Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhāreti:[dharati 的 caus.] 使持,保持,憶持; 穿上戴上(wear,put on),給與(give),(書類等)提出(bring),(煙酒等)節制克制(restrain).aor.adhārayiṃ; grd.dhāreyya.
パーリ語辞典 水野弘元著
dhāreti:[dharati の caus.] 持せしむ,保持す,憶持す,着る,与える,差出す,差控える.aor.adhārayiṃ; grd.dhāreyya.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhāreti,(dhar + e),忍受,支撐,穿著,戴著。 【過】 ~esi。 【過分】 dhārita。【現分】 dhārenta 【無】 dhāretvā。(p164)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhāreti,(dhar+e),忍受,支撐,穿著,戴著。【過】dhāresi。【過分】dhārita。【現分】dhārenta 【獨】dhāretvā。dhāreyya,3s.opt.。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
dhāreti: 包含、保持、附有、持有
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhāreti:dhāreti(kri)
ဓာေရတိ(ႀကိ)
[dhara+ṇe+ti]
[ဓရ+ေဏ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhāreti:[dhar + e] bears; holds; wears.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhāreti,[Caus.of dharati,q.v.for etym.] to hold,viz.1.to carry,bear,wear,possess; to put on,to bring,give D.I,166≈(chavadussāni etc.); Vin.I,16=D.I,110≈ (telapajjotaṁ); D.II,19 (chattaṁ to hold a sunshade over a person); PvA.47 (id.); dehaṁ dh.to “wear,” i.e.to have a body It.50,53 (antimaṁ d.); J.IV,3 (padumaṁ); VI,136; Pv.I,31 (vaṇṇaṁ dh.=vahasi PvA.14); tassa kahāpaṇaṁ daṇḍaṁ dh.“to inflict a fine of a k.on him” Miln.171.-- 2.to hold back,restrain Vin.IV,261 (kathaṁ dhāretha how do you suppress or conceal pregnancy?); Dh.222 (kodhaṁ).-- 3.to bear in mind,know by heart,understand:dhammaṁ to know the Dhamma A.III,176; tipiṭakaṁ buddhavacanaṁ to know the 3 Piṭakas Miln.18.-- D.II,2; Pug.41 (suṇāti,bhaṇati,dh.=remember).Cp.upadhāreti.-- With double Acc.:to receive as,to take=believe,to take for,consider as,call:upāsakaṁ maṁ dhāretu Bhagavā “call me your disciple” Vin.I,16 & passim; atthajālan ti pi naṁ dhārehi (call it ...) D.I,46; yathā pañhaṁ Bhagavā vyākaroti tathā naṁ dhareyyāsi (believe it) D.I,222; yathā no (atthaṁ) Gotamo vyākarissati tathā naṁ dhāressāma D.I,236; evaṁ maṁ dhārehi adhimuttacittaṁ (consider as) Sn.1149 (=upalakkhehi Nd2 323).-- 4.to admit,allow,allow for,take up,support (a cause); to give,to owe D.I,125 (may allow),126; A.II,69 (na kassa kiñci dh.pays no tribute); Miln.47 (atthaṁ).(Page 341)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
dhāreti:To bear,to carry,to hold,to keep; to wear; to possess; to restrain; to bear in mind,to know by heart
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHĀRETI:(dhar+e) mang,cầm,níu,đeo (tai) [aor] --esi [pp] dhārita [prp] dhārenta [abs] dhāretvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dhāreti:mang lấy,mặc (y)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhāreti:ဓာေရတိ(ႀကိ)
[ဓရ+ေဏ+တိ]
(၁) ေဆာင္၏။ (၂) အာဂုံ-ႏႈတ္တက္-ေဆာင္၏။ (၃) ေဆာင္ရြက္-မွတ္သား-စိတ္၌ထား-၏။ (၄) သိ၏၊ အသိအမွတ္ျပဳ၏။ (၅) သင္ယူ၏။ (၆) သုံးေဆာင္-ကိုင္တြယ္-အသုံးျပဳ-၏။ (၇) (ပန္း-စသည္) ပန္၏။ (၈) (တန္ဆာ) ဆင္ယင္-ဝတ္ဆင္-၏။ (၉) (ခါးဝတ္=သင္းပိုင္) ဝတ္၏။ (၁ဝ) (ကိုယ္႐ုံ=ဧကစၥီ) စီး၏။ (၁၁) (သပိတ္) လြယ္၏။ (၁၂) (ထီး) ေဆာင္း-မိုး-၏။ (၁၃) (ဖိနပ္) စီး၏။ (၁၄) (ခါးပန္းႀကိဳး) ပန္း၏၊ ပတ္၏၊ စည္း၏။ (၁၅) (ဦးရစ္ေခါင္းေပါင္း) ေပါင္း၏။ (၁၆) (ေခါင္းအုံး) အုံး၏။ (၁၇) အိပ္ေန၏။ (၁၈) ထိုင္ေန၏။ (၁၉) (ေအာက္ပိုင္း=ခါးေတာင္း) က်ိဳက္၏။ (၂ဝ) (သာသနာ့ဝန္) ထမ္းေဆာင္၏။ (၂၁) စြမ္းႏိုင္-တတ္ႏိုင္-၏။ (၂၂) စစ္ေဆး-စုံစမ္း-ေမးျမန္း-၏။ (၂၃) ခ်ိန္တြယ္-တိုင္းတာ-၏။ (၂၄) ညႇိထြန္း၏။ (၂၅) စိုက္ေထာင္၏။ (၂၆) (ကေလး) ခ်ီပိုး-ပိုက္ေထြး-သယ္ေဆာင္-၏။ (၂၇) ယူ၏။ (၂၈) (အမ်ိဳးအႏြယ္) ထား၏၊ တည္ေစ၏။ (၂၉) (လက္သည္း,ဆံပင္) ထား၏။ (၃ဝ) အလိုရွိ၏။ (၃၁) (ဆိုင္း) ထမ္း၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhāreti:ဓာေရတိ (ကာ) (√ဓရ္+ေဏ)
ေဆာင္၏။ မွတ္ေဆာင္၏။ ေဆာင္ရြက္၏။ ဝတ္၏။
ဥပါသကံ မံ ဘဂဝါ ဓာေရတု၊ သီတင္းသည္ဟူ၍ အကၽြႏု္ပ္ကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မွတ္ေတာ္မူပါေလာ့။ ဗုဒၶသာသနေမဝ ဓာေရဟိ၊ ဘုရားရွင္ ဆံုးမျခင္းကိုသာလွ်င္ ေဆာင္ယူေလေလာ့။ေသတစၧတၱသိရႎ ဓာေရတံု၊ ထီးျဖဴ၏က်က္သေရကို ေဆာင္ျခင္းငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,