Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
daṭṭhabba:a.[dassati 的 grd.] 能(可,應)被見的.
パーリ語辞典 水野弘元著
daṭṭhabba:a.[dassati の grd.] 見らるベき.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
daṭṭhabba:daṭṭhabba(ti)
ဒ႒ဗၺ(တိ)
[disa+tabba.ta raṭṭhapru,raanutakva dhāsaç daeieamhirā ikhye.ka-572,rū-625.dhāsakhye.ra anutakva iapru.nītisutta-1171,1174.disa pru,taṭhapru,pararūpa sa ṭha eiea.ṭa-pru.-5,124 -sya.bhāve tabbānīyā napuṃsakāç aññatra vāccaliṅgā.pañcikā-5,27.]
[ဒိသ+တဗၺ။ တကို ရ႒ျပဳ၊ ရအႏုဗန္ႏွင့္တကြ ဓာတြန္သ,ဒ၏မွိရာ ဣကိုေခ်။ ကစၥည္း-၅၇၂၊ ႐ူ-၆၂၅။ ဓာတြန္သကိုေခ်။ ရ အႏုဗန္ႏွင့္တကြ ဣကိုအျပဳ။ နီတိသုတၱ-၁၁၇၁၊ ၁၁၇၄။ ဒိသကို ဒသ္ျပဳ၊ တကိုဌျပဳ၊ ပရ႐ူပအားျဖင့္ သလည္း ဌ ျဖစ္၏။ ယင္းကို ဋ-ျပဳ။ ေမာဂ္-၅၊၁၂၄ႏွင့္ ယင္း-သ်။ ဘာေဝ တဗၺာနီယာ နပုံသကာ,အညၾတ ဝါစၥလိဂၤါ။ပၪၥိကာ-၅၊၂၇။]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
daṭṭhabba:cần được nhận thấy,cần hiểu biết
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
daṭṭhabba:ဒ႒ဗၺ(တိ)
[ဒိသ+တဗၺ။ တကို ရ႒ျပဳ၊ ရအႏုဗန္ႏွင့္တကြ ဓာတြန္သ,ဒ၏မွိရာ ဣကိုေခ်။ ကစၥည္း-၅၇၂၊ ႐ူ-၆၂၅။ ဓာတြန္သကိုေခ်။ ရ အႏုဗန္ႏွင့္တကြ ဣကိုအျပဳ။ နီတိသုတၱ-၁၁၇၁၊ ၁၁၇၄။ ဒိသကို ဒသ္ျပဳ၊ တကိုဌျပဳ၊ ပရ႐ူပအားျဖင့္ သလည္း ဌ ျဖစ္၏။ ယင္းကို ဋ-ျပဳ။ ေမာဂ္-၅၊၁၂၄ႏွင့္ ယင္း-သ်။ ဘာေဝ တဗၺာနီယာ နပုံသကာ,အညၾတ ဝါစၥလိဂၤါ။ပၪၥိကာ-၅၊၂၇။]
(၁) (က) ႐ႈ-ၾကည့္-ျမင္-မွတ္-အပ္သင့္ထိုက္ေသာ၊ ႐ႈ-ၾကည့္-ျမင္-မွတ္-ဖြယ္ေကာင္းေသာ။ (ခ) ႐ႈ-ျမင္-အပ္ၿပီး-ဆဲ-လတၱံ႕-ေသာ။ (၂) ႐ႈ-ၾကည့္-ျမင္-အပ္-သင့္-ထိုက္-သည္၏အျဖစ္၊ ႐ႈ-ၾကည့္-ျမင္-အပ္-သင့္-ထိုက္၏ဟု အသိဉာဏ္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၏အေၾကာင္း။ ဒ႒ဗၺယုတၱ-(က)-ၾကည့္။ (၃) သက္ဝင္၍ သိ-အပ္-သင့္-ထိုက္-ေသာ။ ယုံၾကည္-အပ္-သင့္-ထိုက္-ေသာ။ (၄) ခံစား-မ်က္ေမွာက္ျပဳ-အပ္-သင့္-ထိုက္-ေသာ။ (န) (၅) ႐ႈ-ၾကည့္-ျမင္-ျခင္း။ (၆) ဒ႒ဗၺသုတ္။ ေမာဂ္-၅။၁၂၄ ႏွင့္ ယင္းသ်-လည္းၾကည့္ပါ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
daṭṭhabba:ဒ႒ဗၺ (န)
စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ မွတ္သင့္ေသာ အာ႐ံု။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
daṭṭhabba:ဒ႒ဗၺ (တိ) (ကိစၥ-ကိတ္) (√ဒိသ္+တဗၺ)
ျမင္သင့္သည္။ မွတ္သင့္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,