Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dava:m.① [Sk.drava] 戲笑,嬉戲.abl.davā; dat.davāya.-atthāya 為了好玩(for fun),開玩笑地,鬧著玩地(in joke).-kamyatā 戲笑的欲求(開玩笑的嗜好,fondness for joking).② [Sk.dava] 火(fire),熱(heat).
パーリ語辞典 水野弘元著
dava:m.① [Sk.drava] 戯笑,嬉戯.abl.davā; dat.davāya.-atthāya 戯れのために.-kamyatā 戯笑の欲求.② [Sk.dava] 火,熱.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dava:m.① [Sk.drava] 戯笑,嬉戯.abl.davā; dat.davāya.-atthāya 戯れのために.-kamyatā 戯笑の欲求.② [Sk.dava] 火,熱.-ḍāha山火事,林火.-ḍāhaka炭烧き
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dava,【陽】 遊戲,運動。 ~kamyatā,【陰】 喜愛開玩笑。 ~tthāya,davāya,【與、單】 開玩笑地。(p153)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dava,【陽】遊戲,運動。davakamyatā,【陰】喜愛開玩笑。davatthāya,davāya,【與.單】開玩笑地。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dava:dava(pu,thī)
ဒဝ(ပု၊ထီ)
[du=dava+a.,ṭī.176.du+ṇa.muddhabodha.1vavava.pāṇinī,3,1.242.(davaç drava-saṃ)]
[ဒု=ဒဝ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၇၆။ ဒု+ဏ။ မုဒၶေဗာဓ။၁ဝဝဝ။ ပါဏိနီ၊၃၊၁။၂၄၂။ (ဒဝ,ျဒဝ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dava:[m.] play; sport.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dava,2 [Sk.drava to dravati to run,flow,etc.*dreu besides *drā (see dalidda) & *dram (=Gr.drόmos); cp.abhiddavati,also dabba=dravyaṁ] running,course,flight; quickness,sporting,exercise,play Vin.II,13; M.I,273; III,2; A.I,114; II,40,145; IV,167; Pug.21,25.-- davā (Abl.) in sport,in fun Vin.II,101; davāya (Dat.) id.Nd2 540; Miln.367; Dhs.1347,cp.DhsA.402.-- davaṁ karoti to sport,to play J.II,359,363.

--atthāya in joke,for fun Vin.II,113; --kamyatā fondness for joking,Vin.IV,11,354; M.I,565.(Page 315)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dava,1 [Sk.dava,to dunoti (q.v.); cp.Gr.dais fire-brand] fire,heat J.III,260.-- See also dāva & dāya.

--ḍāha (=Sk.davāgni) conflagration of a forest,a jungle-fire Vin.II,138; M.I,306; J.I,641; Cp.III,93; Miln.189; Vism.36.(Page 315)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DAVA:[m] sự chơi giỡn,thể thao --kamyatā [f] ưa nói cà rỡn --tthāya,davaàya để vui đùa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dava:sự nô đùa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dava:ဒဝ(ပု၊ထီ)
[ဒု=ဒဝ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၇၆။ ဒု+ဏ။ မုဒၶေဗာဓ။၁ဝဝဝ။ ပါဏိနီ၊၃၊၁။၂၄၂။ (ဒဝ,ျဒဝ-သံ)]
(၁) (ကိုယ္ျဖင့္)-ျမဴးထူး-ေပ်ာ္ပါး-ကစား-ေပ်ာ္ရႊင္-ျခင္း (ကျခင္း,ေႂကြအန္ကစားျခင္း-စသည္)။ (၂) (ႏႈတ္ျဖင့္) –ျပက္ရယ္ျပဳ-ေျပာင္းေလွာင္-ျပက္ေခ်ာ္ျပဳ-သေရာ္-ျခင္း (ႏႈတ္စည္တီးျခင္း,သီခ်င္းဆိုျခင္း,ကဗ်ာဖြဲ႕ျခင္း စသည္)။ ၇-လည္းၾကည့္ပါ။ (၃) အေဆာတလ်င္-ေရွာင္တခင္- အေရးတႀကီး-ကပ်ာကယာ-မစူးစမ္းဘဲ-မဆင္ျခင္ဘဲ-အမွတ္တမဲ့-ျပဳလုပ္-ေျပာဆိုျခင္း။ (ပု) (၄) ကိုယ္၌ ပူေလာင္ျခင္း။ (၅) စစ္႐ံႈး၍-ထြက္ေျပး-တိမ္းေရွာင္-ဖဲသြား-ျခင္း။ (၆) အရည္။ (၇) ေတာ။ ဒဝဍာဟ,ဒဝဒါဟ-တို႔လည္းၾကည့္။ (၈) ေတာမီး၊ (ေတာင္ေပါက္၊ ဓာန္၊ သ်။ ၁၁၂၆-ၾကည့္ပါ။ (အရည္၊ ထြက္ေျပးျခင္း၊ သြားျခင္း၊ အဟုန္၊ ေျပာင္ေလွာင္ျခင္း၊ ေထာမ။ ေတာ၊ ေတာမီး၊ ေတာမီးေလာင္ျခင္း၊ မီး၊ ဖ်ားနာ-နာက်င္-ျခင္း၊ (P.S.D)။ ဝါစပၸတိ။ ကစားျခင္း၊ ေရ။ အဒၶမာဂဓီ။ ျပာ၊ဓာန္။ ၂ ခုသခ်ၤာ၊ ေျပးျခင္း၊ ေန႔အခါ၊ လ်င္ျမန္ျခင္း၊ (သီ၊ဓာန္)။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
dava:ဒဝ
ဘူ= ကီဠာ တာေပသု-ကစားျမဴးထူးျခင္း,ပူပန္ျခင္းတို႔၌။ ဒဝတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dava:ဒဝ (ပ) (ျဒဝ,√ျဒဳ)
ျမဴးထူးျခင္း။ ကစားျခင္း။ အရည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dava:ဒဝ (ပ) (√ဒု+အ)
မီး။ အပူ။ ေတာမီး။ ေတာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,