Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
daṇḍasatthaka:daṇḍasatthaka(na)
ဒ႑သတၳက(န)
[daṇḍa+yutta+satthaka.daṇḍena yojitaṃ satthakaṃ daṇḍasatthakaṃ.pā,yo,2.39.]
[ဒ႑+ယုတၱ+သတၳက။ ဒေ႑န ေယာဇိတံ သတၳကံ ဒ႑သတၳကံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ၊ ၂။၃၉။]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
daṇḍasatthaka:loại dao nhỏ dùng trong các việc tiểu thủ công,như may vá tỳ khưu được sử dụng nhưng phải tránh dùng cán dao làm từ các chất liệu không hợp luật như ngà,sừng hay quý kim
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
daṇḍasatthaka:ဒ႑သတၳက(န)
[ဒ႑+ယုတၱ+သတၳက။ ဒေ႑န ေယာဇိတံ သတၳကံ ဒ႑သတၳကံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ၊ ၂။၃၉။]
အ႐ိုး-ႏွင့္ယွဉ္-တပ္-ေသာ (သင္ဓုန္းစေသာ) ဓားငယ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
daṇḍasatthaka:ဒ႑-သတၳက (န)
အ႐ိုးတပ္ေသာ ဓားငယ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,