Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhīra:a.m.[〃] 堅固的,賢的,賢者,慧者,英賢.
パーリ語辞典 水野弘元著
dhīra:a.m.[〃] 堅固な,賢き,賢者,慧者,英賢.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhīra,【形】 明智的,明智者。(p165)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhīra,【形】明智的,明智者。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhīra:dhīra(na)
ဓီရ(န)
[dhā+īra]
[ဓာ+ဤရ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhīra:dhīra(ti)
ဓီရ(တိ)
[dhī+ra.dhī+rā.daha+ra.dhā+ra.dhī paññā assa atthīti dhīro.madhvādito ro.dhīyā paññāya rātigaṇhātīti vā dhīro.atha vā dhāretīti dhīro.dhā dhāraṇe,vajādīhīti ādinā vā dhātānadhīdhāti moggallānasuttena vā rappaccayo,majjhe ī.sūci.(-sārattha,1.197.sārattha,2.74..,ṭī.229,1va72.,ṇvādi.145).(dhīra-saṃç prāç addhamāgadhiç sī)]
[ဓီ+ရ။ ဓီ+ရာ။ ဒဟ+ရ။ ဓာ+ရ။ ဓီ ပညာ အႆ အတၳီတိ ဓီေရာ။ မဓြာဒိေတာ ေရာ။ ဓီယာ ပညာယ ရာတိဂဏွာတီတိ ဝါ ဓီေရာ။ အထ ဝါ ဓာေရတီတိ ဓီေရာ။ ဓာ ဓာရေဏ၊ ဝဇာဒီဟီတိ အာဒိနာ ဝါ ဓာတာနဓီဓာတိ ေမာဂၢလႅာနသုေတၱန ဝါ ရပၸစၥေယာ၊ မေဇၩ ဤ။ သူစိ။ (-သာရတၳ၊၁။၁၉၇။ သာရတၳ၊၂။၇၄။ဓာန္။ ဓာန္၊ဋီ။၂၂၉၊၁ဝ၇၂။ ေမာဂ္၊ ဏြာဒိ။၁၄၅)။ (ဓီရ-သံ,ျပာ,အဒၶမာဂဓိ,သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhīra:[adj.] wise; the wise.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhīra,(adj.) [combining in meaning 1.Sk.dhīra “firm” fr.dhārayati (see dharati & dhiti); 2.Vedic.dhīra “wise” fr.dīdheti (see dhi2).The fluctuation of connotation is also scen in the expls of Coms which always give the foll.three conventional etymologies,viz.dhikkitapāpa,dhiti-sampanna,dhiyā (=paññāya) samannāgata Nd144≈(see dhi2)] constant,firm,self-relying,of character; wise,possessing the knowledge of the Dhamma,often=paṇḍita & Ep.of an Arahant D.II,128; S.I,24 (lokapariyāyaṁ aññāya nibbutā dh.),122,221; Sn.45,235 (nibbanti dhīrā),913 (vippamutto diṭṭhigatehi dh.),1052; It.68 (°upasevanā,opp.bāla),122 (dh.sabbaganthapamocano); Dh.23,28,177 (opp.bāla); Th.1,4; 2,7 (dhammā=tejussadehi ariyamag‹-› gadhammehi ThA.13); J.III,396; V,116; Pv.II,16; II,945; Nd1 44,55,482; Nd2 324 (=jutimant); Miln.342; KhA 194,224,230; DhA.III,189 (=paṇḍita).(Page 341)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHĪRA:[a] sáng trí,người sáng trí
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dhīra:người trí tuệ,bậc trí
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhīra:ဓီရ(တိ)
[ဓီ+ရ။ ဓီ+ရာ။ ဒဟ+ရ။ ဓာ+ရ။ ဓီ ပညာ အႆ အတၳီတိ ဓီေရာ။ မဓြာဒိေတာ ေရာ။ ဓီယာ ပညာယ ရာတိဂဏွာတီတိ ဝါ ဓီေရာ။ အထ ဝါ ဓာေရတီတိ ဓီေရာ။ ဓာ ဓာရေဏ၊ ဝဇာဒီဟီတိ အာဒိနာ ဝါ ဓာတာနဓီဓာတိ ေမာဂၢလႅာနသုေတၱန ဝါ ရပၸစၥေယာ၊ မေဇၩ ဤ။ သူစိ။ (-သာရတၳ၊၁။၁၉၇။ သာရတၳ၊၂။၇၄။ဓာန္။ ဓာန္၊ဋီ။၂၂၉၊၁ဝ၇၂။ ေမာဂ္၊ ဏြာဒိ။၁၄၅)။ (ဓီရ-သံ,ျပာ,အဒၶမာဂဓိ,သီဟိုဠ္)]
ပညာရွိေသာ၊ သူ၊ (က) ပညာျဖင့္ အက်ိဳးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ယူတတ္ေသာ၊ သူ။ (ခ) ဆန္႔က်င္ဘက္ တရားတို႔ကို သုတ္သင္တတ္ေသာ၊ သူ။ (ဂ) ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ မေကာင္းမႈရွိေသာ၊ သူ။ (ဃ) ဘုရားရွင္ (င) ရဟႏၲာ။ (စ) ပေစၥကဗုဒၶါ ဘုရားရွင္။ (ဆ) သိၾကားမင္း။ (ဇ) ဓီရာအမည္ရွိေသာ ရဟန္းမိန္းမ။ ဓီရဂၤ႐ူပ-(၁)-ၾကည့္။ ဓီရာေထရီ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhīra:ဓီရ(န)
[ဓာ+ဤရ]
ပညာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhīra:ဓီ-ရ (ပ)
ျမဲျမံေသာပညာ ရွိေသာသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhīra:ဓီ-ရ (တိ)
ပညာရွိသည္။ သမာဓိႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။ ျမဲျမံတည္ၾကည္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,