Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dasā:,dasa f.n.[Sk.daśā] 緣,邊緣,流蘇,穗,底襟,下擺,袖.
パーリ語辞典 水野弘元著
dasā:,dasa f.n.[Sk.daśā] 縁,へり,すそ,袖.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dasā,【陰】 1.衣服的邊緣或須邊。 2.條件。(p153)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dasā,【陰】1.衣服的邊緣或須邊。2.條件。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dasā:dasā(thī,na)
ဒသာ(ထီ၊န)
[dā+sa+ā.dā-nitea ā- a-pru.,ṭī.294.(dagā-saṃç dagāva-sī)]
[ဒါ+သ+အာ။ ဒါ-၌ အာ-ကို အ-ျပဳ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၉၄။ (ဒဂါ-သံ,ဒဂါဝ-သီဟိုဠ္)]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dasā,(f.) & dasa (nt.) [Sk.daśā] unwoven thread of a web of cloth,fringe,edge or border of a garment D.I,7 (dīgha° long-fringed,of vatthāni); J.V,187; DhA.I,180; IV,106 (dasāni).-- sadasa (nt.) a kind of seat,a rug (lit.with a fringe) Vin.IV,171 (=nisīdana); opp.adasaka (adj.) without a fringe or border Vin.II,301=307 (nisīdana).--anta edge of the border of a garment J.I,467; DhA.I,180 sq.,391.(Page 316)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
dasā:The skirt or border of a garment; condition,state; period,age
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DASĀ:[f] 1 bìa,mé,rìa,mép (y phục) 2 điều kiện
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dasā:ဒသာ(ထီ၊န)
[ဒါ+သ+အာ။ ဒါ-၌ အာ-ကို အ-ျပဳ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၉၄။ (ဒဂါ-သံ,ဒဂါဝ-သီဟိုဠ္)]
(၁) အဝတ္ အထည္၏-အစိတ္အပိုင္း- အစအန၊ အၿမိတ္အဆာ။ (၂) အခိုက္အတန္႔။ တိဒသ၂-ၾကည့္။ ၃-အနက္လည္း ဆက္ၾကည့္ပါ။ (၃) စည္း၊ ေစာင္ရန္း၊ ခ႐ိုး။ (၄) အတိုင္းအရွည္။ (၅) အမ်ားအျပား။ ၃-အနက္ျပန္ၾကည့္ပါ။ (၆) (တနဂၤေႏြ-စေသာ) ၿဂိဳဟ္တို႔၏ စားရာကာလ၊ ၿဂိဳဟ္သက္။ (၇) စိတ္။ (၈) ဆီမီးစာ။ (အဝတ္၏ အၿမိတ္ ၂-ဖက္၊ မ်ားေသာ အျပားရွိေသာ အခိုက္အတန္႔၊ (အမရ)။ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ၊ စိတ္၊ အဝတ္အထည္အၿမိတ္၊ (သီ၊ဓာန္)။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dasā:ဒသာ (ဣ)
အဆာ။ အၿမိတ္အဆာ။ အခိုက္အတန္႔။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,