Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhūpana:n.[〃] 薫的事(香味發散),芳香,薫香.
パーリ語辞典 水野弘元著
dhūpana:n.[〃] 薫ずること,芳香,薫香.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhūpana,1.煙熏,香熏。 2.調味料,(咖哩的)調料。(p165)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhūpana,1.熏,香熏。2.調味料,(咖哩的)調料。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhūpana:dhūpana(na)
ဓူပန(န)
[dhūpa+yu.(dhūpana-saṃ,dhūvaṇa-prā)]
[ဓူပ+ယု။ (ဓူပန-သံ၊ ဓူဝဏ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhūpana:1.fumigation; incensing; 2.flavouring; seasoning (of curry).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhūpana,(nt.) [Sk.dhūpana] incensing,fumigation; perfume,incense,spice J.III,144; IV,236; Pv III,53 (sāsapa°).(Page 343)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHŪPANA:[nt] xông khói,đốt hương,xông trầm,nêm,gia vị
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhūpana:ဓူပန(န)
[ဓူပ+ယု။ (ဓူပန-သံ၊ ဓူဝဏ-ျပာ)]
(က) အခိုးထုံျခင္း။ (ခ) ထုံျခင္း၊ ဆားခတ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhūpana:ဓူပန (န)
အခိုးလႊတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,