Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dandha:a.[cf.thaddha] 徐緩的,遲鈍的,愚的.-ābhiññā 遲通達.-diṭṭhi 見癡.
パーリ語辞典 水野弘元著
dandha:a.[cf.thaddha] 徐緩の,遅鈍の,愚なる.-ābhiññā 遅通達.-diṭṭhi 見痴.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dandha,【形】 慢的,無聊的,愚蠢的。 ~tā,【陰】 愚蠢,偷懶。(p152)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dandha,【形】慢的,無聊的,愚蠢的(slow; slothful,indocile; silly,stupid)。《增支部》A.3.68./I,200.:‘rāgo kho,āvuso,appasāvajjo dandhavirāgī,doso mahāsāvajjo khippavirāgī,moho mahāsāvajjo dandhavirāgī’(友!染是小罪遲退離,瞋是大罪速退離,癡是大罪遲退離。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dandha:dandha(ti)
ဒႏၶ(တိ)
[dadhi+a.nīti,dhā.1va9.dhātvattha.181.dama=damu+dha.dametabboti dandho,jaḷo.ṇvādi.98.(-dhātvattha.1va3).(manda-saṃ)]
[ဒဓိ+အ။ နီတိ၊ဓာ။၁ဝ၉။ ဓာတြတၳ။၁၈၁။ ဒမ=ဒမု+ဓ။ ဒေမတေဗၺာတိ ဒေႏၶာ၊ ဇေဠာ။ ဏြာဒိ။၉၈။ (-ဓာတြတၳ။၁ဝ၃)။ (မႏၵ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dandha:[adj.] slow; silly; stupid.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dandha,(adj.) [Sk.? Fausböll refers it to Sk.tandra; Trenckner (Notes 65) to dṛḍha; see also Müller,P.Gr.22,& Lüders Z.D.M.G.58,700.A problematic connection is that with thaddha & datta2 (q.v.)] slow; slothful,indocile; silly,stupid M.I,453; S.IV,190; Dh.116; J.I,116,143; II,447; V,158; VI,192 (+laḷāka); Th.1,293; Miln.59,102,251; DhA.I,94,251; III,4.Vism.105,257 (with ref.to the liver).

--âbhiññā sluggish intuition D.III,106; A.V,63; Dhs.176; Nett 7,24,50,123 sq.,cp.A.II,149 sq.; Vism.85.(Page 314)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DANDHA:[a] chậm,ngu ngốc,dại dột --tā [f] sự ngu xuẩn,nhát sợ,biếng nhác,trì độn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dandha:mù,đui,chậm chạp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dandha:ဒႏၶ(တိ)
[ဒဓိ+အ။ နီတိ၊ဓာ။၁ဝ၉။ ဓာတြတၳ။၁၈၁။ ဒမ=ဒမု+ဓ။ ဒေမတေဗၺာတိ ဒေႏၶာ၊ ဇေဠာ။ ဏြာဒိ။၉၈။ (-ဓာတြတၳ။၁ဝ၃)။ (မႏၵ-သံ)]
(၁) ေႏွးေကြးေသာ၊ (က) ျဖည္းေႏွး-ႏုံ႔ေႏွး-ၾကာေႏွး-ေလးဖင့္-ေလးကန္-ေလးလံ-မလ်င္ျမန္-ေသာ၊ အားနည္းေသာ။ (ခ) ႏုံ႔-မထက္ျမက္-မရဲရင့္-ေသာ (ဉာဏ္-စသည္)။ (၂) ဖ်င္း-အ-ေသာ၊ (က) ဆုံးမ-သြန္သင္-သင္ျပ-ထိုက္ေသာ၊ ထိုင္းမႈိင္း-ထုံထိုင္း-ထူပိန္း အကင္းမပါး-ႏုံခ်ာ-ေသာ၊ မသိတတ္- မလိမ္မာ-ေသာ၊ ဉာဏ္-ေလး-ထိုင္း-ေသာ။ (ခ) (မိမိ) အလိုအတိုင္း မျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ။ (ဂ) (အားစိုက္မႈမရွိ) ပ်င္းရိေသာ၊ သူ။ (ႀကိ၊ဝိ၊ ျဖည္းျဖည္းေႏွးေႏွး၊ ျဖည္းေႏွးစြာ၊ ၾကာျမင္႔စြာ၊ အလ်င္မျမန္)။ ဒႏၶာယိတ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dandha:ဒႏၶ (ပ)
ႏံု႔ေႏွးေသာ သူ။ ထိုင္းမႈိင္းေသာ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dandha:ဒႏၶ (တိ)
ေႏွးသည္။ ႏံု႔ေႏွးသည္။ ေဆးေလးသည္။ ထိုင္းမႈိင္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,