Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dalidda:,daḷidda a.m.[Sk.daridra] 貧的,窮困的,乞食.
パーリ語辞典 水野弘元著
dalidda:,daḷidda a.m.[Sk.daridra] 貧しき,困窮の,乞食.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dalidda:daḷidda a.m.[Sk.daridra] 貧しき,困窮の,乞食.~kammakāra贱しい傭人
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dalidda,﹐貧窮。S.46.46./V,100.:“Sattannaṁ kho,bhikkhu,bojjhaṅgānaṁ abhāvitattā abahulīkatattā ‘daliddo’ti vuccati.(比丘!不修習、不多修七覺支,稱為貧窮。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dalidda:dalidda(ti)
ဒလိဒၵ(တိ)
[dalidda+a.dala+ida.dalidda duggatiyaṃ,a,dala vidāraṇe vā.ido,dvittaṃ.,ṭī.739.dala+idda.dalati duggatabhāvaṃ gacchatīti daliddo.ka.661.(-rū.671.nīti,dhā.1va4-5.nīti,sutta.13va2).thī-nitea aliddāç daliddī.(daridra-saṃç daridda-prāç addhamāgadhīç daradu-sī)]
[ဒလိဒၵ+အ။ ဒလ+ဣဒ။ ဒလိဒၵ ဒုဂၢတိယံ၊ အ၊ ဒလ ဝိဒါရေဏ ဝါ။ ဣေဒါ၊ ဒြိတၱံ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၃၉။ ဒလ+ဣဒၵ။ ဒလတိ ဒုဂၢတဘာဝံ ဂစၧတီတိ ဒလိေဒၵါ။ ကစၥည္း။ ၆၆၁။ (-႐ူ။၆၇၁။ နီတိ၊ဓာ။၁ဝ၄-၅။ နီတိ၊သုတၱ။၁၃ဝ၂)။ ထီ-၌ အလိဒၵါ,ဒလိဒၵီ။ (ဒရိျဒ-သံ,ဒရိဒၵ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ,ဒရဒု-သီဟိုဠ္)]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dalidda,& Daḷidda (adj.-n.) [Sk.daridra,to daridrāti,Intens.to drāti run (see dava),in meaning cp.addhika wayfarer=poor] vagrant,strolling,poor,needy,wretched; a vagabond,beggar -- (l:) Vin.II,159; S.I,96 (opp.aḍḍha); A.II,57,203; III,351; IV,219; V,43; Pug.51; VvA.299 (ḷ:) M.II,73; S.V,100,384,404; Vv201 (=duggata VvA.101); DA.I,298; PvA.227; Sdhp.89,528.(Page 315)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dalidda:sự nghèo đói
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dalidda:ဒလိဒၵ(တိ)
[ဒလိဒၵ+အ။ ဒလ+ဣဒ။ ဒလိဒၵ ဒုဂၢတိယံ၊ အ၊ ဒလ ဝိဒါရေဏ ဝါ။ ဣေဒါ၊ ဒြိတၱံ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၃၉။ ဒလ+ဣဒၵ။ ဒလတိ ဒုဂၢတဘာဝံ ဂစၧတီတိ ဒလိေဒၵါ။ ကစၥည္း။ ၆၆၁။ (-႐ူ။၆၇၁။ နီတိ၊ဓာ။၁ဝ၄-၅။ နီတိ၊သုတၱ။၁၃ဝ၂)။ ထီ-၌ အလိဒၵါ,ဒလိဒၵီ။ (ဒရိျဒ-သံ,ဒရိဒၵ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ,ဒရဒု-သီဟိုဠ္)]
(၁) မရွိ-ဆင္းရဲ-ေသာ သူ။ သူဆင္းရဲ၊ ေအာက္တန္းစား၊ (က) ခက္ခက္ခဲခဲ ေတာင္းရမ္းႏိုင္မွ လိုရာရေသာ၊ ဆင္းရဲၿငိဳျငင္စြာ အသက္ေမြးရေသာ၊ ဥစၥာ-မဲ့-မြဲ-ပစၥည္းနဲ-ႏြမ္းပါး-ေသာ၊သူ။ (ခ) ေဗာဇၩင္တရား မရွိေသာ၊ သူ။ (ဂ) သူေတာ္ေကာင္းတရား ခုနစ္ပါး မရွိေသာ၊ သူ။ (ဃ) ၾသဇာ-အာဏာ-မရွိေသာ၊ အစိုးမရေသာ၊ သူ။ (င) အထီးက်န္ေသာ၊ ခိုကိုးရာ မဲ့ေသာသူ၊ သနားထိုက္ေသာ၊ သူ။ (၂) ဆင္းရဲႏြမ္းပါးရာ အခါစသည္။ (၃) ဆင္းရဲ-ႏြမ္းပါး-သူ၏ အျဖစ္။ (၄) ေလ်ာ့ေပါ့-ေလ်ာ့ရဲေသာ(အက်င့္ စသည္)။ (၅) ဒလိဒၵသုတ္။ (ဆင္းရဲ-ႏြမ္းပါး-ေသာ၊ လိုလ်က္ ေနေသာ၊ မြဲေသာ၊ ျဖဳခါေသာ။ P.S.D.)။ ဒလိဒၵကာလ-ၾကည့္။ ဒလိဒၵဘယ,ဒလိေဒၵါပေစၧဒန႒-တို႔ၾကည့္။ ဒလိဒၵသမာစာရ-ၾကည့္။ ဒလိဒၵသုတၱ-လည္းၾကည့္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
dalidda:ဒလိဒၵ
ဘူ = ဒုဂၢတိယံ-ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း၌။ ဒလိဒၵတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dalidda:ဒလိဒၵ (ပ)
သူဆင္းရဲ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dalidda:ဒလိဒၵ (တိ)
ဆင္းရဲသည္။ ႏြမ္းပါးသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,