Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
darī:f.[〃] 洞窟,洞穴.
パーリ語辞典 水野弘元著
darī:f.[〃] 洞窟,洞穴.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Darī,【陰】 劈開,裂縫,巨穴。(p153)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Darī,【陰】劈開,裂縫,巨穴。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
darī:darī(thī)
ဒရီ(ထီ)
[dara+a+ī.,ṭī.6va9.(darī-saṃç prāç dariya-sī)]
[ဒရ+အ+ဤ။ ဓာန္၊ဋီ။၆ဝ၉။ (ဒရီ-သံ,ျပာ,ဒရိယ-သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
darī:[f.] a cleavage; cleft; cavern.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Darī,(f.) [Sk.darī to dṛṇāti to cleave,split,tear,rend,caus.darayati *der=Gr.dέrw to skin,dέrma,dorά skin); Lith.dirù (id.) Goth.ga-taíran=Ags.teran (tear) =Ohg.zeran (Ger.zerren).To this the variant (r:l) *del in dalati,dala,etc.See also daddara,daddu,dara,avadīyati,ādiṇṇa,uddīyati,purindada (=puraṁ-dara)] a cleavage,cleft; a hole,cave,cavern J.I,18 (v.106),462 (mūsikā° mouse-hole); II,418 (=maṇiguhā); SnA 500 (=padara).

--cara a cave dweller (of a monkey) J.V,70; --mukha entrance of a cave Vism.110.--saya a lair in a cleft Cp.III,71.(Page 315)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
darī:A cave,a grotto
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DARĪ:[f] sự chẻ ra,phân tích; kẻ,khe,đường nứt,hang,động
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
darī:ဒရီ(ထီ)
[ဒရ+အ+ဤ။ ဓာန္၊ဋီ။၆ဝ၉။ (ဒရီ-သံ,ျပာ,ဒရိယ-သီဟိုဠ္)]
(၁) (က) ေခ်ာက္ (ေတာင္ၾကား-ျမစ္ေကြ႕-အရပ္၊ ႐ႈိေျမာင္)။ (ေခ်ာက္၊ ေခ်ာင္၊ ေခ်ာင္း၊ ေျမ,ေတာင္ စသည္တို႔၏ အၾကား အေပါက္။ ေတာင္ေပါက္၊ ဓာန္၊သ်။ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ဥမင္,လိုဏ္ေခါင္း။ ေခ်ာက္ၾကား,႐ႈိေျမာင္ၾကားလည္း ဟူၾက၏။ အမရ၊သ်)။ (ခ) စမ္းေခ်ာင္း (စမ္းေရယဉ္-စိမ့္စမ္း ေရတံခြန္-ရွိေသာ အရပ္)။ ဒရီသယ-(၂)-ၾကည့္။ (၂) ဥမင္၊ ဂူ၊ လိုဏ္ေခါင္း။ (၃) ေရႊ။ ဒရိဒြါရ,ပါသာဏဒရီ-တို႔လည္းၾကည့္။ ဒရီမုခ-(၂)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
darī:ဒရီ (ဣ) (√ဒရ္+ဤ)
ေတာင္ေခ်ာက္။ ေခ်ာက္ၾကား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,