Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhāvati:[〃dhāv] ① 跑(run),流(flow).aor.dhāvi.② 洗清,弄清潔,弄乾淨(to clean).cf.dhovati.
パーリ語辞典 水野弘元著
dhāvati:[〃dhāv] ① 走る,流る.aor.dhāvi.② 清める.cf.dhovati.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhāvati,(dhāv + a),跑,跑掉(逃走)。 【過】 dhāvi。 【過分】 dhāvita。 【現分】 dhāvanta。 【無】 dhāviya,dhāvitvā。(p164)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhāvati,(dhāv跑+a),跑,跑掉(逃走)。【過】dhāvi。【過分】dhāvita。【現分】dhāvanta。【獨】dhāviya,dhāvitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhāvati:dhāvati(kri)
ဓာဝတိ(ႀကိ)
[dhāvu+a+ti.dhāvu gatisuddhiyaṃ.dhāvati.nīti,dhā.171.]
[ဓာဝု+အ+တိ။ ဓာဝု ဂတိသုဒၶိယံ။ ဓာဝတိ။ နီတိ၊ ဓာ။၁၇၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhāvati:[dhāv + a] runs; runs away.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhāvati,[Sk.dhāvati & dhāvate:1.to flow,run etc.; cp.Gr.qέw (both meanings); Ags.déaw=E.dew; Ohg.tou=Ger.tau; cp.also dhārā & dhunāti.-- 2.to clean (by running water) etc.=P.dhovati,q.v.] 1.to run,run away,run quickly Sn.939 (cp.Nd1 419); Dh.344; J.I,308; VI,332; Nd1 405=Nd2 304III,; Pv IV.161 =palāyati PvA.2841; DhA.I,389 (opp.gacchati); PvA.4; Sdhp.378.-- 2.to clean etc.:see dhovati; cp.dhavala & dhārā2.(Page 341)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
dhāvati:To run,to go
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhāvati:ဓာဝတိ(ႀကိ)
[ဓာဝု+အ+တိ။ ဓာဝု ဂတိသုဒၶိယံ။ ဓာဝတိ။ နီတိ၊ ဓာ။၁၇၁။]
(၁) သြား၏။ (၂) ေျပး၏၊ လ်င္ျမန္စြာသြား၏။ (၃) လွည့္လည္၏၊ က်င္လည္၏။ (၄) စီးဆင္း၏။ (၅) ပ်ံ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhāvati:ဓာဝတိ (√ဓာဝ္)
ေျပး၏။ ေျပးသြား၏။ လ်င္ျမန္စြာ သြား၏။ စီးသြား၏။ ေဆးေၾကာ၏။ေလွ်ာ္ဖြပ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,