Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhāta:a.已滿足的,充足的.
パーリ語辞典 水野弘元著
dhāta:a.満足せる,充足の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhāta,【過分】 已餵養,已滿足。(p164)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhāta,【過分】已飽,已餵養,已滿足。atidhāta,【過分】太飽。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhāta:dhāta(ti)
ဓာတ(တိ)
[dhā+ta.dhā dhāradānaposane.dhātvattha.]
[ဓာ+တ။ ဓာ ဓာရဒါနေပါသေန။ ဓာတြတၳ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhāta,[Sk.*dhāyita of dhayati to suck,nourish,pp.dhīta] fed,satiated; satisfied,appeased Vin.I,222; J.I,185; II,247,446; V,73; VI,555; Pv.I,118 (so read for dāta)=PvA.59 (:suhita titta); Miln.238,249.-- f.abstr.dhātatā satiation,fulness,satisfaction,in ati° J.II,293.(Page 340)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHĀTA:[pp] cho ăn,nuôi dưỡng,làm cho no
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhāta:ဓာတ(တိ)
[ဓာ+တ။ ဓာ ဓာရဒါနေပါသေန။ ဓာတြတၳ။]
(၁) ေဆာင္အပ္ေသာ၊ ေလ့လာ-ဆည္းပူး-အပ္ေသာ၊ ႏႈတ္တက္ရြရြ အာဂုံအရေဆာင္ေသာ၊ သူ။ (၂) ေရာင့္ရဲ-တင္းတိမ္-ျပည့္စုံ-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhāta:ဓာတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဓာ,√ေဓ+တ)
ေဆာင္အပ္သည္။ ႏွစ္သိမ့္ေစအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,