Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dassana:n.[Sk.darśana] 見,看.dat.dassanāya 為了(看)見(in order to see,for the purpose of seeing); instr.dassanena 根據(看)見(by seeing),因為(看)見.-ādhippeyya 見増上.-ānuttariya n.見無上.-kāma 欲見,見的欲求.-ttika 見三法.-duka 見二法.-bhūmi 見地(the level of insight).-visuddhi 見清淨.-samāpatti 見定.-sampanna 見具足.
パーリ語辞典 水野弘元著
dassana:n.[Sk.darśana] 見,見ること.dat.dassanāya 見んがために; instr.dassanena見によって.-ādhippeyya 見増上.-ānuttariya n.見無上.-kāma 見んと欲する.-ttika 見三法.-duka 見二法.-bhūmi 見地.-visuddhi 見清浄.-samāpatti 見定.-sampanna 見具足.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dassana:n.[Sk.darśana] 見,見ること.dat.dassanāya 見んがために; instr.dassanena見によって.-ādhippeyya 見増上.-anuttariya n.見無上.-kāma 見んと欲する.-ttika 見三法.-ttika-kusalattika见三法善三法.-ttika-saraṇaduka见三法有諍二法.-ttika-hetuduka见三法因二法.-duka 見二法.-bhūmi 見地.-visuddhi 見清浄.-visuddhi-ñāṇa见清净の智.-saṁsagga见交.-sacchikiriyā见作证.-samāpatti 見定.-sampanna 見具足.-suvisuddha见清净.dassanena instr.见によりて.-pahātabba-duka见所断二法.-pahātabbaduka-kusalattika见所断二法善三法.-pahātabba-hetuka dhamma见所断因法.-pahātabbahetuttika-saraṇaduka见所断因三法有諍二法
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dassana,【中】 看見,直覺,洞察力。(p153)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dassana,(梵 Darwana),【中】看見,直覺,洞察力。dassanatthaṁ,以便指出(in order to point out,meaning by this)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dassana:dassana(na)
ဒႆန(န)
[dassana+savana.virūpeka.sārattha,3.253.dī,ṭī,1.123.sī,ṭī,,1.347.ma,ṭī,2.158.saṃ,ṭī,2.548.]
[ဒႆန+သဝန။ ဝိ႐ူေပကသိသ္။ သာရတၳ၊၃။၂၅၃။ ဒီ၊ဋီ၊၁။၁၂၃။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊ ၁။၃၄၇။ မ၊ဋီ၊၂။၁၅၈။ သံ၊ဋီ၊၂။၅၄၈။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dassana:dassana(na,thī)
ဒႆန(န၊ထီ)
[disa+yu.dassīyate dassanaṃ,disa pekkhana,yu.,ṭī.161.disa+ana.passīyate passanaṃ,dassanaṃ,nirutti.788.(daga-saṃç daṃsaṇa-prāç addha-māgadhī) ]
[ဒိသ+ယု။ ဒႆီယေတ ဒႆနံ၊ ဒိသ ေပကၡန၊ယု။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၁။ ဒိသ+အန။ ပႆီယေတ ပႆနံ၊ ဒႆနံ၊ နိ႐ုတၱိ။ ၇၈၈။ (ဒဂေနမ္-သံ,ဒံသဏ-ျပာ,အဒၶ-မာဂဓီ) ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dassana:[nt.] sight; intuition; insight.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dassana,(nt.) [Sk.darśana,see dassati1] -- 1.Lit.seeing,looking; noticing; sight of,appearance,look.Often equivalent to an infinitive “to see,” esp.as Dat.dassanāya in order to see,for the purpose of seeing (cp.dassana-kāma=daṭṭhu-kāma):[Bhagavantaṁ] dassanāya M.II,23,46; A.I,121; III,381; Sn.325.-- (a) (nt.) “sight” D.II,157 (visūka°,looking on at spectacles); A.III,202 (+savana hearing); IV,25 sq.(bhikkhu°); Sn.207 (muni°,may be taken as 2,cp.SnA 256),266 (=pekkhaṇa KhA 148); Dh.206 (ariyānaṁ d.,cp.ariyānaṁ dassāvin),210 (appiyānaṁ),274; Vv 342; VvA.138 (sippa° exhibition of art,competition).‹-› (b) adj.as (-°) “of appearance” (cp.°dasa) Sn.548 (cāru° lovely to behold); PvA.24 (bhayānaka° fearful to look at),68 (bībhaccha°).-- 2.Appld.(power of) perception,faculty of apperception,insight,view,theory; esp.(a) in combn ñāṇa-dassana either “knowing & seeing,” or perhaps “the insight arising from knowledge,” perfect knowledge,realization of the truth,wisdom (cp.ñāṇa):S.I,52; II,30; V,28,422; M.I,195 sq.,241,482 (Gotamo sabbaññū sabba-dassāvī aparisesaṁ ñ-d °ṁ paṭijānāti; id.II.31); D.III,134; A.I,220; II,220; IV,302 sq.; cp.ñ-d-paṭilābha A.I,43; II,44 sq.; III 323; ñ-d-visuddhi M.I,147 sq.Also with further determination as adhideva-ñ-d° A.IV,428; alam-ariya° S.III,48; IV,300; V,126 sq.; M.I,68,71,81,207,246,440 sq.,A.I,9; III,64,430; V,88; parisuddha A.III,125; maggâmagga° A.V,47; yathābhūta° A.III,19,200; IV,99,336; V,2 sq.,311 sq.; vimutti° S.I,139; V,67; A.III,12,81,134; IV,99,336; V,130; It.107,108; Miln.338.See also vimutti.-- (b) in other contexts:ariyasaccāna-dassana Sn.267; ujubhūta° S.V,384,404; dhamma° (the right doctrine) S.V,204,344,404; A.III,263; pāpa° (a sinful view) Pv IV.355; viparīta° A.III,114; IV,226; V,284 sq.(and a°),293 sq.sammā° (right view) S.III,189; A.III,138; IV,290; V,199; sabbalokena d.S.IV,127; sahetu d.S.V,126 sq.; suvisuddha d.S.IV,191.-- S.III,28,49; M.II,46; III,157; Sn.989 (wisdom:Jinānaṁ eta d.corresponding with ñāṇa in preceding line); Dhs.584,1002 (insight:cp.Dhs.trsl.p.256).-- (adj.) perceiving or having a view (cp.dasseti) S.I,181 (visuddha°); Th.1,422.-- (c) as nt.from the Caus.dasseti:pointing out,showing; implication,definition,statement (in Com.style) PvA.72; often as °ākāra-dassana:PvA.26 (dātabba°),27 (thomana°),35 (kata°) & in dassanatthaṁ in order to point out,meaning by this,etc.PvA.9,68.-- 3.adassana not seeing S.I,168=Sn.459; invisibility J.IV,496 (°ṁ vajjati to become invisible); wrong theory or view A.V,145 sq.; Sn.206; Pug.21.

--anuttariya (nt.) the pre-eminence or importance of (right or perfect) insight; as one of the 3 anuttariyāni,viz.d°,paṭipadā°,vimutta° at D.III,219,250,281; A.III,284,325; --kāma (adj.) desirous of seeing A.I,150; IV,115; Miln.23; --bhūmi the level or plane of insight Nett 8,14,50; --sampanna endowed with right insight S.II,43 sq.,58.(Page 317)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DASSANA:[nt] sự thấy,trực giác,giác ngộ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dassana:sự gặp,sự thấy,sự diện kiến,kiến đạo (tức sơ đạo),sự nhận thấy,sự giác ngộ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dassana:ဒႆန(န၊ထီ)
[ဒိသ+ယု။ ဒႆီယေတ ဒႆနံ၊ ဒိသ ေပကၡန၊ယု။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၁။ ဒိသ+အန။ ပႆီယေတ ပႆနံ၊ ဒႆနံ၊ နိ႐ုတၱိ။ ၇၈၈။ (ဒဂေနမ္-သံ,ဒံသဏ-ျပာ,အဒၶ-မာဂဓီ) ]
(န) (၁) ၾကည့္-႐ႈ-ျခင္း၊ (က) မံသစကၡဳ-စကၡဳဝိညာဉ္-ျဖင့္-ၾကည့္-႐ႈ-ျခင္း၊ မံသစကၡဳကို အာ႐ုံသို႔ ေရွး႐ႈျပဳျခင္း။ ၈-က-အနက္လည္း ၾကည့္ပါ။ (ခ) ဉာဏစကၡဳျဖင့္-ၾကည့္-႐ႈ-ျခင္း။ ဉာဏစကၡဳကို အာ႐ံုသို႔ ေရွး႐ႈျပဳျခင္း။ ဒႆနကၡဏ-ၾကည့္။ (ဂ) ဉာဏစကၡဳျဖင့္ အာ႐ုံထုတ္ေခ်ာက္ ထိုးေဖာက္ျခင္း။ (၂) ျမင္-သိ-ျခင္း။ (က) မံသစကၡဳ-စကၡဳဝိညာဥ္-ျဖင့္ျမင္ျခင္း။ မံသစကၡဳ၌ အာ႐ုံ ထင္လာျခင္း။ (ခ) ဉာဏစကၡဳျဖင့္ ျမင္သိျခင္း။ (ဂ) ဆိုင္ရာအာ႐ုံႏွင့္-ေတြ႕-ေပါင္း-ဆုံ-ျခင္း၊ (႐ူပါ႐ုံကို ျမင္ျခင္း၊ သဒၵါ႐ုံကို ၾကားျခင္း၊ ဂႏၶာ႐ုံကို နမ္းျခင္း၊ ရသာ႐ုံကို လ်က္ျခင္း၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံကို ေတြ႕ထိျခင္း)။ ၄-အနက္လည္း ဆက္ၾကည့္ပါ။ ဒႆနရသ-လည္းၾကည့္။ (၃) ျမင္-ၾကည့္-ရ-ႏိုင္-ေလာက္-ရာ(အရပ္-စသည္)။ ဒႆနကာလ,ဒႆနသမယတို႔လည္း ၾကည့္။ (၄) ၾကည့္႐ႈ,နားေထာင္ျခင္း။ ဒႆန-ၾကည့္။ (န၊ထီ) (၅) ျပျခင္း၊ ၫြန္ျပျခင္း၊ ထင္စြာျပဳျခင္း၊ သိေစျခင္း။ ႐ူပဒႆနသမတၳ-လည္းၾကည့္။ (တိ) (၆) ႐ႈ-ၾကည့္-ျမင္-သိ-တတ္-ေၾကာင္းျဖစ္-ေသာ။ (က) စကၡဳဝိညာဥ္-ျမင္သိစိတ္။ ဒႆန႒-လည္းၾကည့္။ (ခ) စကၡဳပသာဒ-ျမင္-ထင္-စရာ-႐ုပ္အၾကည္။ ဒႆနီယ-(၅)-ၾကည့္။ (ဂ) မ်က္စိ၊ မ်က္လုံး။ (ဃ) အျမင္မွန္၊ အယူမွန္၊ ညာဏ္။ သမၼာဒိ႒ိ၊ ဂ-ဃ-လည္းၾကည့္ပါ။ ဉာဏဒႆန,ဒိ႒ိဝိသုဒၶိ-တို႔ၾကည့္။ (င) ကမၼႆကတာညာဏ္၊ (ကံသာ ကိုယ့္ဥစၥာဟု သိေသာ ညာဏ္)။ (စ) ဝိပႆနာညာဏ္ (႐ိုးရာသိေသာညာဏ္မွ အထူးသိေသာညာဏ္)။ စ်- အနက္လည္း ျပန္ၾကည့္ပါ။ (ဆ) ပစၥယပရိဂၢဟညာဏ္ (နာမ္႐ုပ္တို႔၏ အေၾကာင္းကို သိေသာညာဏ္)။ င- အနက္လည္း ျပန္ၾကည့္ပါ။ (ဇ) ေဂါၾတဘုညာဏ္၊ (ပုထုဇဉ္အႏြယ္ကို ျဖတ္တတ္ေသာ ညာဏ္)။ (ဈ) ဝိဇၨာအမည္ရေသာ ညာဏ္၊ (ဒိဗၺစကၡဳစေသာ အဘိညာဉ္ဉာဏ္)၊ (ည) မဂ္၊ မဂ္ညာဏ္၊ (ေသာတာပတၱိ စသည္)။ စ်- အနက္လည္း ျပန္ၾကည့္ပါ။ ဂ-ဃ- အနက္လည္း ျပန္ၾကည့္ပါ။ (ဋ) ဖိုလ္၊ ဖိုလ္ညာဏ္။ အလမရိယဉာဏဒႆနဝိေသသ-လည္းၾကည့္။ ဒႆနဝိသုဒၶိဉာဏ-လည္းၾကည့္။ (ဌ) ပစၥေဝကၡဏာညာဏ္၊ (ဆင္ျခင္တတ္ေသာ ညာဏ္)။ စ်- အနက္လည္း ျပန္ၾကည့္ပါ။ (ဍ) သဗၺၫဳတညာဏ္၊ (သိဖြယ္အားလုံးကို သိေသာ ညာဏ္)။ စ်- အနက္လည္း ျပန္ၾကည့္ပါ။ (ဎ) အျမင္မွား၊ အယူမွား၊ မိစၧာဒိ႒ိ။ ဝိပရီတဒႆန-ၾကည့္။ ဂ-က- အနက္လည္း ျပန္ၾကည့္ပါ။ (၇) ျပ-တတ္-ေၾကာင္းျဖစ္-ေသာ (ပုဒ္-စသည္)။ (၈) ၾကည့္-႐ႈ-သိ-ျမင္-အပ္-ထုိက္-ေသာ၊ (က) အဆင္း႐ူပါ႐ုံ၊ ကိုယ္သဏၭာန္။ ဒႆနာႏုတၱရိယ,ဒႆနသမၸႏၷ-လည္းၾကည့္။ (ခ) နိဗၺာန္၊ (ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္)။ ဒႆနာ ႏုတၱရိယ-(၂)-ၾကည့္။ (၉) ဒႆနအမည္ရေသာ (တိုင္းျပည္,သုတ္,ပုဒ္ စသည္)။ ေလာကိယ-လည္းၾကည့္။ (န-မ်က္စိ၊ အိပ္ျခင္း၊ သိျခင္း၊ တရား၊ အယူ၊ က်မ္းဂန္၊ ေၾကးမုံ=မွန္၊ ဝိေသသိက,ႏ်ာယ,မီမံသ,သခ်ၤာ,ပတဉၨလီယ,ေဝဒႏၲ-ဟူေသာ ဒႆနေျခာက္မ်ိဳး (စိႏၲာမဏိ၊ P.S.D)။ ပု- သြား၊ အထြတ္အဖ်ား၊ ခ်ပ္ဝတ္၊ ကိုက္ျဖတ္ျခင္း(ေထာမနိဓိ))။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dassana:ဒႆန(န)
[ဒႆန+သဝန။ ဝိ႐ူေပကသိသ္။ သာရတၳ၊၃။၂၅၃။ ဒီ၊ဋီ၊၁။၁၂၃။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊ ၁။၃၄၇။ မ၊ဋီ၊၂။၁၅၈။ သံ၊ဋီ၊၂။၅၄၈။]
ၾကည့္႐ႈ,နားေထာင္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dassana:ဒႆန (န) (√ဒိသ္+ယု)
ျမင္ျခင္း။ ႐ႈျခင္း။ ၾကည့္ျခင္း။ ဖူးျမင္ျခင္း။ သိျမင္ျခင္း။ ျမင္အပ္ေသာ ႐ူပါ႐ံု။ ျမင္ေတြ႕ျခင္း။ မ်က္စိအျမင္။ ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,