Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Daṭṭha,(ḍasati 的【過分】) 已咬。 ~ṭṭhāna,【中】 被咬過的地方。 ~bhāva,【陽】 被咬的事實。(p151)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Daṭṭha,(ḍasati 的【過分】) 已咬。daṭṭhāna,【中】被咬過的地方。daṭṭhabhāva,【陽】被咬的事實。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
daṭṭha:daṭṭha(ti)
ဒ႒(တိ)
[daṃsa+ta.ka-573.rū-626.nītisutta-1176.(da-saṃ)]
[ဒံသ+တ။ ကစၥည္း-၅၇၃။ ႐ူ-၆၂၆။ နီတိသုတၱ-၁၁၇၆။(ဒ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
daṭṭha:[pp.of ḍasati] bitten.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Daṭṭha,[pp.of daśati,see ḍasati] bitten J.I,7; Miln.302; PvA.144.(Page 312)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DAṬṬHA:(pp của ṇasati) cắn một miếng --ṭṭhāna [nt] chỗ,dấu người bị cắn --bhāva [m] trạng thái đang bị cắn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
daṭṭha:ဒ႒(တိ)
[ဒံသ+တ။ ကစၥည္း-၅၇၃။ ႐ူ-၆၂၆။ နီတိသုတၱ-၁၁၇၆။(ဒ-သံ)]
(၁) ကိုက္-ခဲ-အပ္ေသာ၊ အကိုက္-အခဲ-ခံရေသာသူ။ (၂) ကိုက္-ခဲ-တတ္ေသာ (ေႁမြစသည္)။ ဒ႒ဝိသ-(၂)-လည္းၾကည့္။ (၃) ကိုက္-ခဲ-အပ္ရာ (အခါ,အရပ္စသည္)။ ဒ႒႒ာန-(၁)-လည္းၾကည့္။ (၄) ထိခိုက္-တိုက္ခိုက္-မိရာ (အရပ္စသည္)။ ဒ႒႒ာန-(၂)-ၾကည့္။ (ပု) (၅) ကိုက္-ခဲ-ထိုး-ျခင္း။ ဒ႒သမကာလ-ၾကည့္။ ဥစၥာလိဂၤပါဏကဒ႒-လည္းၾကည့္။ (၆) ဒ႒-သဒၵါ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
daṭṭha:ဒ႒ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဒံသ္+တ)
ကိုက္ခဲအပ္သည္။
ဒ႒ကာေလ၊ ကိုက္ခဲေသာအခါ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,