Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
devī:f.女神,天女,皇後.
パーリ語辞典 水野弘元著
devī:f.女神,天女,皇后.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Devī,【陰】 女神,皇後。(p160)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Devī,【陰】女神,皇後。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
devī:devī(thī)
ေဒဝီ(ထီ)
[yadicchā]
[ယဒိစၧာနာမ္]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
devī:devī(thī)
ေဒဝီ(ထီ)
[deva+ī.(deī-prā)]
[ေဒဝ+ဤ။ (ေဒဤ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
devī:[f.] a goddess; a queen.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Devī:Mother of Mahinda andSanghamittā and wife ofAsoka.

She was the daughter of Deva of Vedisagiri.

Asoka met and married her while on his way to Ujjeni,there to become Viceroy.

When he became king,Devī continued to live at Vedisagiri (Mhv.xiii.6ff; Dpv.vi.16; Sp.i.70).

She is sometimes called Vedisa-devī (MT.324).
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
devī:A female deva,a nymph,a goddess,a queen
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DEVĪ:[f] nữ thần,hoàng hậu
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
devī:hoàng hậu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
devī:ေဒဝီ(ထီ)
[ေဒဝ+ဤ။ (ေဒဤ-ျပာ)]
(၁) မိဖုရား။ (၂) နတ္သမီး။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
devī:ေဒဝီ(ထီ)
[ယဒိစၧာနာမ္]
(၁) ေဒဝီအမည္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး။ (၂) B.E.၂၁၈-၂၅၅-တြင္ ပါဋလိပုတ္ျပည္၌ နန္းတက္ေသာ ဓမၼာေသာကမင္း၏ဇနီး,မဟိႏၵႏွင့္ သံဃမိတၱာတို႔၏ မိခင္ ေဒဝီ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
devī:ေဒဝီ (ဣ)
နတ္သမီး။ မိဖုရား။ ႏြားေျမရင္းပင္။ ပန္းႏုပင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,