Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dahati:① [Sk.dadhāti dhā] 放置(put,place); 決定規定制定; 整理整頓,調整.ger.daheyya; pass.dhīyati; grd.dheyya.② [〃] = ḍahati (燃)燒,(做)火葬.fut.dahissaṃ,dahissasi; aor.adaḍḍha.
パーリ語辞典 水野弘元著
dahati:① [Sk.dadhāti dhā] 置く,定める,整える.ger.daheyya; pass.dhīyati; grd.dheyya.② [〃] = ḍahati 燒く,火葬にする.fut.dahissaṃ,dahissasi; aor.adaḍḍha.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dahati,(dah + a),1.燃燒。 2.接受。 【過】 dahi。(p153)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dahati,2(dah流浪+a),燃燒(=ḍahati to burn; as dahate Pv.II.98 (=dahati vināseti PvA.116).。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dahati,1 (dahate)(Sk.dadhāti to put down,set up) 放置,接受(to put,place; take for (Acc.or Abl.),assume,claim,consider)。okkākaṁ pitāmahaṁ=ṭhapeti DA.I,258); S.III,113 (mittato daheyya); A.IV,239 (cittaṁ dahati,fix the mind on); Sn.825 (bālaṁ dahanti mithu aññamaññaṁ=passanti dakkhanti,etc.Nd1 163).Pass dhīyati (q.v.); grd.dheyya (q.v.).Note.dahati is more frequent in combn with prefixes & compositions like ā°,upa°,pari°,sad°,san°,samā°,etc.pp.hita。【過】dahi。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dahati:dahati(kri)
ဒဟတိ(ႀကိ)
[daha+a+ti.,5.126.nīti,dhā.195.nirutti.648.dadha+a+ti.dha- ha-pru.nīti,dhā.1va8.dahi+a+ti.nīti,dhā.196.dhā+a+ti.dvepru, dha- da-pruyuea ā- a-pru, dha- ha-pru..pañcikā,5.1va3- -sya.(-nīti,dhā.1va6,389).]
[ဒဟ+အ+တိ။ ေမာဂ္၊၅။၁၂၆။ နီတိ၊ဓာ။၁၉၅။ နိ႐ုတၱိ။၆၄၈။ ဒဓ+အ+တိ။ ဓ-ကို ဟ-ျပဳ။ နီတိ၊ဓာ။၁ဝ၈။ ဒဟိ+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာ။၁၉၆။ ဓာ+အ+တိ။ ေဒြေဘာ္ျပဳ၊ ေရွ႔ ဓ-ကို ဒ-ျပဳ၍ အာ-ကို အ-ျပဳ၊ ေနာက္ ဓ-ကို ဟ-ျပဳ။ ေမာဂ္။ ပၪၥိကာ၊၅။ ၁ဝ၃-ႏွင့္ ယင္း-သ်။ (-နီတိ၊ဓာ။၁ဝ၆၊ ၃၈၉)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dahati:[dah + a] burns; accepts.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dahati,2 =ḍahati to burn; as dahate Pv.II,98 (=dahati vināseti PvA.116).(Page 317)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dahati,1 (dahate) [Sk.dadhāti to put down,set up; *dhe=Gr.ti/qhmi,Lat.facio,Ohg.tuon,Ags.dōn= E.to do.See also dhātu] to put,place; take for (Acc.or Abl.),assume,claim,consider D.I,92 (okkākaṁ pitāmahaṁ=ṭhapeti DA.I,258); S.III,113 (mittato daheyya); A.IV,239 (cittaṁ d.fix the mind on); Sn.825 (bālaṁ dahanti mithu aññamaññaṁ=passanti dakkhanti,etc.Nd1 163).Pass dhīyati (q.v.); grd.dheyya (q.v.).‹-› Note.dahati is more frequent in combn with prefixes & compositions like ā°,upa°,pari°,sad°,san°,samā°,etc.pp.hita.(Page 317)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
dahati:To put,to hold,to bear
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dahati:tự nhận,nhận chịu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dahati:ဒဟတိ(ႀကိ)
[ဒဟ+အ+တိ။ ေမာဂ္၊၅။၁၂၆။ နီတိ၊ဓာ။၁၉၅။ နိ႐ုတၱိ။၆၄၈။ ဒဓ+အ+တိ။ ဓ-ကို ဟ-ျပဳ။ နီတိ၊ဓာ။၁ဝ၈။ ဒဟိ+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာ။၁၉၆။ ဓာ+အ+တိ။ ေဒြေဘာ္ျပဳ၊ ေရွ႔ ဓ-ကို ဒ-ျပဳ၍ အာ-ကို အ-ျပဳ၊ ေနာက္ ဓ-ကို ဟ-ျပဳ။ ေမာဂ္။ ပၪၥိကာ၊၅။ ၁ဝ၃-ႏွင့္ ယင္း-သ်။ (-နီတိ၊ဓာ။၁ဝ၆၊ ၃၈၉)။]
(၁) ပူ-ေလာင္-ၿမိဳက္-၏၊ (က) ဖုတ္-႐ႈိ႕-ၿမႇိဳက္-ပူေစ-ေလာင္ေစ-၏။ (ခ) မီးတိုက္၏၊ မီးသၿဂႋဳဟ္၏။ (ဂ) ခ်က္-က်က္ေစ-၏။ (၂) ညႇဉ္းဆဲ-ႏွိပ္စက္-ဖ်က္ဆီး-၏။ (၃) ေဆာင္-မွတ္ထား-၏။ (က) တင္ထား၏။ ဇ-စ်-အနက္တို႔လည္း ၾကည့္ပါ။ (ခ) ျမႇဳပ္ႏွံထား၏။ (ဂ) ႐ႈျမင္-မွတ္ထင္-ဆင္ျခင္-ၾကံစည္-ေတြးဆ-၏။ (ဃ) ျပဳ-စီရင္-၏။ င,ဇ,စ်-တို႔လည္းၾကည့္ပါ။ (င) ခ်ီပိုး-ထမ္းေဆာင္-၏။ (စ) ဖြင္႔ဟ-ေျပာဆို-စြပ္စြဲ-၏။ (ဆ) ေဖာ္ျပ၏။ (ဇ) ျဖစ္ေစ၏။ (ဈ) ေရာက္ေစ၏။ (ည) ပစ္ခ်၏။ (ဋ) ယုံၾကည္၏။ (၄) ႀကီးပြါး-တိုးတက္-၏။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dahati:ဒဟတိ (√ဒဟ္)
မီးတိုက္၏။ ႐ႈိ႕၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dahati:ဒဟတိ (√ဓာ)
ထား၏။ တင္၏။ စိတ္၌ ထား၏။ ယံုၾကည္၏။ ေဆာက္တည္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,