Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dadhi:n.[〃] 酪,凝乳.nom.acc.dadhiṃ.-thālaka 酪器.-maṇḍaka 生酥.-vaṇṇa 酪色.
パーリ語辞典 水野弘元著
dadhi:n.[〃] 酪,凝乳.nom.acc.dadhiṃ.-thālaka 酪器.-maṇḍaka生酥.-vaṇṇa 酪色.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dadhi,【中】 凝乳。 ~ghaṭa,【陽】 一鍋凝乳。 ~maṇḍa,【中】 乳清(指在奶酪制造過程中,以乳汁中分離出來的牛奶中的水質部分)。(p152)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dadhi,【中】凝乳。dadhighaṭa,【陽】一鍋凝乳。dadhimaṇḍa,【中】乳清(指 在奶酪制造過程中,以乳汁中分離出來的牛奶中的水質部分)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dadhi:dadhi(pu,na)
ဒဓိ(ပု၊န)
[dhā+i..,ṭī,5va1.rū.679.ghatamādadhātīti dadhi,(gorasa-vise).ṇvādi.8.sūci.dadha+i.janassa tuṭṭhiṃ dadhatetidadhi.nīti,dha.1va8.(-nīti,pada.243,3va7).honitea ]na,puṃ]ç sū honitea ]puṃ] hu vi,rū.sya-199nitea eiea.(dadhiç dahi-prā)]
[ဓာ+ဣ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ဋီ၊၅ဝ၁။ ႐ူ။၆၇၉။ ဃတမာဒဓာတီတိ ဒဓိ၊ (ေဂါရသ-ဝိေသေသာ့)။ ဏြာဒိ။၈။ သူစိ။ ဒဓ+ဣ။ ဇနႆ တု႒ႎ ဒဓေတတိဒဓိ။ နီတိ၊ဓ။၁ဝ၈။ (-နီတိ၊ပဒ။ ၂၄၃၊၃ဝ၇)။ ႏို႔ခ်ဉ္ေဟာ၌ 'န၊ ပုံ',ေဆာင္တတ္သူ ေဟာ၌ 'ပုံ' ဟု ဝိ၊႐ူ။သ်-၁၉၉၌ ဆို၏။ (ဒဓိ,ဒဟိ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dadhi:[nt.] curds.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dadhi,(nt.) [Sk.dadhi,redpl.formation fr.dhayati to suck.Cp.also dhenu cow,dhīta,etc.] sour milk,curds,junket Vin.I,244 (in enumn of 5--fold cow-produce,cp.gorasa); D.I,201 (id.); M.I,316; A.II,95; J.II,102; IV,140; Miln.41,48,63; Dhs.646,740,875; Vism.264,362.

--ghaṭa a milk bowl J.II,102; --maṇḍaka whey S.II,111; --māla “the milk sea,” N.of an ocean J.IV,140; --vāraka a pot of milk-curds J.III,52.(Page 313)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
dadhi:Milk curds
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DADHI:[nt] sữa chua --ghata [m] hũ sữa chua --maṇṇa [nt] sữa lỏng như dầu,gần thành phó mát
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dadhi:lạc,sữa đăc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dadhi:ဒဓိ(ပု၊န)
[ဓာ+ဣ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ဋီ၊၅ဝ၁။ ႐ူ။၆၇၉။ ဃတမာဒဓာတီတိ ဒဓိ၊ (ေဂါရသ-ဝိေသေသာ့)။ ဏြာဒိ။၈။ သူစိ။ ဒဓ+ဣ။ ဇနႆ တု႒ႎ ဒဓေတတိဒဓိ။ နီတိ၊ဓ။၁ဝ၈။ (-နီတိ၊ပဒ။ ၂၄၃၊၃ဝ၇)။ ႏို႔ခ်ဉ္ေဟာ၌ 'န၊ ပုံ',ေဆာင္တတ္သူ ေဟာ၌ 'ပုံ' ဟု ဝိ၊႐ူ။သ်-၁၉၉၌ ဆို၏။ (ဒဓိ,ဒဟိ-ျပာ)]
(၁) ႏို႔ဓမ္း၊ ႏို႔ခ်ဉ္၊ဒိန္။ (၂) ႏို႔ဓာမ္း-ႏို႔ခ်ဉ္-ဒိန္-ႏွင့္တူေသာ။ ဒဓိမာလီ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
dadhi:ဒဓိ
ဘူ = အသီဃစာေရ-မလ်င္ႏုန္႔ေႏွး ေလးလံစြာျဖစ္ျခင္း၌။ ဒႏၶတိ၊ ဒေႏၶတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dadhi:ဒဓိ (န)
ႏို႔ဓမ္း။ ႏို႔ခ်ဥ္။ ဒိန္ခဲ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,