Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dassanīya:a.[Sk.darśanīya.dṛś 的 grd.] 能(可,應)被見的,美麗的.-tara 更美的,較美的.
パーリ語辞典 水野弘元著
dassanīya:a.[Sk.darśanīya.dṛś の grd.] 見らるべき,美しき.-taraより美しき.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dassanīya,~neyya,【形】被認為美麗的,美麗的,英俊的。(p153)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dassanīya,dassaneyya,【形】被認為美麗的,美麗的,英俊的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dassanīya:dassanīya(ti)
ဒႆနီယ(တိ)
[disa+anīya.dassana+īya.dassanaṃ arahatīti dassanīyaṃ.nīti,sutta.775]
[ဒိသ+အနီယ။ ဒႆန+ဤယ။ ဒႆနံ အရဟတီတိ ဒႆနီယံ။ နီတိ၊သုတၱ။၇၇၅]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dassanīya:[adj.] fair to behold; beautiful; handsome.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dassanīya,(adj.) [Sk.darśanīya; grd.formation of dassana,also as dassaneyya] fair to behold,beautiful,good-looking (=dassituṁ yutta DA.I,141),often in formula abhirūpa d. pāsādika paramāya vaṇṇapokkharatāya samannāgata to express matchless physical beauty:D.I,114; S.II,279; PvA.46 etc.Also with abhirūpa & pāsādika alone of anything fair & beautiful:D.I,47.-- Vin.IV,18; S.I,95; J.III,394; Pug.52,66; DA.I,281; PvA.44 (=subha),51 (=rucira).-- Comparative dassanīyatara S.I,237; Sdhp.325:DhA.I,119.(Page 317)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DASSANĪYA:=NEYYA [a]tốt,nên ngắm xem,đẹp,lịch sự
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dassanīya:dễ coi,dễ nhìn,khả ái
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dassanīya:ဒႆနီယ(တိ)
[ဒိသ+အနီယ။ ဒႆန+ဤယ။ ဒႆနံ အရဟတီတိ ဒႆနီယံ။ နီတိ၊သုတၱ။၇၇၅]
(၁) ၾကည့္႐ႈ-အပ္-သင့္-ထိုက္-ေသာ။ (၂) ၾကည့္႐ႈေၾကာင္းျဖစ္ေသာ။ (၃) ၾကည့္႐ႈရာျဖစ္ေသာ။ (၄) ၾကည့္႐ႈျခင္း-ကို-ငွာ-ထိုက္ေသာ၊ ၾကည့္-႐ႈ-ေလာက္ေသာ၊အၾကည့္-အ႐ႈ-သြားေရာက္ထိုက္ေသာ၊သြားေရာက္-ၾကည့္-႐ႈ-ထိုက္ေသာ။ (၅) (ၾကည့္႐ႈ႐ုံမွ်ျဖင္႔ ခ်မ္းသာကို ေဆာင္ႏုိင္သည္ျဖစ္၍) မ်က္စိ(စကၡဳပသာဒ)၏ အစီးအပြါးျဖစ္ေသာ။ (ေမာဂ္၊၄။၆၉-သ်-လည္း ၾကည့္ပါ)။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dassanīya:ဒႆနီယ (တိ) (ဒိသ္+အနီယ)
႐ႈခ်င္ဖြယ္ ရွိသည္။ လွသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,