Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhītu:[dhītar 的 gen.] -citta 女兒(少女)心思,女兒(少女)想法.-mattī 女兒程度的女子,女兒年齡的女子.
パーリ語辞典 水野弘元著
dhītu:[dhītar の gen.] -citta 娘の思い,娘という考え.-mattī 娘の程度の(年令の)女.
《水野弘元-巴利語辭典-勘誤表》 Bhikkhu Santagavesaka 覓寂尊者
dhītu:dhītar,dhītā,原:娘;女 訂正:女兒 頁碼:第134頁
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhītu,【陰】 女兒。 ~pati,【陽】 女婿。(p165)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhītu,(dhītar),【陰】女兒。dhītā,【3.單.主】。dhītaro,【3.復.主】。puttassa dhītaraṁ,孫女。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhītu:dhītu(thī)
ဓီတု(ထီ)
[dhara+ritu.i- ī-dīghapru.ka.568.rū.575.nīti,sutta.116va.(duhika-saṃ,dhūā-prā,duva-sī).]
[ဓရ+ရိတု။ ဣ-ကို ဤ-ဒီဃျပဳ။ ကစၥည္း။ ၅၆၈။ ႐ူ။ ၅၇၅။ နီတိ၊သုတၱ။ ၁၁၆ဝ။ (ဒုဟိက-သံ၊ ဓူအာ-ျပာ၊ ဒုဝ-သီဟိုဠ္)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhītu:[f.] daughter.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHĪTU:[f] con gái --pati [m] con rể
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhītu:ဓီတု(ထီ)
[ဓရ+ရိတု။ ဣ-ကို ဤ-ဒီဃျပဳ။ ကစၥည္း။ ၅၆၈။ ႐ူ။ ၅၇၅။ နီတိ၊သုတၱ။ ၁၁၆ဝ။ (ဒုဟိက-သံ၊ ဓူအာ-ျပာ၊ ဒုဝ-သီဟိုဠ္)။]
သမီး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhītu:ဓီတု

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,