Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dahana:n.[〃] (燃)燒之物,火.
パーリ語辞典 水野弘元著
dahana:n.[〃] 焼くもの,火.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dahana,【中】 燒。 【陽】 火。(p153)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dahana,(Sk.dahana,to dahati,orig.“the burner”),【中】燒。【陽】火(fire;Vism.338.dahanakicca)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dahana:dahana(ti)
ဒဟန(တိ)
[daha+yu.dadha+yu.dhā+yu.thī-nitea dahanāç dahanī.(dahaṇa-prāç addha-māgadhī)]
[ဒဟ+ယု။ ဒဓ+ယု။ ဓာ+ယု။ ထီ-၌ ဒဟနာ,ဒဟနီ။ (ဒဟဏ-ျပာ,အဒၶ-မာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dahana:[nt.] burning.(m.) fire.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dahana,[Sk.dahana,to dahati,orig.“the burner”] fire Vism.338 (°kicca); ThA.256; Dāvs.V,6; Sdhp.20.(Page 318)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DAHANA:[nt] sự đốt cháy [m] lửa cháy --ra [a] còn ít tuổi,còn non [m] trẻ con --rā [f] gái tơ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dahana:ဒဟန(တိ)
[ဒဟ+ယု။ ဒဓ+ယု။ ဓာ+ယု။ ထီ-၌ ဒဟနာ,ဒဟနီ။ (ဒဟဏ-ျပာ,အဒၶ-မာဂဓီ)]
(၁) ေလာင္ကြၽမ္း-ေလာင္ၿမိဳက္-တတ္ေသာ။ (ပု၊ထိ) (၂) မီး။ (န၊ထီ) (၃) ေဆာင္-ထား-ျခင္း။(န) (၄) ပူ-ေလာင္ကၽြမ္း-ေလာင္ၿမိဳက္-ျခင္း။ ဒဟနကိစၥ,ဒဟနသမတၳ- လည္းၾကည့္။ (၅) ဖုတ္-႐ိႈ႕-ၿမိဳက္-ပူေစ-ေလာင္ကၽြမ္းေစ-မီးကင္-မီးသၿဂႋဳဟ္-ျခင္း။ (၆) ညႇဉ္းဆဲ-ႏွိပ္စက္-ဖ်က္ဆီး-ျခင္း။ (၇) စြဲၿမဲစြာ-ခုိင္ၿမဲစြာ-ေဆာက္တည္-ထား-တည္ေစ-ျခင္း။ သေဘၤာ ၾကက္ဆူပင္၊ ေခ်းပင္၊ ပ်က္စီးေသာစိတ္၊ (ေထာမ)။ 'တိ' ေလာင္ကၽြမ္းေသာ၊ မတရားေသာ။ 'ပု' မီးခိုးငွက္၊ နံပါတ္၃၊ လူဆိုး၊ ဝက္ေခ်းပနဲပင္၊(P.S.D.)။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dahana:ဒဟန (န) (√ဒဟ္+ယု)
႐ႈိ႕ျခင္း။ မီး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,