Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhītalikā:,dhītikā f.玩偶,洋娃娃(a doll).
パーリ語辞典 水野弘元著
dhītalikā:,dhītikā f.人形.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhītalikā,【陰】 娃娃。(p165)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhītalikā,【陰】娃娃。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhītalikā:dhītalikā(thī)
ဓီတလိကာ(ထီ)
[dhītu+ika+ā.anitea la-akkharā lā.dhītu+ala+ṇvu+ā.dhītu+lika+ā.]
[ဓီတု+ဣက+အာ။ အလယ္၌ လ-အကၡရာ လာ။ ဓီတု+အလ+ဏြဳ+အာ။ ဓီတု+လိက+အာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhītalikā:[f.] a doll.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhītalikā,(f.) [Dimin.of dhītā; cp.dhītikā & potthalikā] a doll Vin.III,36,126 (dāru°); DhsA.321; PvA.16.(Page 341)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHĪTALIKĀ:[f] hình nộm,búp bê
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhītalikā:ဓီတလိကာ(ထီ)
[ဓီတု+ဣက+အာ။ အလယ္၌ လ-အကၡရာ လာ။ ဓီတု+အလ+ဏြဳ+အာ။ ဓီတု+လိက+အာ။]
ယမင္း-ယဉ္မင္း-ညဲမင္း-႐ုပ္၊ နတ္သမီးကဲ့သို႔ တန္ဆာဆင္အပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး႐ုပ္။ ဒါ႐ုဓီတလိကာ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhītalikā:ဓီတလိကာ ဓီတိကာ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,