Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dassita:a.[dassetiのpp.]说示された
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dassita:dassita(ti)
ဒႆိတ(တိ)
[dassita+vibhūsana.kye.(dagaveta-saṃ)]
[ဒႆိတ+ဝိဘူသန။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။ (ဒဂေဝတ-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dassita:dassita(ti)
ဒႆိတ(တိ)
[dassita+a.(dagaveta-saṃ)]
[ဒႆိတ+အ။ (ဒဂေဝတ-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dassita:dassita(ti)
ဒႆိတ(တိ)
[disa+ṇe+ta.nirutti.763.(dagaveta-saṃç daṃsiya addhamāgadhī)]
[ဒိသ+ေဏ+တ။ နိ႐ုတၱိ။၇၆၃။ (ဒဂေဝတ-သံ,ဒံသိယ အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dassita:[pp.of dasseti] shown; exhibited.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dassita,2 at J.VI,579 accord.to Kern (Toev.p.114)=Sk.daṁśita mailed,armed.(Page 317)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dassita,1 [Sk.darśita,pp.of dasseti1] shown,exhibited,performed Vin.IV,365; J.I,330.Cp.san°.(Page 317)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dassita:đã được trình bày,đã nêu ra
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dassita:ဒႆိတ(တိ)
[ဒိသ+ေဏ+တ။ နိ႐ုတၱိ။၇၆၃။ (ဒဂေဝတ-သံ,ဒံသိယ အဒၶမာဂဓီ)]
(၁) ႐ႈ-ျမင္-ေစ-သိေစ-ျပ-အပ္ေသာ၊ (က) (ႏႈတ္ျဖင့္)-ျပ-ဆို-ေဟာ-ေျပာ-အပ္-ေသာ။ ဒႆိတဓမၼ-ၾကည့္။ (ခ) (ကိုယ္ျဖင့္)-ျပ-ျပဳ-လုပ္-ေဆာင္-အပ္ေသာ။ ဒႆိတသိပၸ-ၾကည့္။ (ဂ) (လက္-စသည္ျဖင္႔)-ျပ-ၫြန္ျပ-ေဖာ္ျပ-လွန္ျပ-ျမင္ေစ-အပ္ေသာ။ (ဃ) (ေဆးေရးစုတ္တံ-စသည္ျဖင္႔)-ေရးဆြဲ-ေရးျခစ္-ျပအပ္ေသာ။ ဒႆိတပရိေစၧဒ-ၾကည့္။ (၂) ျပ-ျမင္ေစ-အပ္ရာ (အခါ-စသည္)။ ဒႆိတကာလ-ၾကည့္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dassita:ဒႆိတ(တိ)
[ဒႆိတ+အ။ (ဒဂေဝတ-သံ)]
႐ႈ-ျမင္-ေစ-ျပ-အပ္သည္ႏွင့္ တူေသာ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dassita:ဒႆိတ(တိ)
[ဒႆိတ+ဝိဘူသန။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။ (ဒဂေဝတ-သံ)]
ျပအပ္-ဝတ္ဆင္အပ္-ေသာ အဆင္တန္ဆာရွိေသာ၊သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dassita:ဒႆိတ (တိ) (တီ-ကိတ္)
ၾကည့္ေစအပ္သည္။ ျပအပ္သည္။ဒေႆတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,