Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhūmāyati:,dhūmayati [dhūma 的 denom.] 冒煙,生起冒出煙.pp.dhūmāyita.
パーリ語辞典 水野弘元著
dhūmāyati:,dhūmayati [dhūma の denom.] 煙を出す.pp.dhūmāyita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhūmāyati,(dhūma 的【派】),吸煙,發煙燃燒,烏雲密布。 【過】 ~māyi。(p165)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhūmāyati,(dhūma 的【派】),吸煙,發煙燃燒,烏雲密布。【過】dhūmāyi。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhūmāyati:dhūmāyati(kri)
ဓူမာယတိ(ႀကိ)
[dhūma+āya+ti.ka.435.rū.536.nīti,sutta.911.]
[ဓူမ+အာယ+တိ။ ကစၥည္း။၄၃၅။႐ူ။၅၃၆။နီတိ၊သုတၱ။၉၁၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhūmāyati:[(deno.from dhūma)] smokes; smoulders; clouds over.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhūmāyati,& Dhūmayati [Sk.dhūmayati,denom.fr.dhūma] to smoke,to smoulder,choke; to be obscured,to cloud over M.I,142 (v.l.dhūpāyati); Pv.I,64 (pariḍayhati+dh.hadayaṁ); DhA.I,425 (akkhīni me dh.= I see almost nothing).pp.dhūmāyita.(Page 343)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHŪMĀYATI:hút thuốc,kéo đến che án (mây); cháy riu riu (lửa) [aor] --māyi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhūmāyati:ဓူမာယတိ(ႀကိ)
[ဓူမ+အာယ+တိ။ ကစၥည္း။၄၃၅။႐ူ။၅၃၆။နီတိ၊သုတၱ။၉၁၁။]
အခိုးလႊတ္၏၊ အခိုးကဲ့သို႔ (မိမိကိုယ္ကို) ျပဳက်င့္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhūmāyati:ဓူမာယတိ (နာ)
အခိုးလႊတ္၏။ မႈန္၏။
အကၡီနိ ေမ ဓူမာယႏၲိ၊ ငါ၏ မ်က္စိတို႔သည္ အခိုးလႊတ္၍ သီမႈန္ကုန္၏။ဓူမ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,