Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
desanā:f.[Sk.deśanā] 宣說,說示,教說,指示,懺悔.-kusala 記心善巧.-kkama 說示的順序.-gambhīratā 說示甚深.-gāminī-āpatti 教誡罪,應悔罪.-maṇḍa 宣說醍醐.-suddhi 說示淨.
パーリ語辞典 水野弘元著
desanā:f.[Sk.deśanā] 宣説,説示,教説,指示,懺悔.-kusala 記心善巧.-kkama 説示の順序.-gambhīratā 説示甚深.-gāminī-āpatti 教誡罪,応悔罪.-maṇḍa 宣説醍醐.-suddhi 説示浄.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Desanā,【陰】 講道,訓誡,弘法。 ~vilāsa 【陽】 美妙的教育。(p161)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Desanā,【陰】講道,訓誡,弘法。desanāvilāsa,【陽】美妙的教育。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
desanā:desanā(thī)
ေဒသနာ(ထီ)
[desanā+sutta]
[ေဒသနာ+သုတၱ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
desanā:desanā(thī)
ေဒသနာ(ထီ)
[desanā+naya]
[ေဒသနာ+နယ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
desanā:desanā(thī)
ေဒသနာ(ထီ)
[desanā+kāla]
[ေဒသနာ+ကာလ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
desanā:desanā(thī)
ေဒသနာ(ထီ)
[disi+yu+ā.disa+yu+ā.desīyati uccārīyatīti desanā,disi uccāraṇeti dhātu,desīyati ñāpīyati etāyāti vā desanā,disa pekkhaṇeti dhātu.vinayālaṅkāra,ṭī,1.146.]
[ဒိသိ+ယု+အာ။ ဒိသ+ယု+အာ။ ေဒသီယတိ ဥစၥာရီယတီတိ ေဒသနာ၊ ဒိသိ ဥစၥာရေဏတိ ဓာတု၊ ေဒသီယတိ ဉာပီယတိ ဧတာယာတိ ဝါ ေဒသနာ၊ ဒိသ ေပကၡေဏတိ ဓာတု။ ဝိနယာလကၤာရ၊ ဋီ၊ ၁။ ၁၄၆။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
desanā:'exposition' of the doctrine,may be either an exposition true in the highest sense (paramattha-desanā); or it may not be true in the highest,but only in the conventional sense (vohāra-desanā).See paramattha.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
desanā:[f.] discourse,sermon,preaching.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Desanā,(f.) [Sk.deśanā] 1.discourse,instruction,lesson S.V,83,108; J.III,84; Pug.28; Nett 38; Vism.523 sq.(regarding Paṭiccasamuppāda); PvA.1,2,9,11; Sdhp.213.2.Freq.in dhamma° moral instruction,exposition of the Dhamma,preaching,sermon Vin.I,16; A.I,53; II,182; IV,337 sq.; It.33; J.I,106 etc.(a° gāminī āpatti),a Pārājika or Saṅghādisesa offence Vin.II,3,87; V,187.Cp.Vin.Texts II.33.-- 3.(legal) acknowledgment Miln.344.-- Cp.ā°.

--avasāne (Loc.) at the end of an instruction discourse or sermon DhA.III,175; PvA.54; --pariyosāne=proc.PvA.9,31 etc.--vilāsa beauty of instruction Vism.524; Tikapaṭṭhāna 21.(Page 330)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
desanā:Instruction; preaching; a sermon or discourse; showing
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DESANĀ:[f] bài thuyết,thời pháp,sự thuyết pháp --vilāsa [m] chỉ dạy một cách tốt đẹp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
desanā:ေဒသနာ(ထီ)
[ဒိသိ+ယု+အာ။ ဒိသ+ယု+အာ။ ေဒသီယတိ ဥစၥာရီယတီတိ ေဒသနာ၊ ဒိသိ ဥစၥာရေဏတိ ဓာတု၊ ေဒသီယတိ ဉာပီယတိ ဧတာယာတိ ဝါ ေဒသနာ၊ ဒိသ ေပကၡေဏတိ ဓာတု။ ဝိနယာလကၤာရ၊ ဋီ၊ ၁။ ၁၄၆။]
(၁) ေဟာ-ေျပာ-သိေစ-ျခင္း၊ ျပျခင္း။ (၂) ေျပာၾကား-ၫႊန္ျပ-ျခင္း။ (၃) ေဒသနာၾကားျခင္း၊ အာပတ္-အျပစ္-ကို ေျပာၾကားျခင္း။ (၄) ဝန္ခံျခင္း။ (၅) ေဟာ-ေျပာ-ဖြင့္ျပ-ေၾကာင္းျဖစ္-ေသာ (ပါဠိစသည္)။ (၆) ေဒသနာ-အထူး-အျပား၊ ေဟာပုံ အစီအရင္၊ ေဟာအပ္ေသာတရား-အဖို႔-အစု။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
desanā:ေဒသနာ(ထီ)
[ေဒသနာ+ကာလ]
ေဟာ-ေျပာ-ရာ-အခ်ိန္-အခါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
desanā:ေဒသနာ(ထီ)
[ေဒသနာ+နယ]
ေဒသနာေတာ္နည္း၊ ေဟာ-ေျပာ-ပုံနည္း၊ ေဒသနာေတာ္၌ လာေသာနည္း။ ေဒသနာနယ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
desanā:ေဒသနာ(ထီ)
[ေဒသနာ+သုတၱ]
ေဒသနာသုတ္။ ေဒသနာသုတၱ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
desanā:ေဒသနာ (ဣ)
ေဟာေတာ္မူျခင္း။ ၾကားျခင္း။ အျပစ္ကိုေျဖၾကားျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,