Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
danta:① m.[〃] 齒,齒牙,象牙.-ajina 象牙.-aṭṭhi 齒骨.-kaṭṭha 牙籤.-kāra 象牙工.-poṇa 牙籤.-maṃsa 齒齦.-maya 牙製的.-roga 齒病.② [Sk.dānta.dammati 的 pp.] 已被調禦(調伏控制)的,已被訓練的(tamed,controlled,restrained).-bhūmi 調禦地,安全地(a safe place(=Nibbāna),the condition of one who is tamed).-maraṇa 調禦的死(有能力調禦的死亡).
パーリ語辞典 水野弘元著
danta:① m.[〃] 歯,歯牙,象牙.-ajina 象牙.-aṭṭhi 歯骨.-kaṭṭha楊枝.-kāra 象牙工.-poṇa楊枝.-maṃsa はぐき.-maya 牙製の.-roga 歯病.② [Sk.dānta.dammati の pp.] 調御されたる,訓練されたる.-bhūmi 調御地,安全地.-maraṇa 調御の死.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Danta,(dameti 的【過分】),已馴服,已受約束,已抑制。 ~tā,【陰】 ~bhāva,【陽】 馴熟,溫順,控制,被抑制的狀態。(p152)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Danta,【 中】 牙齒,牙,尖牙。 ~kaṭṭha,【 中】 牙刷,清潔牙齒的工具。 ~kāra,【陽】 象牙工匠。 ~panti,【陰】 牙排。 ~poṇa,【陽】 清潔牙齒的工具。 ~valaya,【中】 象牙制的手鐲。 ~vidaŋsaka,【形】 顯露牙齒的。~āvaraṇa,【中】 唇。(p152)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Danta,3 (dameti 的【過分】;梵dānta,pp.dāmyati to make,or to be tame),已馴服,已受約束,已抑制。dantatā,【陰】dantabhāva,【陽】馴熟,溫順,控制,被抑制的狀態。sudanta﹐很馴服。dantabhūmi﹐安全的地方(a safe place =Nibbāna)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Danta,2 (梵dānta)﹐【形】象牙制品(made of ivory,or ivory-coloured (yāna=dantamaya)。dantakāsāva﹐象牙白或象牙黃。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Danta,1(梵danta),【中】牙齒,牙,尖牙。dantakaṭṭha,【中】牙刷、牙簽(tooth-pick﹐tooth-cleaner) (古譯:楊枝)。dantaṭṭhika,【中】牙齒(顎骨?)。dantakāra,【陽】象牙工匠。dantapanti,【陰】整排牙齒。dantapoṇa,【陽】清潔牙齒的工具(tooth-cleaner)(古譯:楊枝)。dantavalaya,【中】象牙制的手鐲。dantavidaṁsaka,【形】(=dantavidassaka or =dantaghaṁsaka)露齒(而笑)。dantāvaraṇa,【中】唇。dantavakkalika﹐穿樹皮的苦行僧( a kind of ascetics--peeling the bark of trees with their teeth?)。dantavaṇṇa﹐(ivory-coloured,ivory-white)。dantavidaṁsaka。dantasampatti﹐美齒( splendour of teeth )。dantajina 象牙(ivory) (gloss:dhanadhaññaṁ) 。dantaṭṭhika﹐象牙( “teeth-bone,” ivory of teeth)。dantāvaraṇa﹐唇( the lip--lit.protector of teeth)。A.5.208./III,250.:Cakkhussaṁ,mukhaṁ na duggandhaṁ hoti,rasaharaṇiyo visujjhanti,pittaṁ semhaṁ bhattaṁ na pariyonandhati,bhattamassa chādeti.((嚼楊枝五利益:)適可於眼、口不惡臭、味神經清凈、膽汁與痰不纏絡食物、食物甘於彼。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
danta:danta(pu)
ဒႏၲ(ပု)
[danta+maya.kye.]
[ဒႏၲ+မယ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
danta:danta(pu)
ဒႏၲ(ပု)
[danta+a]
[ဒႏၲ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
danta:danta(ti)
ဒႏၲ(တိ)
[danta+ṇa]
[ဒႏၲ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
danta:danta(ti)
ဒႏၲ(တိ)
[damu+ta.,ṭī.749.rū.618.nīti,sutta.1187.]
[ဒမု+တ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၄၉။ ႐ူ။၆၁၈။ နီတိ၊သုတၱ။၁၁၈၇။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
danta:danta(pu,na)
ဒႏၲ(ပု၊န)
[dā+anta.dasa+anta.damu+ta.,ṭī.261.dama+ta.ṇvādi.82.daṃsa+ta.nīti,dhā.179.346.]
[ဒါ+အႏၲ။ ဒသ+အႏၲ။ ဒမု+တ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၆၁။ ဒမ+တ။ ဏြာဒိ။၈၂။ ဒံသ+တ။ နီတိ၊ဓာ။၁၇၉။၃၄၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
danta:[pp.of dameti] tamed; trained; mastered; converted.(nt.),a tooth; tusk; fang.(pp.of dameti),tamed,controlled; restrained dantakaṭṭha :[nt.] a tooth brush; tooth-cleaner.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Danta,3 [Sk.dānta,pp.dāmyati to make,or to be tame,cp.Gr.dmhtόs,Lat.domitus.See dameti] tamed,controlled,restrained Vin.II,196; S.I,28,65,141 (nāgo va danto carati anejo); A.I,6 (cittaṁ dantaṁ); It.123 (danto damayataṁ seṭṭho); Sn.370,463,513,624; Dh.35,142 (=catumagga-niyamena d.DhA.III,83),321 sq.=Nd2 475.-- sudanta well-tamed,restrained Sn.23; Dh.159,323.

--bhūmi a safe place (=Nibbāna),or the condition of one who is tamed S.III,84; Nd2 475 (in continuation of Dh.323); DhA.IV,6.(Page 314)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Danta,2 (adj.) [Sk.dānta] made of ivory,or iv.-coloured J.VI,223 (yāna=dantamaya).

--kāsāva ivory-white & yellow Vin.I,287; --valaya see danta1.(Page 314)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Danta,1 [Sk.danta fr.Acc.dantaṁ of dan,Gen.datah= Lat.dentis.Cp.Av.dantan,Gr.o]dόnta,Lat.dentem,Oir.dēt; Goth.tunpus,Ohg.zand,Ags.tōot (=tooth) & tusc (=tusk); orig.ppr.to *ed in atti to eat=“the biter.” Cp.dāṭhā],a tooth,a tusk,fang,esp.an elephant’s tusk; ivory Vin.II,117 (nāga-d.a pin of ivory); Kh II.(as one of the taca-pañcaka,or 5 dermatic constituents of the body,viz.kesā,lomā nakhā d.taco,see detailed description at KhA 43 sq.); paṅkadanta rajassira “with sand between his teeth & dust on his head” (of a wayfarer) Sn.980; J.IV,362,371; M.I,242; J.I,61; II,153; Vism.251; VvA.104 (īsā° long tusks); PvA.90,152 (fang); Sdhp.360.

--ajina ivory M.II,71 (gloss:dhanadhaññaṁ); --aṭṭhika “teeth-bone,” ivory of teeth i.e.the tooth as such Vism.21.--āvaraṇa the lip (lit.protector of teeth) J.IV,188; VI,590; DhA.I,387.--ullahakaṁ (M.III,167) see ullahaka; --kaṭṭha a tooth-pick Vin.I,46=II.223; I,51,61; II,138; A.III,250; J.I,232; II,25; VI,75; Miln.15; DhA.II,184; VvA.63; --kāra an artisan in ivory ivory-worker D.I,78; J.I,320; Miln.331; Vism.336; --kūta tooth of a maimed bullock (?) (thus taking kūṭa as kūṭa4,and equivalent to kūṭadanta),in phrase asanivicakkaṁ danta-kūṭaṁ D.III,44=47,which has also puzzled the translators (cp.Dial.III,40:“munching them all up together with that wheel-less thunderbolt of a jawbone,” with note:“the sentence is not clear”).--pāḷi row of teeth Vism.251; --poṇa tooth-cleaner,always combd with mukh’odaka water for rinsing the teeth Vin.III,51; IV,90,233; J.IV,69; Miln.15; SnA 272.The C.on Pārāj.II.4,17,(Vin.III,51) gives 2 kinds of dantapoṇa,viz.chinna & acchinna.--mūla the root of a tooth; the gums J.V,172; --vakkalika a kind of ascetics (peeling the bark of trees with their teeth?) DA.I,271; --vaṇṇa ivory-coloured,ivory-white Vv 4510--valaya an iv.bangle DhA.I,226; --vikati a vessel of iv.D.I,78; M.II,18; J.I,320; Vism.336.--vikhādana biting with teeth,i.e.chewing Dhs.646,740,875; --vidaṁsaka (either=vidassaka or to be read °ghaṁsaka) showing one’s teeth (or chattering?) A.I,261 (of hasita,laughter); --sampatti splendour of teeth DhA.I,390.(Page 313)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Danta:A householder of Nāgakāragāma.He gave alms for many years to Maliyamahādeva Thera and the monks of Piyangudīpa.Once,on his way to Suvannabhūmi,he was shipwrecked,but was rescued by Sīhabāhu Thera and brought to Piyangudīpa.There he saw Sakka and was provided with a ship full of valuables.The king having heard of him gave him Dantagāma.Ras.ii.191f.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DANTA:(pp của dameti) dễ dạy,thuần hóa,chế ngự được,câu thúc --tā [f] --bhāva [m] sự thuần hóa,kiểm soát,được chế ngự
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DANTA:[nt] răng,ngà voi,nanh --kaṭṭha [nt] bàn chải răng,cây tăm xỉa răng một đầu làm bản chải --kāra [m] thợ chạm ngà voi --panti [f] hàng răng --poṇa [m] vật chà răng --valaya [nt] một chiếc vòng ngà --vidaṃsaka [a] nhăn răng --tāvaraṇa [nt] môi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
danta:răng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
danta:ဒႏၲ(ပု၊န)
[ဒါ+အႏၲ။ ဒသ+အႏၲ။ ဒမု+တ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၆၁။ ဒမ+တ။ ဏြာဒိ။၈၂။ ဒံသ+တ။ နီတိ၊ဓာ။၁၇၉။၃၄၆။]
(၁) သြား၊ အစြယ္၊ (က) အထက္သြား။ (ခ) ေအာက္သြား။ (ဂ) မကရ္းသြား။ (ဃ) မကရ္းသြားႏွင္႔ တူေသာအရာ။ (င) (ထြန္,လႊ,စသည္တို႔၏)-အသြား-အစြယ္။ (စ) ဆင္စြယ္။ (၂) ဆင္စြယ္၏ အေရာင္အဆင္း။ (၃) ဆင္စြယ္ၾကဳတ္။ သြား၊ ဆင္စြယ္၊ ျမႇားထိပ္၊ ေတာင္ထိပ္၊ ေတာင္ေဘး၊ ေတာင္တန္း၊ ပန္းၿခဳံ ပန္း႐ုံ၊ (P.S.D)။ (အဘိ၊႒၊၂။၅၄-၅၊ ၂၂၃-၄။ ဝိသုဒၶိ၊၁။၂၄၃၊၃၄၉။ ခုဒၵက၊႒။၃၃-၄)-ၾကည့္ပါ။ အ႒ဒႏၲက-ၾကည့္။ ကကစဒႏၲ-လည္းၾကည့္။ ဒႏၲကာသာဝ-ၾကည့္။ ဒႏၲကာရဝီထိ-ၾကည့္။ ဒႏၲဝိကာရ,ဒႏၲဝိကတိ-တို႔လည္းၾကည့္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
danta:ဒႏၲ(တိ)
[ဒမု+တ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၄၉။ ႐ူ။၆၁၈။ နီတိ၊သုတၱ။၁၁၈၇။]
(၁) ဆုံးမအပ္ၿပီးေသာ၊ (က) ေကာင္းစြာ- ေလ့က်င့္ေစ- သင္ျပ-အပ္ၿပီးေသာ။ (ခ) ယဉ္-ယဉ္ေက်း-မ႐ိုင္းစိုင္း-မ႐ိုင္းျပ-မာန္မေထာင္-ႏူးညံ့-ေပ်ာ႔ေပ်ာင္း-ေသာ။ (ဂ) ဆုံးမစကားကို-လိုက္နာ-႐ိုေသ-ေသာ။ (၂) ဆုံးမတတ္ေသာ၊ ယဉ္-ယဉ္ေက်း-ေစတတ္ေသာ၊ (က) စကၡဳအစ မနအဆုံးရွိေသာ ဣေႁႏၵ ဒြါရ ၆-ေပါက္တို႔ကို-ေစာင္႔စည္း-ပိတ္ဆို႔-တားျမစ္-တတ္ေသာ။ (ခ) ကိေလသာတို႔ကို ဈာန္ မဂ္တို႔ျဖင္႔-ၿငိမ္းေဖ်ာက္-ပယ္စြန္႔-တတ္ေသာ။ (ဂ) ကိုယ္,ႏႈတ္,စိတ္ကို-ၿငိမ္သက္-မတုန္လႈပ္-က်ဴးလြန္မႈ ၿငိမ္းေပ်ာက္-ေအာင္-က်င္႔သုံး-ေစာင္႔ေရွာက္-တတ္ေသာ။ (၃) ရန္သူကို-ဆုံးမ-ယဉ္ေက်းေစ-ရာျဖစ္ေသာ (ဒႏၲ-ၿမိဳ႕)။ ဒႏၲဒမထ-လည္းၾကည့္။ ဒႏၲကဠီရ,ဒႏၲကာရဏ-တို႔လည္းၾကည့္။ ဒႏၲဒူသက-လည္းၾကည့္။ ဒႏၲပုရနဂရ-ၾကည့္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
danta:ဒႏၲ(တိ)
[ဒႏၲ+ဏ]
(၁)ဆင္စြယ္ေရာင္ အဆင္းရွိေသာ (ဆိုးရည္-စသည္)။ (၂) ဒႏၲ-တိုင္း- ၿမိဳ႕-သူ-သား၊ (ယင္း-သ်လည္း ၾကည့္ပါ)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
danta:ဒႏၲ(ပု)
[ဒႏၲ+အ]
(ကိုက္ျဖတ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ သြားႏွင့္တူေသာ) ဓားလက္နက္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
danta:ဒႏၲ(ပု)
[ဒႏၲ+မယ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
ဆင္စြယ္တို႔ျဖင့္-ၿပီး-ျပဳအပ္-ေသာ ရထား။ ဆင္စြယ္ ရထား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
danta:ဒႏၲ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဒမ္+တ)
ဆံုးမအပ္သည္။ ဆံုးမသျဖင့္ ယဥ္ၿပီးသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
danta:ဒႏၲ (ပ)
သြား။ ဆင္စြယ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,