Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhūpa:m.[〃] 香.
パーリ語辞典 水野弘元著
dhūpa:m.[〃] 香.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhūpa,【陽】 熏香。(p165)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhūpa,【陽】熏香(incense)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhūpa:dhūpa(na)
ဓူပ(န)
[dhūpa+a.nīti,dhā.122,327.dhūpa+.dhūpo bhū tāpe cu dityaṃ.dhātvattha.2va6.dhupa...dīpaneç tāpane.thoma.dhūpa tāpe.kavikappaduma.(dhūpa-saṃ,prā,sī.dhūva-prā,addhamāgadhī)]
[ဓူပ+အ။ နီတိ၊ဓာ။၁၂၂၊၃၂၇။ဓူပ+အစ္။ ဓူေပါ ဘူ တာေပ စု ဒိတ်ံ။ ဓာတြတၳ။ ၂ဝ၆။ ဓုပ...ဒီပေန,တာပေန။ ေထာမ။ ဓူပ တာေပ။ ကဝိကပၸဒုမ။ (ဓူပ-သံ၊ ျပာ၊ သီဟိုဠ္။ ဓူဝ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhūpa:[m.] incense.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhūpa,[Sk.dhūpa of Idg.*dhūp,enlarged fr.*dhū in dhunāti (q.v.)] incense J.I,51,64,290 (gandha°,dvandva,cpd.); III,144; VI,42; PvA.141 (gandhap̄uppha°).dh°ṁ dadāti to incense (a room) J.I,399.Sometimes misspelt dhūma,e.g.VvA.173 (gandhapuppha°).(Page 343)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHŪPA:[m] nhang,hương
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhūpa:ဓူပ(န)
[ဓူပ+အ။ နီတိ၊ဓာ။၁၂၂၊၃၂၇။ဓူပ+အစ္။ ဓူေပါ ဘူ တာေပ စု ဒိတ်ံ။ ဓာတြတၳ။ ၂ဝ၆။ ဓုပ...ဒီပေန,တာပေန။ ေထာမ။ ဓူပ တာေပ။ ကဝိကပၸဒုမ။ (ဓူပ-သံ၊ ျပာ၊ သီဟိုဠ္။ ဓူဝ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ)]
အခိုးအထုံ၊ အခိုးတိုင္၊ အေမႊးတိုင္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
dhūpa:ဓူပ
ဘူ = သႏၲာေပ-ပူျခင္း,ပူေစျခင္း၌။
စု = ဒိတၱိယံ-ထြန္းပျခင္း၌။
ဓူပတိ၊ ဓူေပတိ၊ ဓူပယတိ။
ဘူ+စု = ပူျခင္း,ပူေစျခင္း,အခိုးလႊတ္ျခင္း,ထြန္းပျခင္း,စကားေျပာဆိုျခင္းတို႔၌ ျဖစ္သည္။
ဘူ = ဓူပါယတိ၊
စု = ဓူပယတိ-၊ ဤသို႔ ေကာတၳဳဘ၌ ျပဆိုထားသည္၊ ဘူဝါဒိ၌ အာပယ ပစၥည္းသက္၍ သကၠတ၌ ဓူပါယတိ-ဟု ျဖစ္သည္၊ ပါဠိ၌ကား ယင္းပုံစံမ်ိဳးကို နာမဓာတ္သာ ၾကံၾကသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhūpa:ဓူပ (ပ)
အခိုးအထံု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,