Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dakkhiṇa:a.[Sk.dakṣiṇa] 右(側)的[right (opp.vāma 左側的,left)] ,南方的(southern),善巧的(skilled,well-trained).-āvattaka 右曲的,右彎的.-janapada 南方地方.-passa 右脇.-sara 南海 [(譯者補充) dakkhiṇa-samudda 南方的海(the southern sea)].
パーリ語辞典 水野弘元著
dakkhiṇa:a.[Sk.dakṣiṇa] 右の,南方の,巧みな.-āvattaka 右に曲った.-janapada 南方地方.-passa 右脇.-sara南海.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dakkhiṇa:a.[Sk.dakṣiṇa] 右の,南方の,巧みな.dakkhaṇā disā ācariyā南方は師匠(阿阇梨).-āvattaka 右に曲った.-janapada 南方地方.-jānumaṇḍala右膝輪.-passa 右脇.-sara南海
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dakkhiṇa,【形】 南方的,右邊的。 ~akkhaka,【中】 右鎖骨。 ~disā,【陰】南方。 ~desa,【陽】 南部國家。 ~ṇāpatha,【陽】 “南路”(即今名“德幹” Decan)。 ~ṇāyana,【中】 黃道向南移時(黃道向赤道的南方移進時期,即:太陽看來像是向南方移進的時期)。 ~ṇāraha,【形】 值得奉獻的。 ~ṇāvatta,【形】 向右繞的。(p151)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dakkhiṇa,【形】南方的,右邊的。dakkhiṇakkhaka,【中】右鎖骨。dakkhiṇadisā,【陰】南方。dakkhiṇadesa,【陽】南部國家。dakkhiṇāpatha,【陽】“南路”(即今名 “德幹” Decan)。dakkhiṇāyana,【中】黃道向南移時(黃道向赤道的南方 移進時期,即:太陽看來像是向南方移進的時期)。dakkhiṇāraha,【形】值得奉獻的。dakkhiṇāvatta,【形】向右繞的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dakkhiṇa:dakkhiṇa(ti)
ဒကၡိဏ(တိ)
[dakkhiṇa+ṇa.dakkhiṇa+a.(dakkhiṇa-saṃ]
[ဒကၡိဏ+ဏ။ ဒကၡိဏ+အ။ (ဒကၡိဏ-သံ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dakkhiṇa:dakkhiṇa(ti)
ဒကၡိဏ(တိ)
[dā+kkhiṇa.nīti sutta-1344.dakkha+ṇika = ika.dakkhanti viddhanti sattāetāya yathādhippetāhi sampattīhi iddhāvuddhā ukkaṃsagatā hontīti dakkhiṇā,dātabbavattu,nītidhā-25.(ṇvāti-6va,nītisutta-1345).dakkhiṇā dānabhedasmiṃ,vāmato]ññamhi dakkhiṇo.-987.pubbaparāparadakkhiṇuttara saddā pulliṅgatte yathārahaṃ kāladesādivacanā,itthiliṅgatte disādivacanā,napuṃsakaliṅgatte ṭhānādivacanā.nītipada-353.dakkhiṇo cuttaroparo.sabbanāmesu gayhanti,asabbanāmikesupi....tathā (asabbanāmiketi liṅgoyeva) ]]dakkhiṇassā vahantima]] (jāliṅgoyeva) ]]dakkhiṇassā vahantima]] (jā-2,329) nti etthaviya susikkhitatthacaturatthavācako dakkhiṇa-saddo.]]petānaṃ dakkhiṇaṃ dajjā]] (khuddaka-9) ti ādīsupanadeyya dhammavācako dakkhiṇasaddo niyogā itthiliṅgo asabbanāmikoyeva.359-36va.dakkhiṇavaṭṭaṃnitea sabba.padakkhicaṃ katvānitea ]]dakkhiṇato paṭṭhāyaāvaṭṭanaṃ padakkhiṇaṃ]]hu pruyuea dakkhiṇato,amha samū sabba.yānaṃmha samū ]]dakkhiṇapassa]] hoso ruḷhī.dakkhiṇaṃbāhuṃ ca.padakkhaṇaṃ kāyakammaṃ canitea uttamattharuḷhī.-sya-559.(dakpiṇa-saṃ)]
[ဒါ+ကၡိဏ။ နီတိ သုတၱ-၁၃၄၄။ ဒကၡ+ဏိက = ဣက။ ဒကၡႏၲိ ဝိဒၶႏၲိ သတၱာဧတာယ ယထာဓိေပၸတာဟိ သမၸတၱီဟိ ဣဒၶါဝုဒၶါ ဥကၠံသဂတာ ေဟာႏၲီတိ ဒကၡိဏာ၊ ဒါတဗၺဝတၱဳ၊ နီတိဓာ-၂၅။ (ဏြာတိ-၆ဝ၊ နီတိသုတၱ-၁၃၄၅)။ ဒကၡိဏာ ဒါနေဘဒသၼႎ၊ ဝါမေတာ'ညမွိ ဒကၡိေဏာ။ ဓာန္-၉၈၇။ ပုဗၺပရာပရဒကၡိဏုတၱရ သဒၵါ ပုလႅိဂၤေတၱ ယထာရဟံ ကာလေဒသာဒိဝစနာ၊ ဣတၳိလိဂၤေတၱ ဒိသာဒိဝစနာ၊ နပုံသကလိဂၤေတၱ ဌာနာဒိဝစနာ။ နီတိပဒ-၃၅၃။ ဒကၡိေဏာ စုတၱေရာပေရာ။ သဗၺနာေမသု ဂယွႏၲိ၊ အသဗၺနာမိေကသုပိ။ ...တထာ (အသဗၺနာမိေကတိ လိေဂၤါေယဝ) "ဒကၡိဏႆာ ဝဟႏၲိမ" (ဇာလိေဂၤါေယဝ) "ဒကၡိဏႆာ ဝဟႏၲိမ" (ဇာ-၂၊ ၃၂၉) ႏၲိ ဧတၳဝိယ သုသိကၡိတတၳစတုရတၳဝါစေကာ ဒကၡိဏ-သေဒၵါ။ "ေပတာနံ ဒကၡိဏံ ဒဇၨာ" (ခုဒၵက-၉) တိ အာဒီသုပနေဒယ် ဓမၼဝါစေကာ ဒကၡိဏသေဒၵါ နိေယာဂါ ဣတၳိလိေဂၤါ အသဗၺနာမိေကာေယဝ။ ယင္း ၃၅၉-၃၆ဝ။ ဒကၡိဏဝ႗ံ၌ သဗၺနာမ္။ ပဒကၡိစံ ကတြာ၌ "ဒကၡိဏေတာ ပ႒ာယအာဝ႗နံ ပဒကၡိဏံ"ဟု ျပဳ၍ ဒကၡိဏေတာ၊ ေတာင္အရပ္မွ သမၺန္မူ သဗၺနာမ္။ လက္ယာနံပါးမွ သမၺန္မူ "ဒကၡိဏပႆ"ကို ေဟာေသာ ႐ုဠႇီနာမ္။ ဒကၡိဏံဗာဟုံ စသည္ကဲ့သို႔တည္း။ ပဒကၡဏံ ကာယကမၼံ စသည္၌ ဥတၱမတၳ႐ုဠႇီနာမ္။ ယင္း-သ်-၅၅၉။ (ဒကၸိဏ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dakkhiṇa,akkhaka :[nt.] the right collar-bone.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dakkhiṇa:[adj.] southern; right (side).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dakkhiṇa,(adj.) [Vedic dakṣiṇa,Av.dašinō; adj.formation fr.adv.*deksi=*deksinos,cp.purāṇa fr.purā,viṣuṇa fr.viṣu,Lat.bīni (=bisni) fr.bis.From same root *deks are Lat.dexter (with compar.-antithetic suffix ter=Sk.tara,as in uttara) & Gr.deciterόs; cp.also Goth.taihswa (right hand),Ohg.zeso & zesawa.See dakkha for further connections] 1.right (opp.vāma left),with a tinge of the auspicious,lucky & prominent:Vin.II,195 (hattha); PvA.112,132 (id.); Ps.I,125.hattha,pāda,etc.with ref.to a Tathāgata’s body); J.I,50 (°passa the right side); PvA.178 (id.),112 (°bāhu); Sn.p.106 (bāha); PvA.179 (°jānumaṇḍalena with the right knee:in veneration).-- 2.skilled,welltrained (=dakkha) J.VI,512 (Com.susikkhita).-- 3.(of that point of the compass which is characterized through “orientation” by facing the rising sun,& then lies on one’s right:) southern,usually in combn with disā (direction):D.III,180 (one of the 6 points,see disā),188 sq.(id.); M.I,487; II,72; S.I,145,etc.

--āvattaka (adj.) winding to the right D.II,18 (of the hairs of a Mahāpurisa,the 14th of his characteristics or auspicious signs; cp.BSk.dakṣiṇāvarta a precious shell,i.e.a shell the spiral of which turns to the right AvŚ I.205; Divy 51,67,116); J.V,380; --janapada the southern country the “Dekkan” (=dakkhiṇaṁ) D.I,96,153 (expld by Bdhgh as “Gaṅgāya dakkhiṇato pākaṭa-janapado” DA.I,265); --samudda the southern sea J.I,202.(Page 311)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DAKKHIṆA:[a] thuộc hướng nam,phía tay mặt --akkhaka [nt] xương cổ bên mặt --disa [f] hướng nam --desa [m] xứ ở về phía nam --ṇāpatha [m] đường về hướng nam,xứ ở hướng nam --ṇāyana [nt] mặt trời đi về hướng nam (tháng 10-11) --ṇāraha [a] vật tặng quí giá --ṇāvatta [a] xoay về phía nam,day qua phía tay mặt
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dakkhiṇa:phía hữu,phía tay mặt,hướng nam
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dakkhiṇa:ဒကၡိဏ(တိ)
[ဒါ+ကၡိဏ။ နီတိ သုတၱ-၁၃၄၄။ ဒကၡ+ဏိက = ဣက။ ဒကၡႏၲိ ဝိဒၶႏၲိ သတၱာဧတာယ ယထာဓိေပၸတာဟိ သမၸတၱီဟိ ဣဒၶါဝုဒၶါ ဥကၠံသဂတာ ေဟာႏၲီတိ ဒကၡိဏာ၊ ဒါတဗၺဝတၱဳ၊ နီတိဓာ-၂၅။ (ဏြာတိ-၆ဝ၊ နီတိသုတၱ-၁၃၄၅)။ ဒကၡိဏာ ဒါနေဘဒသၼႎ၊ ဝါမေတာ'ညမွိ ဒကၡိေဏာ။ ဓာန္-၉၈၇။ ပုဗၺပရာပရဒကၡိဏုတၱရ သဒၵါ ပုလႅိဂၤေတၱ ယထာရဟံ ကာလေဒသာဒိဝစနာ၊ ဣတၳိလိဂၤေတၱ ဒိသာဒိဝစနာ၊ နပုံသကလိဂၤေတၱ ဌာနာဒိဝစနာ။ နီတိပဒ-၃၅၃။ ဒကၡိေဏာ စုတၱေရာပေရာ။ သဗၺနာေမသု ဂယွႏၲိ၊ အသဗၺနာမိေကသုပိ။ ...တထာ (အသဗၺနာမိေကတိ လိေဂၤါေယဝ) "ဒကၡိဏႆာ ဝဟႏၲိမ" (ဇာလိေဂၤါေယဝ) "ဒကၡိဏႆာ ဝဟႏၲိမ" (ဇာ-၂၊ ၃၂၉) ႏၲိ ဧတၳဝိယ သုသိကၡိတတၳစတုရတၳဝါစေကာ ဒကၡိဏ-သေဒၵါ။ "ေပတာနံ ဒကၡိဏံ ဒဇၨာ" (ခုဒၵက-၉) တိ အာဒီသုပနေဒယ် ဓမၼဝါစေကာ ဒကၡိဏသေဒၵါ နိေယာဂါ ဣတၳိလိေဂၤါ အသဗၺနာမိေကာေယဝ။ ယင္း ၃၅၉-၃၆ဝ။ ဒကၡိဏဝ႗ံ၌ သဗၺနာမ္။ ပဒကၡိစံ ကတြာ၌ "ဒကၡိဏေတာ ပ႒ာယအာဝ႗နံ ပဒကၡိဏံ"ဟု ျပဳ၍ ဒကၡိဏေတာ၊ ေတာင္အရပ္မွ သမၺန္မူ သဗၺနာမ္။ လက္ယာနံပါးမွ သမၺန္မူ "ဒကၡိဏပႆ"ကို ေဟာေသာ ႐ုဠႇီနာမ္။ ဒကၡိဏံဗာဟုံ စသည္ကဲ့သို႔တည္း။ ပဒကၡဏံ ကာယကမၼံ စသည္၌ ဥတၱမတၳ႐ုဠႇီနာမ္။ ယင္း-သ်-၅၅၉။ (ဒကၸိဏ-သံ)]
(၁) တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ ယာဖက္-ညာဖက္။ ေဒါင့္ကြင္းလည္း ျပန္ၾကည့္ပါ။ (၂) ႀကီးပြါး-ေကာင္းျမတ္ေသာ- ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္ အမူအရာ စသည္။ ပဒကၡိဏ-လည္းၾကည့္။ (၃) ေကာင္းစြာသင္ယူအပ္ၿပီးေသာ အတတ္ပညာ ရွိေသာ လိမၼာ-ကြၽမ္းက်င္-ယဉ္ေက်း-ေသာ (ျမင္း,ကေခ်သည္စသည္)။ (၃) ေဒါင့္ကြင္းလည္း ျပန္ၾကည့္ပါ။ (၄) အလွဴခံထိုက္ေသာ သူ(ဆရာသမားစသည္)။ ဒကၡိဏပရိေယသန-လည္းၾကည့္။ (၅) ႏွစ္သက္-႐ုိေသ-ေလးစား-အပ္-ျမတ္-ေသာ၊သူ။ (ထီ) (၅) ဒကၡိဏဇာတိက,ဒကၡိဏဒါန,ဒကၡိဏေဒဝီ-တို႔လည္းၾကည့္။ (၆) ကံႏွင္႔ကံ၏အက်ဳိးကို ယုံၾကည္၍ တ႐ုိတေသျပဳအပ္ေသာ-အလွဴဒါနအထူး-ေကာင္းမႈ။ (က) ေပးလွဴအပ္ေသာ-အလွဴဝတ္-ပစၥည္း၄ပါး။ ၆(က) ေဒါင့္ကြင္းလည္း ျပန္ၾကည့္ပါ။ (ခ) ႀကီးပြါး-တိုးတက္-ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ပရိစၥာဂဒါန ေစတနာ။ (ဂ) အလွဴ၏-အဖို႔-ပတၱိဒါနအျဖစ္ျဖင္႔ အမၽွေဝအပ္ေသာ ေဝစု။ (၇) (က) ေတာင္ဖက္အရပ္မ်က္ႏွာ။ (ပု၊န) (ခ) ေတာင္အရပ္၊ ေတာင္ဖက္-အရပ္-ရပ္ကြက္။ (ပု၊န) (ခ) ေဒါင့္ကြင္းလည္းျပန္ၾကည့္ပါ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။ (ပု)(ဂ) ဒကၡိဏ-သဒၵါ။ (တိ စြမ္းႏိုင္-ကၽြမ္းက်င္-ယာဖက္ျဖစ္-ေတာင္ဖက္က်-႐ိုးသား သာယာ-ယာဥ္ေက်း-ဝန္ခံ-ေသာ။ ပု ယာဖက္လက္၊ ယဉ္ေက်းသူ၊(P.S.D)။ သင္႔ျမတ္-ခ်ဳိၿမိန္-သူတပါးႏွင္႔ စပ္သြယ္ေသာ၊ ေကာတၳဳဘ။ အႀကီးအကဲ=နာယကအထူး၊ မဇၩိမေဒသ၏ ေတာင္ဖက္အရပ္ ခႏၶာကိုယ္၏ ယာဖက္၊ သူတပါးအလိုလိုက္ရသူ၊ ယာဖက္၌ တည္သူ၊ မြန္ျမတ္ေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိသူ၊ ေထာမ၊ စိႏၲာမဏိ။ ႐ိုးသား-ေျဖာင္႔မတ္သူ၊ ပု ေတာင္ပိုင္းနယ္ေဒသ၊ ထီ အလွဴ၊ ဒါန၊ အဒၶမာဂဓီ၊ဓာန္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dakkhiṇa:ဒကၡိဏ(တိ)
[ဒကၡိဏ+ဏ။ ဒကၡိဏ+အ။ (ဒကၡိဏ-သံ]
(၁) (က) ေတာင္အရပ္၌ ျဖစ္-တည္-ေန-ေသာ၊သူ၊ (နတ္သားစသည္)။ (ခ) ေတာင္အရပ္မွ တိုက္ခတ္လာေသာ (ေလစ-သည္)။ (ဂ) ေတာင္ဖက္၌ တပ္ထားအပ္ေသာ (ေလသာျပဴတင္းေပါက္-စသည္)။ (၂) ယာဖက္၌ ျဖစ္ေသာ (လက္ လက္ေမာင္း မ်က္စိ-စသည္)။ (၃) ယာဖက္-လက္-မ်က္စိ-ႏွင္႔ တူေသာ (ညီႏွင္႔အစ္ကို)။ ေတာင္အရပ္မ်က္ႏွာ၌ ျဖစ္ေသာ၊ သိမ္ေမြ႕ေသာ၊ လိမၼာေသာ၊ အက်ဳိးျပဳတတ္ေသာ၊ လက်္ာဖက္ျဖစ္ေသာ၊ ျပာ၊ဓာန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dakkhiṇa:ဒကၡိဏ (တိ) (√ဒကၡ္+ဣန)
လိမၼာသည္။ လက္်ာဘက္ျဖစ္သည္။ ေတာင္မ်က္ႏွာ၌ ျဖစ္သည္။
ဒကၡိဏေတာ၊ လက္်ာဘက္မွ။ ဒကၡိဏာဒိသာ၊ ေတာင္အရပ္။ ဒကၡိေဏန၊ ေတာင္အရပ္၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,