Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhūmanetta:dhūmanetta(na)
ဓူမေနတၱ(န)
[dhūma+netta]
[ဓူမ+ေနတၱ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhūmanetta:[nt.] an outlet for smoke; a tobacco pipe.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
dhūmanetta:Ống khói thông hơi từ phòng tắm nước nóng (dhūmanikhamanachidda) chữ này cũng dùng để gọi chiếc ống xông hơi dùng trị bệnh nhức đầu theo y học cổ truyền ở Ấn độ thời xưa,tỳ khưu dùng được
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhūmanetta:ဓူမေနတၱ(န)
[ဓူမ+ေနတၱ]
(၁) အခိုးေသာက္ပန္တူ၊ အခိုးေသာက္တံ၊ ေဆးတံ။ (၂) အခိုးထြက္ရာအေပါက္ (ေခါင္းတိုင္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhūmanetta:ဓူမ-ေနတၱ (န)
အခိုးထြက္စရာအေပါက္။ အခိုးတံ။ ေဆးတံ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,