Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dhī:,dhi interj.[Sk.dhik] [acc.gen.と共に] 厭わしきかな,いやらしい
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhī,【陰】 智能。 ~mantu,【形】 明智的。(p165)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
dhī,/ dīdhī,=think=想
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhī,【陰】智慧(=paññā),厭惡(=jigucchana)。dhīmantu,【形】明智的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhī:dhī(thī)
ဓီ(ထီ)
[cye+kvi+ī.dhā+kvi+ī.cyāyatīti dhī,cye cintāyaṃ,cyassa dho,na dādi.dhāretīti vā dhī,kvi,nadādi.,ṭī.152-4.dhya+.satā raṇañca,buç ḷāne ca.thoma.]
[ေစ်+ကြိ+ဤ။ ဓာ+ကြိ+ဤ။ စ်ာယတီတိ ဓီ၊ ေစ် စိႏၲာယံ၊ စ်ႆ ေဓာ၊ န ဒါဒိ။ ဓာေရတီတိ ဝါ ဓီ၊ ကြိ၊ နဒါဒိ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၅၂-၄။ဓ်+ကြိပ္။ သတာ ရဏၪၥ၊ ဗုေဒၶၚ,ဠာေန စ။ ေထာမ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhī:dhī(bya)
ဓီ(ဗ်)
[dhī (thera.27va) ti jigucchanatthenipāto.thera,ṭṭha,2.11.saṃ,ṭī,2.499.(-saṃ.dhī-prā)]
[ဓီ (ေထရ။ ၂၇ဝ) တိ ဇိဂုစၧနေတၳနိပါေတာ။ ေထရ၊႒၊၂။၁၁။ သံ၊ဋီ၊၂။၄၉၉။ (ဓိက္-သံ။ ဓီ-ျပာ)]
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
dhī:Knowledge,intellect
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHĪ:[f] trí tuệ --mantu [a] sáng trí
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhī:ဓီ(ဗ်)
[ဓီ (ေထရ။ ၂၇ဝ) တိ ဇိဂုစၧနေတၳနိပါေတာ။ ေထရ၊႒၊၂။၁၁။ သံ၊ဋီ၊၂။၄၉၉။ (ဓိက္-သံ။ ဓီ-ျပာ)]
(၁) စက္ဆုပ္-ရြံရွာ-ကဲ့ရဲ႕-ဖြယ္၊ ထြီထြီဟု ျပဳဖြယ္။ (၂) စက္ဆုပ္-ရြံရွာ-ကဲ့ရဲ႕-ဖြယ္-ရွိ-ေကာင္း-ေသာ။ (၃) စက္ဆုပ္-ရြံရွာ-ကဲ့ရဲ႕-၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhī:ဓီ(ထီ)
[ေစ်+ကြိ+ဤ။ ဓာ+ကြိ+ဤ။ စ်ာယတီတိ ဓီ၊ ေစ် စိႏၲာယံ၊ စ်ႆ ေဓာ၊ န ဒါဒိ။ ဓာေရတီတိ ဝါ ဓီ၊ ကြိ၊ နဒါဒိ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၅၂-၄။ဓ်+ကြိပ္။ သတာ ရဏၪၥ၊ ဗုေဒၶၚ,ဠာေန စ။ ေထာမ။]
အသိဉာဏ္ပညာ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
dhī:ဓီ
ဒိ = အာရာဓာနာဒေရသု-အားရႏွစ္သက္ျခင္း,မ႐ိုေသျခင္းတို႔၌။ ဓီယေတ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhī:ဓီ (ဣ)
ပညာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhī:ဓီ (အ)
စက္ဆုပ္ဖြယ္ရွိစြ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,