Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
deti:,demi,desi,dema,detha,denti,dehi,detu,dento →dadāti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Deti,(dā + e),給。 【過】 adāsi。 【現分】 denta。 【過分】dinna。 【獨】 datvā。參考 Dadāti。(p160)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Deti,(dā+e),給。【過】adāsi。【現分】denta。【過分】dinna。【獨】datvā。參考 Dadāti。A.8.37./IV,243-4.:“Aṭṭhimāni,bhikkhave,sappurisadānāni.Katamāni aṭṭha? 1Suciṁ deti,2paṇītaṁ deti,3kālena deti,4kappiyaṁ deti,5viceyya deti,6abhiṇhaṁ deti,7dadaṁ cittaṁ pasādeti,8datvā attamano hoti.(諸比丘!善士之施有八種。以何為八?即:1鮮潔而施、2殊妙而施、3隨時而施、4適當而施、5辨別而施、6屢屢而施、7施時心明凈、8施後愉悅。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
deti:deti(kri)
ေဒတိ(ႀကိ)
[dā+a+ti]
[ဒါ+အ+တိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
deti:deti(kri)
ေဒတိ(ႀကိ)
[dada+a+ti.ka.526.rū,567.nīti,sutta.11va8.dā+a+ti.rū.5va6-7.,5.74.nīti,dhā.74-5,225.dhātvattha.187.]
[ဒဒ+အ+တိ။ ကစၥည္း။ ၅၂၆။႐ူ၊၅၆၇။ နီတိ၊သုတၱ။၁၁ဝ၈။ ဒါ+အ+တိ။႐ူ။၅ဝ၆-၇။ ေမာဂ္၊၅။၇၄။ နီတိ၊ဓာ။ ၇၄-၅၊၂၂၅။ ဓာတြတၳ။၁၈၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
deti:[dā + e] gives.(See dadāti).
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
deti:To give,to grant; to give up; to allow
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DETI:(dā+e) cho [aor] ādasi [prp] denta [pp] dinna [abs] datvā tặng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
deti:cho,biếu tặng,bố thí
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
deti:ေဒတိ(ႀကိ)
[ဒဒ+အ+တိ။ ကစၥည္း။ ၅၂၆။႐ူ၊၅၆၇။ နီတိ၊သုတၱ။၁၁ဝ၈။ ဒါ+အ+တိ။႐ူ။၅ဝ၆-၇။ ေမာဂ္၊၅။၇၄။ နီတိ၊ဓာ။ ၇၄-၅၊၂၂၅။ ဓာတြတၳ။၁၈၇။]
(၁) ေပး-ေပးကမ္း-ေပးေဝ-၏။ (က) လွဴဒါန္း-ပူေဖာ္-ဆက္ကပ္-၏။ (ခ) စြန္႔-စြန္႔ၾကဲ-ခ်ီးေျမႇာက္-ေထာက္ပံ့-၏။ (ဂ) ရည္ၫႊန္း-အပ္ႏွင္း-၏။ သိုမွီး-ျမႇပ္ႏွံ-၏။ (င) တုိက္-ေကၽြး-ကုစား-၏။ (စ) ေရာင္းခ်၏။ (ဆ) ေလာင္း-ထည့္-သြန္း-ဖ်န္း-၏။ (ဇ) လိမ္းက်ံ-ျခယ္သ-၏။ (ဈ) ေျပာ-ေဟာ-ျပ-၏။ ေျဖရွင္း၏။ (ည) တည္ေစ၏။ (၂) သုတ္သင္၏၊ စင္ၾကယ္-သန္႔ရွင္း-ေစ၏။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
deti:ေဒတိ(ႀကိ)
[ဒါ+အ+တိ]
(၁) ေပး-ေပးကမ္း-ေပးေဝ-၏၊ (က) လွဴဒါန္း-ပူေဇာ္-ဆက္ကပ္-၏။ (ခ) စြန္႔-စြန္႔ၾကဲ-ခ်ီးေျမႇာက္-ေထာက္ပံ့-၏။ (ဂ) တိုက္-ေကြၽး-ကုစား-၏။ (ဃ) တည္ေစ၏။ (၂) သုတ္သင္၏၊ စင္ၾကယ္-သန္႔ရွင္း-ေစ၏။ (၃) စီရင္၏။ (၄) ထား၏။ ဒဒါတိ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
deti:ေဒတိ (√ဒါ)
ေပး၏။ လွဴ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,