Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
daḷha:a.[Sk.dṛḍha] 堅固的,確固的.daḷhaṃ adv.堅固地.-dhamma 堅法,熟練的(skilled in some art),有強弓的.-nikkama,-parakkama 強烈有力的激勵,堅強的努力(strong effort).-pākāra 堅固的圍壁(strongly fortify).
パーリ語辞典 水野弘元著
daḷha:a.[Sk.dṛḍha] 堅固の,確固たる,daḷhaṃ adv.堅く.-dhamma 堅法,熟練せる,強弓ある.-nikkama,-parakkamaカ励,強い努力.-pākāra堅固な囲壁.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Daḷha,【形】 結實的,強壯的,穩固的。 ~parakkama,【形】 很努力的,精力充沛的。 ~haŋ,【副】 堅定地,強烈地。(p153)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Daḷha,(Sk.drḍha to drhyati to fasten),【形】結實的,強壯的,穩固的。daḷhadhamma,【形】全面加強(strong in anything),熟練(skilled in some art,proficient)。daḷhaparakkama,【形】很努力的,精力充沛的。daḷhaṁ,【副】堅定地,強烈地。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
daḷha:daḷha(ti)
ဒဠႇ(တိ)
[daha+a.ḷa lā.dala+ha.daha+lā+a.ha--la ,la- ḷa-pru.baha+a.ba- da-pru,ḷa-lā.,ṭī.41.714.daha+ha.dahissa ḷo,dahatīti daḷhaṃ.ṇvādi.223.daha+kta.thoma (daḍha-saṃç dala-prāç addhamāgadhī)]
[ဒဟ+အ။ ဠ လာ။ ဒလ+ဟ။ ဒဟ+လာ+အ။ ဟ-ႏွင့္-လ ေရွ႔ေနာက္ျပန္၊ လ-ကို ဠ-ျပဳ။ ဗဟ+အ။ ဗ-ကို ဒ-ျပဳ၊ ဠ-လာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၁။၇၁၄။ ဒဟ+ဟ။ ဒဟိႆ ေဠာ၊ ဒဟတီတိ ဒဠႇံ။ ဏြာဒိ။၂၂၃။ ဒဟ+ကၱ။ ေထာမ (ဒဎ-သံ,ဒလ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
daḷha:[adj.] firm; strong; steady.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Daḷha,(adj.) [Sk.dṛḍha to dṛhyati to fasten,hold fast; *dhergh,cp.Lat.fortis (strong).Gr.tarfuζ (thick),Lith.diQas (strap).For further relations see Walde,Lat.Wtb.under fortis] firm,strong,solid; steady,fast; nt.adv.very much,hard,strongly -- D.I,245; S.I,77; A.II,33; Sn.321 (nāvā),357,701,821 (°ṁ karoti to strengthen),966 (id.); Dh.112; J.II,3; IV,106; DhA.IV,48; KhA 184; VvA.212 (=thira); PvA.94,277.-- daḷhaṁ (adv.) Dh.61,313.

--dhamma strong in anything,skilled in some art,proficient S.II,266=A.II,48 (of an archer); M.I,82; J.VI,77; Vv 631 Acc.to Trenckner,Notes p.60 (cp.also VvA.261)=dṛḍha-dhanva,from dhanu=having a strong bow; --nikkama of strong exertion Sn.68 (=Nd2 294); --parakkama of strong effort,energetic M.II,95; A.II,250; Dh.23; Th.2,160; --pahāra a violent blow J.III,83; --pākāra (etc.) strongly fortified S.IV,194; --bhattin firmly devoted to somebody DhsA.350.(Page 315)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DAḶHA:chắc vững,mạnh mẽ,vững vàng --parakana [a] ráng sức dũng mãnh hăng hái --haṃ [ad] một cách vững vàng,mạnh mẽ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
daḷha:ဒဠႇ(တိ)
[ဒဟ+အ။ ဠ လာ။ ဒလ+ဟ။ ဒဟ+လာ+အ။ ဟ-ႏွင့္-လ ေရွ႔ေနာက္ျပန္၊ လ-ကို ဠ-ျပဳ။ ဗဟ+အ။ ဗ-ကို ဒ-ျပဳ၊ ဠ-လာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၁။၇၁၄။ ဒဟ+ဟ။ ဒဟိႆ ေဠာ၊ ဒဟတီတိ ဒဠႇံ။ ဏြာဒိ။၂၂၃။ ဒဟ+ကၱ။ ေထာမ (ဒဎ-သံ,ဒလ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ)]
(၁) ျမဲျမံေသာ၊ (ႀကိဝိ-စြာ,ေအာင္)။ ဒဠႇဝီရိယ-(၂)-လည္းၾကည့္။ (က) လြန္ကဲ-ျပင္းထန္-ထက္သန္-မတြန္႔ဆုတ္-ေသာ။ ဒဠႇပရကၠမ-(၂)-လည္းၾကည့္။ (ခ) တင္းၾကပ္-မေရာ့ရဲ-ခိုင္ျမဲ-ခိုင္ခံ့-ေသာ။ ဒဠႇီကမၼ-(၁)-လည္းၾကည့္။ (ဂ) မျပတ္စဲေသာ၊ မျပတ္မစဲ၊ အျမဲ။ (ဃ) ။ ႐ိုေသေလးစားအပ္ေသာ၊ ႐ို႐ိုေသေသ ေလးေလးစားစား။ ဒဠႇီကမၼတၳ-(၄)-ၾကည့္။ ဒဠႇီကမၼတၳ-(၁)-လည္းၾကည့္။ (င) မပ်က္စီးေသာ။ ဒဠႇဓမၼဒႆီ-ၾကည့္။ (စ) စြမ္းအားသတၱိရွိေသာ။ စြမ္းႏိုင္ေသာ။ (ဆ) စင္စစ္မွန္ကန္-ေသခ်ာ-ေသာ။ ယုံမွားစရာ မရွိေသာ။ ဒဠႇပၸမာဏ-ၾကည့္။ (ဇ) မစြန္႔-မလႊတ္-မေျဖ-ႏိုင္ေသာ။ ဒဠႇဂၢဟဏ-(၁)-ၾကည့္။ (ဈ) မတုန္လႈပ္-မေရြ႕ရွားေစႏို္င္ေသာ။ (၂) ၾကမ္းထမ္း-ခက္ထန္-မေပ်ာ႔ေပ်ာင္း-မႏူးညံ့-ေသာ။ ဒဠေကာဓ-(၂)-လည္းၾကည့္။ (၃) ခၽြန္-ထက္-ေသာ။ ဒါဌီ-ၾကည့္။ (၄) သက္ဝင္-တည္ေန-ေသာ။ (၁) (စ) အနက္လည္း ျပန္ၾကည့္ပါ။ (၅) ဆူၿဖဳိးေသာ။ ဒဠႇိယ-ၾကည့္။ (စ) အနက္လည္း ဆက္ၾကည့္ပါ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
daḷha:ဒဠႇ
ဘူ = ဒိတၱိယံ-ထြန္းပျခင္း၌။ ဒဒဠႇတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
daḷha:ဒဠႇ (တီ-ကိတ္)
ျမဲျမံခိုင္ခံ့သည္။ ၾကပ္တည္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,