Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
daṇḍa:m.[〃] 杖,棒,(擊打馬牛催促前進或對人懲罰用的細長的)鞭,琴的撥子(彈琴用),罰,刑罰,罰金.-antara 杖間(among the sticks).-ādāna 執杖.-kathālikā 柄杓,長把杓子.-kamma 罰業,受刑,處罰懲罰.-parāyana (老年人)依靠拐杖的[(old people) leaning on a stick,supported by a staff].-pahāra 杖的打擲,杖撃.-pāṇin 手持著杖的.-bhaya 刑罰的怖畏.-yuddha 杖鬥.-rājin 筏,木排.-lakkhaṇa 杖卦相,杖占蔔.-vākarā 棒上的網(用來作圈套陷阱),網.-sattha 刀杖.
パーリ語辞典 水野弘元著
daṇḍa:m.[〃] 杖,棒,むち,琴のばち,罰,刑罰,罰金.-antara 杖間.-ādāna 執杖.-kathālikā 柄杓,ひしゃく.-kamma 罰業,受刑.-parāyana 杖に凭れる.-pahāra 杖の打擲,杖撃.-pāṇin 杖を手にした.-bhaya 刑罰の怖畏.-yuddha杖闘.-rājin 筏,いかだ.-lakkhaṇa 杖相,杖うらない.-vākarā 棒上の網,わな.-sattha 刀杖.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Daṇḍa,【陽】 1.莖,棍,棍棒,拐杖,(大體上)木材。 2.罰款,處罰。 ~ka,【中】 棍,小枝,竿,柄。 ~kamadhu,【 中】 懸掛在樹枝上的蜂巢。 ~kamma,【中】 處罰,懲罰,賠償。~koti,【陰】 棍端。 ~dīpikā,【陰】 火把。~nīya,【形】 有處罰傾向的。 ~ppatta,【形】 被告發的人。 ~parāyaṇa,【形】 靠著手杖的,藉著支柱支撐的。 ~pāṇī,【 形】 一手持著杖的。 ~bhaya,【中】 怕被處罰。 ~hattha,【形】 手中有杖的人。(p152)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Daṇḍa,【陽】1.莖,棍,箠,棍棒,拐杖,(大體上)木材。2.罰款,處罰。daṇḍaka,【中】棍,小枝,竿,柄。daṇḍakamadhu,【中】懸掛在樹枝上的蜂巢。daṇḍakamma,【中】處罰,懲罰,賠償。daṇḍakoti,【陰】棍端。daṇḍadīpikā,【陰】火把。daṇḍanīya,【形】有處罰傾向的。daṇḍappatta,【形】被告發的人。daṇḍaparāyaṇa,【形】靠著手杖的,藉著支柱支撐的。daṇḍapāṇī,【形】一手持著杖的。daṇḍabhaya,【中】怕被處罰。daṇḍahattha,【形】手中有杖的人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
daṇḍa:daṇḍa(ti)
ဒ႑(တိ)
[ daṇḍa+ī.daṇḍo assa atthīti daṇḍī.nīti,sutta.79va.(-ka.366.rū 4vava).thīnitea daṇḍini.(ka.24va.rū.193-4.nīti,sutta.469-pā)]
[ ဒ႑+ဤ။ ဒေ႑ာ အႆ အတၳီတိ ဒ႑ီ။ နီတိ၊သုတၱ။၇၉ဝ။ (-ကစၥည္း။၃၆၆။ ႐ူ ၄ဝဝ)။ ထီ၌ ဒ႑ိနိ။ (ကစၥည္း။၂၄ဝ။ ႐ူ။၁၉၃-၄။ နီတိ၊သုတၱ။၄၆၉-ၾကည့္ပါ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
daṇḍa:daṇḍa(na)
ဒ႑(န)
[daṇḍa+dāna.kye.]
[ဒ႑+ဒါန။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
daṇḍa:daṇḍa(pu,na)
ဒ႑(ပု၊န)
[daḍi=daṇḍa+a.,ṭī-349.nīti,dhā-299.dhātvattha-18va.daḍi+ka.daṇḍati āṇaṃ karoti etenati daṇḍo.ka-663.(rū-673,nītisutta-13va5).dama+ḍa.dama damane damantyanenāti daṇḍo,niggaho.ṇvādi.-58.(daṃḍa-saṃ)]
[ဒဍိ=ဒ႑+အ။ ဓာန္၊ဋီ-၃၄၉။ နီတိ၊ဓာ-၂၉၉။ ဓာတြတၳ-၁၈ဝ။ ဒဍိ+က။ ဒ႑တိ အာဏံ ကေရာတိ ဧေတနတိ ဒေ႑ာ။ ကစၥည္း-၆၆၃။ (႐ူ-၆၇၃၊ နီတိသုတၱ-၁၃ဝ၅)။ ဒမ+ဍ။ ဒမ ဒမေန ဒမႏၲၽေနနာတိ ဒေ႑ာ၊ နိဂၢေဟာ။ ဏြာဒိ။-၅၈။ (ဒံဍ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
daṇḍa:[m.] 1.a stem,stick,cudgel,walking stick,timber (in general),2.a fine,punishment.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Daṇḍa,[Vedic daṇḍa,dial.=*dal[d]ra; (on ṇ:l cp.guṇa:guḷa etc.) to *del as in Sk.dala,dalati.Cp.Lat.dolare to cut,split,work in wood; delere to destroy; Gr.Qai/dalon work of art; Mhg.zelge twig; zol a stick.Possibly also fr.*dan[d]ra (r=l freq.,ṇ:l as tulā:tūṇa; veṇu:veḷu,etc.cp.aṇḍa,caṇḍa),then it would equal Gr.dέndron tree,wood,& be connected with Sk.dāru] 1.stem of a tree,wood,wood worked into something,e.g.a handle,etc.J.II,102; 405 (v.l.dabba); Vism.313; PvA.220 (nimbarukkhassa daṇḍena [v.l.dabbena] katasūla).tidaṇḍa a tripod.-- 2.a stick,staff,rod,to lean on,& as support in walking; the walking-stick of a Wanderer Vin.II,132 (na sakkoti vinā daṇḍena āhiṇḍituṁ),196; S.I,176; A.I,138,206; Sn.688 (suvaṇṇa°); J.III,395; V,47 (loha°); Sdhp.399 (eka°,°dvaya,ti°).daṇḍaṁ olubbha leaning on the st.M.I,108; A.III,298; Th.2,27.-- 3.a stick as means of punishment.a blow,a thrashing:daṇḍehi aññamaññaṁ upakkamanti “they go for each other with sticks” M.I,86=Nd2 199; °ṁ dadāti to give a thrashing J.IV,382; V,442; daṇḍena pahāraṁ dadāti to hit with a stick S.IV,62; brahma° a certain kind of punishment D.II,154,cp.Vin.II,290 & Kern,Manual p.87; pañca satāni daṇḍo a fine of 500 pieces Vin.I,247; paṇīta° receiving ample p.Pv IV.166; purisa-vadha° J.II,417; rāja-daṇḍaṁ karoti (c.Loc.) to execute the royal beating PvA.216.See also Dh.129,131,310,405 -- 4.a stick as a weapon in general,only in cert.phrases & usually in combn w.sattha,sword.daṇḍaṁ ādiyati to take up the stick,to use violence:attadaṇḍa (atta=ā-dā) violent Sn.935; attadaṇḍesu nibbuta Dh.406=Sn.630; a.+kodhâbhibhūta S.IV,117:ādinna-daṇḍa ādinnasattha Vin.I,349; opp.daṇḍaṁ nidahati to lay down the stick,to be peaceful:sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍaṁ Sn.35,394,629; nihita-d.nihita-sattha using neither stick nor sword,of the Dhamma D.I,4,63; M.I,287; A.I,211; II,208; IV,249; V,204.daṇḍaṁ nikkhipati id.A.I,206.d.-sattha parāmasana Nd2 576.daṇḍa-sattha-abbhukkirana & daṇḍa-sattha-abhinipātana Nd2 5764.Cp.paṭidaṇḍa retribution Dh.133.‹-› 5.(fig.) a means of frightening,frightfulness,violence,teasing.In this meaning used as nt.as M.I,372; tīṇi daṇḍāni pāpassa kammassa kiriyāya:kāyadaṇḍaṁ vacī°,mano°; in the same sense as m.at Nd2 293 (as expld to Sn.35).-- 6.a fine,a penalty,penance in general:daṇḍena nikkiṇāti to redeem w.a penalty J.VI,576 (dhanaṁ datvā Com.); daṇḍaṁ dhāreti to inflict a fine Miln.171,193; daṇḍaṁ paṇeti id.Dh.310 (cp.DhA.III,482); DhA.II,71; aṭṭha-kahāpaṇo daṇḍo a fine of 8 k.VvA.76.-- adaṇḍa without a stick,i.e.without force or violence,usually in phrase adaṇḍena asatthena (see above 4):Vin.II,196 (ad.as.nāgo danto mahesinā; thus of a Cakkavattin who rules the world peacefully:paṭhaviṁ ad.as.dhammena abhivijiya ajjhāvasati D.I,89=A.IV,89,105,or dhammena-manusāsati Sn.1002=S.I,236.

--âbhighata slaying w.cudgels PvA.58; --âraha (adj.) deserving punishment J.V,442; VvA.23; --ādāna taking up a stick (weapon) (cp.above 4),combd with satth’ādāna M.I,110,113,410; D.III,92,93,289; A.IV,400; Vism.326.--kaṭhina k.cloth stretched on a stick (for the purpose of measuring) Vin.II,116; --kathālikā a large kettle with a handle Vin.I,286; --kamma punishment by beating,penalty,penance,atonement J.III,276,527; V,89; Miln.8; °ṁ karoti to punish,to inflict a fine Vin.I,75,76,84; II,262; --koṭi the tip of a branch or stick DhA.I,60; --dīpikā a torch J.VI,398; Vism.39; DhA.I,220,399; --ppatta liable to punishment Miln.46; --paduma N.of a plant (cp.Sk.daṇḍotphala=sahadevā,Halāyudha) J.I,51; --parāyana supported by or leaning on a stick (of old people) M.I,88; A.I,138; Miln.282; --parissāvana a strainer with a handle Vin.II,119; --pahāra a blow with a stick D.I,144; --pāṇin carrying a staff,“staff in hand” M.I,108; --bali (-ādi) fines & taxes,etc.DhA.I,251; --bhaya fear of punishment A.II,121 sq.=Nd2 470=Miln.196; --(m)antara among the sticks D.I,166=A.I,295=II.206=M.I,77,238,307,342= Pug.55; see note at Dial.I.228; --yuddha a club-fight D.I,6; J.III,541; --lakkhaṇa fortune-telling from sticks D.I,9; --vākarā a net on a stick,as a snare,M.I,153; --veḷupesikā a bamboo stick J.IV,382; --sikkā a rope slung round the walking-staff Vin.II,131; --hattha with a stick in his hand J.I,59.(Page 312)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DAṆḌA:[m] 1 cọng,que,cây,gậy,hèo,trượng,cây gỗ (nói chung) 2 phạt,sự trừng phạt --ka [nt] cây,gậy,cây roi,cành (cây) nhỏ,cán (dù) --kamadhu [nt] tổ ong trên cành cây --kamma [nt] sự hình phạt,phạt vạ,sự đền tội --koṭi [f] đầu cây gậy --dīpikā [f] cây đuốc --nīya [a] chịu phạt --ppatta [a] người bị truy tố --parāyaṇa [a] nương nhờ cây gậy,nâng đỡ do cây ba-tōng--pānī [a] tay cầm gậy --bhaya [nt] sự hình phạt --hattha [a] người có cây gậy trong tay
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
daṇḍa:cây gậy,hình phạt,sự phạt vạ,gậy trượng,gậy gộc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
daṇḍa:ဒ႑(ပု၊န)
[ဒဍိ=ဒ႑+အ။ ဓာန္၊ဋီ-၃၄၉။ နီတိ၊ဓာ-၂၉၉။ ဓာတြတၳ-၁၈ဝ။ ဒဍိ+က။ ဒ႑တိ အာဏံ ကေရာတိ ဧေတနတိ ဒေ႑ာ။ ကစၥည္း-၆၆၃။ (႐ူ-၆၇၃၊ နီတိသုတၱ-၁၃ဝ၅)။ ဒမ+ဍ။ ဒမ ဒမေန ဒမႏၲၽေနနာတိ ဒေ႑ာ၊ နိဂၢေဟာ။ ဏြာဒိ။-၅၈။ (ဒံဍ-သံ)]
(၁) တုတ္၊ (က) သူအို-ကိုင္-ေဆာင္-ေတာင္ေဝွး။ ဒ႑သမၼတိ-လည္းၾကည့္။ (ခ) ညႇဉ္းဆဲ-ႏွိပ္စက္-႐ိုက္ႏွက္-ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ တုတ္၊ တုတ္ရွည္၊ ၄ ေတာင္ကုတ္၊ လွံတံ။ (ဂ) ၄ ေတာင္ထက္ဝက္ ၂ ေတာင္တုတ္၊ တုတ္တို။ (ဃ) ရွားသား-ရွားႏွစ္-တုတ္။ ရွားတုတ္။ ရွားသား-ျပတ္-ပိုင္း။ (ခ) လည္းျပန္ၾကည့္ပါ။ (င) ဝါးရင္းတုတ္။ တင္းပုတ္။ တင္က်ည္း။ (စ) ႏြား ေခြး က်ီး ငွက္ စသည္-ေက်ာင္း-ေခ်ာက္-တုတ္။ ႏွင္တံ။ တံျပာ။ စိတ္ျဖာထားေသာ အေခ်ာင္း-အတံ။ (ဆ) အလွကိုင္ေဆာင္အပ္ေသာ တန္ဆာတုတ္။ တုတ္ေကာက္။ ဒ႑နာဠိယ,ဒ႑ပါတီ-လည္းၾကည့္။ (ဇ) ဝါးခ်မ္းစိတ္ စေသာ တုတ္ေခ်ာင္းငယ္။ တုတ္တံ။ ဒ႑ကထိန,ဒ႑ာဓာရက-လည္းၾကည့္။ (ဈ) တုိင္း-တာ-ေၾကာင္း-စရာ ျဖစ္ေသာ တုတ္ (မ်ဉ္းတံ ေပတံ စသည္)။ (ည) ခက္ရင္း၊ အဖ်ား၌ အခြပါေသာ-တုတ္-ေတာင္ေဝွး။ (ဋ) အျခင္ရနယ္၊ အမိုးေအာက္က ခံေသာ အျခင္၊ အမိုးတင္သည့္တန္း၊ ဒ႑ေကာဋီ-(ဂ)-ၾကည့္။ (ဌ) စည္လက္ခတ္။ (ဍ) ထမ္းပိုးတုတ္။ ဒ႑ဟတၳ-ၾကည့္။ (ဎ) သိုင္း႐ိုက္တုတ္။ ဒ႑ပသုတ-ၾကည့္။ (၂) ေဆာက္ပုတ္၊ လက္႐ိုက္။ (၁) (ခ) လည္းျပန္ၾကည့္ပါ။ (၃) (က) ရက္ကန္း-လက္လိပ္-လိပ္လုံး။ (ခ) ရက္ကန္းလက္ခတ္။ (၄) သစ္တုံး။ ဒ႑ႏၲရ,ဒ႑ေသတု-လည္းၾကည့္။ (၅) ထယ္တုံး ထြန္တုံး။ ဒ႑မဏိကာ-ၾကည့္။ (၆) သစ္ကိုင္း ႐ိုးတံ။ (က) ပ်ားစြဲရာ ပ်ားတံကိုင္း။ ဒ႑ေကာဋိ-ၾကည့္။ (ခ) ၾကာ႐ိုး။ (ဂ) ေကာက္႐ိုး ေကာက္ႏွံ-တံ။ (၇) ေစာင္း႐ိုး ေစာင္းလက္-တံ။ (ဂ) ထီး႐ိုး။ (၉) ေရမႈတ္႐ိုး။ ဒ႑ကထာလက-ၾကည့္။ (၁၀) လက္နက္႐ိုး။ (က) ဓား႐ိုး။ ဒ႑သတၳက-လည္းၾကည့္။ (ခ) ေပါက္တူး႐ိုး။ (ဂ) ပဲကြပ္႐ိုး။ (ဃ) ပုဆိန္႐ိုး။ (င) ေလး႐ိုး ေလးကိုင္း။ (စ) ေဆာက္႐ိုး။ ဒ႑ဗႏၶနိခါဒန-ၾကည့္။ (၁၁) နာရီ၊ (ေတာင္ေပါက္၊ ဓာန္၊သ်-၁ဝ၄၅ ၾကည့္ပါ)။ (၁၂) မင္းဒဏ္။ ဒ႑ဥပါယ္။ ရန္ေအာင္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း။ (အက်ယ္သ႐ုပ္ပါ)။ (က) မင္း၏-အမိန္႔-အာဏာ၊ ဆုံးမ-ႏွိပ္ကြပ္-ျခင္း။ ဒ႑ဇ-လည္းၾကည့္၊ (၂) လည္း ျပန္ၾကည့္ပါ။ (ခ) ဆဲေရး-ၿခိမ္းေခ်ာက္-ျခင္း။ (ဂ) ေထာင္-အခ်ဳပ္-အတန္း-ခ်ျခင္း။ (ဃ) ေငြဒဏ္တပ္ျခင္း(ဥစၥာဒဏ္)။ (င) ႀကိမ္ဒဏ္ေပးျခင္း စေသာ သုံးဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ ကံၾကမၼာကို ျပဳျခင္း(လက္နက္ဒဏ္)။ ၁၃ လည္း ဆက္ၾကည့္ပါ။ (၁၃) ကာယ-ဝစီ-မေနာ-ဒဏ္။ (မိမိမွီရာပုဂၢိဳလ္ကို-ညွဥ္းဆဲ-ႏွိပ္စက္-ဖ်က္ဆီး-တတ္ေသာ-ကာယ-ဝစီ-မေနာ- ဒုစ႐ိုက္)။ (၁၄) ဒ႑စစ္ဆင္နည္း။ (၁၅) ဒ႑သုတ္။ ဒ႑သုတၱ-လည္းၾကည့္။ (၁၆) ဒ႑အမည္ရွိေသာ။ ဒ႑နီတိ-ၾကည့္။ ဒ႑ျဗာဟၼဏဂါ-လည္းၾကည့္။ (၁၇) ဒ႑၀တၳဳ။ သစ္တုံးႏွင္႔စပ္ေသာ-အေၾကာင္း-အရာ-အ႒ဳပၸတ္။ (၁၈) ဝိနည္းျပစ္ဒဏ္၊ ဆုံးမ-ႏွိပ္ကြပ္-ေၾကာင္းအမႈ(သဲဒဏ္ ေရဒဏ္ စသည္)။ ဒ႑ကမၼ,ဒ႑ဘယ-ၾကည့္။ (၁၉) ေတာင္ေဝွးႏွင့္ တူေသာ။ ဒ႑ာကာရ-ၾကည့္။ (၂၀) ဆုံးမ-ႏွိပ္ကြပ္-ျခင္း ရွိေသာ(စြမ္းအား-စသည္)။ ဒ႑ဇ-ၾကည့္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
daṇḍa:ဒ႑(န)
[ဒ႑+ဒါန။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
တုတ္-လွံတံ-ျဖင့္ ညႇဉ္းဆဲ-ႏွိပ္စက္-ျခင္း၊ ႀကိမ္ဒဏ္ေပးျခင္း။ ဒ႑ဒါန (၁)ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
daṇḍa:ဒ႑(တိ)
[ ဒ႑+ဤ။ ဒေ႑ာ အႆ အတၳီတိ ဒ႑ီ။ နီတိ၊သုတၱ။၇၉ဝ။ (-ကစၥည္း။၃၆၆။ ႐ူ ၄ဝဝ)။ ထီ၌ ဒ႑ိနိ။ (ကစၥည္း။၂၄ဝ။ ႐ူ။၁၉၃-၄။ နီတိ၊သုတၱ။၄၆၉-ၾကည့္ပါ)]
ေတာင္ေဝွးရွိေသာ၊သူ။ ကရီ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
daṇḍa:ဒ႑
စု = ဒ႑နိပါေတ-ဒဏ္ခ်(ဒဏ္တပ္)ျခင္း၌။ ဒေ႑တိ၊ ဒ႑ယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
daṇḍa:ဒ႑ (ပ)
လွံတံ။ လွံကန္။ တုတ္။ ဒဏ္။ ဒဏ္ထားျခင္း။ အ႐ိုး။ ေတာင္ေဝွး။
တံ ကုဒါလကံ ဒေ႑ ဂေဟတြာ၊ ထိုေပါက္တူးကို အ႐ိုး၌ ကိုင္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,