Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
daṇḍasammuti:daṇḍasammuti(thī)
ဒ႑သမၼဳတိ(ထီ)
[daṇḍa+sammuti]
[ဒ႑+သမၼဳတိ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
daṇḍasammuti:tuyên ngôn (nhị tác bạch) cho phép một tỳ khưu bệnh được phép dùng gậy,một vật không hợp luật đối với các tỳ khưu trong hoàn cảnh bình thường
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
daṇḍasammuti:ဒ႑သမၼဳတိ(ထီ)
[ဒ႑+သမၼဳတိ]
(၄-ေတာင္ပမာဏ ခန္႔ရွိ) ေတာင္ေဝွး (ကိုင္ေဆာင္ရန္) အက်ိဳးငွာ-သမုတ္-အသိအမွတ္ျပဳ-ျခင္း၊ ေတာင္ေဝွးကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ေပးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,