိ)
[dhūpa+ṇe+ti.dhātvattha.2va6.dhūpa tāpe dhūpāyati,dhūpāyate.kavikappaduma.]
[ဓူပ+ေဏ+တိ။ ဓာတြတၳ။၂ဝ၆။ ဓူပ တာေပ ဓူပါယတိ၊ ဓူပါယေတ။ ကဝိကပၸဒုမ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhūpeti:[dhūp + e] flavours or seasons with oil; fumigates.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHŪPETI:(dhūp+e) gia vị,với dầu ăn,nếm,xông khói [aor] --esi [pp] pita [abs] dhūpetvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhūpeti:ဓူေပတိ(ႀကိ)
[ဓူပ+ေဏ+တိ။ ဓာတြတၳ။၂ဝ၆။ ဓူပ တာေပ ဓူပါယတိ၊ ဓူပါယေတ။ ကဝိကပၸဒုမ။]
(၁) ထုံေစ၏၊ ေမႊးႀကိဳင္ေစ၏။ (၂) ပူေလာင္ေစ၏၊ ေလာင္ကြၽမ္းေစ၏။ (၃) ဆို၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhūpeti:ဓူေပတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,