Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dasa:num.[Sk.daśa] 十.gen.dasannaṃ; instr.dasahi,dasabhi.-aṅga 十支.-uttara 十上.-kkhattuṃ adv.十回.-dha 十種的,十重的.-pada n.十回(圍)棋(a play game with 10 squares on each side).-bala m.十力者,佛.-vidha 十種的.-sata 十百 = 一千.-sahassa 十千 = 一萬.-sahassi-lokadhātu 一萬的世界.
パーリ語辞典 水野弘元著
dasa:num.[Sk.daśa] 十 gen.dasannaṃ; instr.dasahi,dasabhi.-aṅga 十支.-uttara 十上.-kkhattuṃ adv.十回.-dha 十種の,十重の.-pada n.十回碁.-bala m.十カ者,仏.-vidha 十種の.-sata 十百=一千.-sahassa 十千=一万.-sahassi -lokadhātu 一万の世界.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dasa:num.[Sk.daśa] 十.gen.dasannaṃ; instr.dasahi,dasabhi.~akusala-kammapathā十不善业道.~akkosa-vatthūni十怒骂事.-aṅga 十支.~aṅgāni十支[良马具足].~attha-vasā十利[制戒の].~anussatiyo十随念.~antārāyā十障碍[王,贼,火,水,人,非人,猛兽,蛇,命,梵行].~ariya-vāsā十圣居.~asaddhammā十邪法,十非法.~asubhā十不净[观法].~asekha-balāni十无学力.~asekhā dhammā十无学法[八正道と正智,正解脱].~ākārā十行相[空观].~ādīnavā十过失[入王宫].~ānisaṁsā十功德[身念の].~itthiyo十种の女人.~iddhi-balāni,~iddhiyo十神通力[十神变].-uttara 十上.~upakkilesā十随烦恼.~upadhī十依.~upāsaka-guṇā优婆塞の十徳.~kaṇṭakā十刺(とげ).~kathā-vatthūni十论事[比丘に必要な]十种の议论.~kasiṇāni十遍処.~kāma-bhogī十行欲人.~kāyanugatā dhammā十随身法.~kilesa-vatthūni十烦恼[事],十染事[贪,嗔,痴,慢,见,疑,昏沉,掉举,无惭,无愧].~kusala-kammapathā十善业道[身3,语4,意3の善业.不杀,不盗,不邪淫,不妄语,不两舌,不恶口,不绮语,不贪,不嗔,不邪见].-khattuṃ adv.十回.~khīṇāsava-balāni十漏尽力.~gotrabhū-dhammā十种姓法.~ñāṇāni十智 .~tathāgata-balāni 十如来力[処非処,业异熟,静虑解脱等持,根上下,种々胜解,种々界,遍趣行,宿住随念,死生,漏尽の智力].-dha 十種の,十重の.-dhamma-kalāpa十法聚[三十二身分关系].~nāthakaraṇā dhammā十救护事法,十依因法.~nijjarā-vatthūni十尽事,十邪の滅[十无学法] .~niddhamanā dhammā十消法,十邪と十正.-pada n.十目碁.~palibodhā十障碍[禅定の].~pasādaniyā dhammā十可喜法.~pāramiyo十波罗蜜 .~pāsaṁsāni ṭhānāni十应称赞処 .~bandha-nāni十缚[出离の] .-bala m.十カ者,仏.-bala-dhara,-bala-dhārin十力の持者,十力保持者.~balāni十力.~bhariyāyo十种の妇.~micchattā十邪性[八邪(八正道の逆)と邪智,邪解脱].~rāja-dhammā十王法.~lesā十种の类似.~vaḍḍhī十增长.~vatthūni十事[第二结集の非法] .~varā十种の愿望.~vāsā十居.-vidha 十種の.~vipassanā-ñāṇāni十观智.~vipassanupakkilesā十の观の随烦恼.~vivāda-mūlāni十諍根 .~vyasanāni十难[诽谤の报] .~saṁyojanāni十结①经所说[五上分结と五下分结],②论所说[欲贪,嗔恚,慢,见,疑,戒禁取,有贪,嫉,悭,无明][两者は内容的に多少相违] .~saññā十想[3种あるも共に类似].~saññā-bhāvanā十想修习.-sata 十百,一千.~saddā十种の声.-sahassa 十千,一万.-sahassi -lokadhātu 一万の世界.~sikkhāpadāni沙弥の十学处,十戒
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dasa,【形】 (在【合】中) 見者,領會的人。 duddasa = 難領會的,不易看到的。(p153)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dasa,【形】 十。 ~ka,【中】 十年,十個一組。 ~kkhattuŋ,【副】 十次。~dhā,【副】 十方式。 ~bala,【形】 十力,佛陀。 ~vidha,【形】 十倍的。 ~sata,【中】 千。 ~satanayana 【形】 有一千只眼睛的(即:釋帝 Sakka)。 ~sahassa,【中】 十千。(p153)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dasa,【形】(在【合】中) 見者,領會的人。duddasa =難領會的,不易看到的。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dasa,【形】十。Gen.dasannaṁ,dasānaṁ; Instr.dasahi & dasabhi。dasaka,【中】十年,十個一組。dasakkhattuṁ,【副】十次。dasadhā,【副】十方式。dasabala,【形】十力,佛陀。dasavidha,【形】十倍的。dasasata,【中】千。dasasatanayana 【形】有一千只眼睛的(即:帝釋 Sakka)。dasasahassa,【中】十千(=一萬)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dasa:dasa(ti)
ဒသ(တိ)
[dasa+sahassa.kye.(daga-saṃ)]
[ဒသ+သဟႆ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။ (ဒဂ-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dasa:dasa(ti)
ဒသ(တိ)
[dasa+dasa.1-khupru.(daga-saṃ)]
[ဒသ+ဒသ။ ၁-ခုႂကြင္းျပဳ။ (ဒဂ-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dasa:dasa(ti)
ဒသ(တိ)
[dasa+a.(daga-saṃ)]
[ဒသ+အ။ (ဒဂ-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dasa:dasa(ti)
ဒသ(တိ)
[disa+a.]
[ဒိသ+အ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dasa:dasa(ti)
ဒသ(တိ)
[sabba maso bahu saṅkhyāsaddā.nīti,pada.394.saṅkhyāç saṅkhye yyapadhāna.udāna,ṭṭha.385.nīti,pada.4va1.saṅkhyeyyapadhāna..,ṭī.473.aç bahu.nirutti.251.(daç daga-saṃ)]
[သဗၺနာမ္ မဟုတ္ေသာ ဗဟုဝုစ္ သခၤ်ာသဒၵါ။ နီတိ၊ပဒ။၃၉၄။ သခၤ်ာ,သေခၤ် ယ်ပဓာန။ ဥဒါန၊႒။၃၈၅။ နီတိ၊ပဒ။၄ဝ၁။ သေခၤ်ယ်ပဓာန။ ဓာန္။ဓာန္၊ဋီ။၄၇၃။ အလိင္,ဗဟုဝွစ္။ နိ႐ုတၱိ။၂၅၁။ (ဒဂန္,ဒဂ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dasa:(in cpds.),one who sees.(adj.),ten.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dasa,2 (-°) [Sk.-dṛśa; cp.dassa] seeing,to be seen,to be perceived or understood D.I,18 (aññadatthu° sureseeing,all-perceiving=sabbaṁ passāmī ti attho DA.I,111); Sn.653 (paṭiccasamuppāda°),733 (sammad°); J.I,506 (yugamatta°; v.l.dassa).-- duddasa difficult to be seen or understood D.I,12 (dhammā gambhīrā d.; see gambhīra); M.I,167,487; Sn.938; Dh.252; also as sududdasa Dh.36.(Page 316)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dasa,1 [Sk.daśa=Av.dasa,Gr.dέka,Lat.decem,Goth.taíhun,Oir.deich,Ags.tīen,Ohg.zehan fr.*dekm̊,a cpd.of dv+km̊=“two hands”] the number ten; Gen.dasannaṁ (Dh.137); Instr.dasahi (Kh III,) & dasabhi (Vin.I,38).In cpds.(-°) also as ḷasa (soḷasa 16) & rasa (terasa 13; pannar° 15; aṭṭhār° 18).

Metaphorical meaning.(A) In the first place 10 is used for measurement (more recent & comprehensive than its base 5); it is the no.of a set or comprehensive unity,not in a vague (like 3 or 5),but in a definite sense.(B) There inheres in it the idea of a fixed measure,with which that of an authoritative,solemn & auspicious importance is coupled.This applies to the unit as well as its decimal combns (100,1000).Ethically it denotes a circle,to fulfil all of which constitutes a high achievement or power. Application (A) (based on natural phenomena):dasa disā (10 points of the compass; see disā):Sn.719,1122; PvA.71,etc.; d.lokadhātuyo Pv.II,961 (=10X1000; PvA.138); d.māse (10 months as time of gestation) kucchiyā pariharitvā J.I,52; PvA.43,82.-- (B) (fig.) 1.a set:(a) personal (cp.10 people would have saved Sodom:Gen.18,32; the 10 virgins (2X5) Matt.25,1):divase divase dasa dasa putte vijāyitvā (giving birth to 10 sons day by day) Pv.I,6.-- (b) impersonal:10 commandments (dasa sikkhāpadāni Vin.I,83),cp.Exod.34,28; 10 attributes of perfection of a Tathāgata or an Arahant:Tathāgata-balāni; with ref.to the Buddha see Vin.I,38 & cp.Vin.Texts I.141 sq.; dasah’aṅgehi samannāgato arahā ti vuccati (in memorizing of No.10) Kh III,dasahi asaddhammehi sam° kāko J.III,127; -- 10 heavenly attributes (ṭhānāni):āyu etc.D.III,146; S.V,275; PvA.9,opp.10 afflictions as punishment (cp.10 plagues Exod.7--11):dasannaṁ aññataraṁ ṭhānaṁ nigacchati Dh.137 (=das.dukkha-kāraṇānaṁ,enumd v.138,139) “afflicted with one of the 10 plagues”; cp.DhA.III,70.-- 10 good gifts to the bhikkhu (see deyyadhamma) Nd2 523; PvA.7; 10 rules for the king:PvA.161; -- dividing the Empire into 10 parts:PvA.111; etc.vassa-dasa a decade:das’ev’imā vassa-dasā J.IV,396 (enumd under vassa); dasa-rāja-dhammā J.II,367; das’akkosa-vatthūni DhA.I,212.- See on similar sets A.V,1--310; D.III,266--271.-- 2.a larger unity,a crowd,a vast number (of time & space):(a) personal,often meaning “all” (cp.10 sons of Haman were slain Esth.9,10; 10 lepers cleansed at one time Luke 17,12):dasa bhātaro J.I,307; dasa bhātikā PvA.111; dasa-kaññā-sahassa-parivārā PvA.210 etc.‹-› (b) impersonal (cp.10 X 10=many times,S.B.E.43,3):dasa-yojanika consisting of a good many miles DhA.III,291.dasavassasahassāni dibbāni vatthāni paridahanto (“for ever and aye”) PvA.76,etc.

--kkhattuṁ [Sk.°kṛtvah] ten times DhA.I,388; --pada (nt.) a draught-board (with 10 squares on each side); a pre-Buddhistic game,played with men and dice,on such a board D.I,6; Vin.II,10=III,180 (°e kīḷanti); DA.I,85.--bala,[Sk.daśabala] endowed with 10 (supernormal) powers,Ep.of the Buddhas,esp.of Kassapa Buddha Vin.I,38=J.I,84; S.II,27; Vism.193,391; DhA.I,14; VvA.148,206,etc.--vidha tenfold DhA.I,398.--sata ten times a hundred Vin.I,38 (°parivāro); Sn.179 (yakkhā); DhsA.198 (°nayano).--sahassa ten times a thousand (freq.); °ī in dasa-sahassi-lokadhātu Vin.I,12 (see lokadhātu).(Page 315)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
dasa:Ten
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DASA:[a] người trông thấy duddasa khó thấy được
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DASA:[3] số mười --ka [nt] một nhóm mười --kkhattuṃ [ad] mười lần --dhā [ad] trong mười lối (cách) --bala [a] có mười huệ lực (đức Phật) --vidha [a] có mười lần --sata [nt] một ngàn --satanayana [a] có một ngàn con mắt là đức trời Đế Thích hay Ngọc Hoàng Thượng Đế --sahassa [nt] mười ngàn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dasa:ဒသ(တိ)
[သဗၺနာမ္ မဟုတ္ေသာ ဗဟုဝုစ္ သခၤ်ာသဒၵါ။ နီတိ၊ပဒ။၃၉၄။ သခၤ်ာ,သေခၤ် ယ်ပဓာန။ ဥဒါန၊႒။၃၈၅။ နီတိ၊ပဒ။၄ဝ၁။ သေခၤ်ယ်ပဓာန။ ဓာန္။ဓာန္၊ဋီ။၄၇၃။ အလိင္,ဗဟုဝွစ္။ နိ႐ုတၱိ။၂၅၁။ (ဒဂန္,ဒဂ-သံ)]
တဆယ္၊ ၁ဝ-ခု၊ ၁ဝ-ပါး၊ ၁ဝ-ေယာက္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dasa:ဒသ(တိ)
[ဒိသ+အ။]
(အလုံးစုံ-ဘာမဆို) ႐ႈ-ျမင္-သိ-စြမ္းႏိုင္-တတ္ျခင္း အေလ့ရွိ-ေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dasa:ဒသ(တိ)
[ဒသ+အ။ (ဒဂ-သံ)]
၁ဝ-ခုတို႔၏ ျပည့္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ၊ ၁ဝ-ခုေျမာက္ျဖစ္ေသာ (အဖို႔-စသည္)။ ဒသဘာဂ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dasa:ဒသ(တိ)
[ဒသ+ဒသ။ ၁-ခုႂကြင္းျပဳ။ (ဒဂ-သံ)]
၁ဝ-ခုစီ,၁ဝ-ခုစီေသာ (ျပႆနာ-စသည္)။ ဒသနိပါတ-ၾကည့္။ ဒသုတၱရ,ဒသပဒ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dasa:ဒသ(တိ)
[ဒသ+သဟႆ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။ (ဒဂ-သံ)]
တေသာင္း၊ ၁ဝဝဝဝ (အတိုင္း အရွည္ရွိ) ေသာ (စၾကဝဠာ-စသည္)။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
dasa:ဒသ
ဘူ = အဒေန-အစာစားျခင္း၌။ ဒသတိ။
ဒိ = ဥကၡိေပ-ေျမႇာက္ပစ္ျခင္း၌။ ဒႆတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dasa:ဒသ (တိ)
ျမင္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dasa:ဒသ (ပ) (ဒိသ္+အ)
ျမင္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dasa:ဒသ (တိ)
တစ္ဆယ္။ ဆယ္ခု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,