Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Daḷhīkamma,daḷhīkaraṇa,【中】 加強,做給牢固。(p154)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Daḷhīkamma,daḷhīkaraṇa,【中】加強(making firm),強化(strengthening)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
daḷhīkamma:daḷhīkamma(na)
ဒဠႇီကမၼ(န)
[daḷhī+kamma.(dalakama-saṃ)]
[ဒဠႇီ+ကမၼ။ (ဒလကမ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
daḷhīkamma:[nt.] strengthening; making firm.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DAḶHĪKAMMA:,--karaṇa [nt] làm cho mạnh dạn,làm cho vững chắc
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
daḷhīkamma:miếng vải may dặm cho y thêm chắc,tỳ khưu được dùng trong trường hợp cần thiết
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
daḷhīkamma:sự chấp cứng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
daḷhīkamma:ဒဠႇီကမၼ(န)
[ဒဠႇီ+ကမၼ။ (ဒလကမ-သံ)]
(၁) ျမဲျမံေအာင္-ျပဳျခင္း-ျပဳမႈ၊ (က) ခိုင္-အရွည္ခံ့-ေအာင္-ျပဳျခင္း-ျပဳမႈ။ (ခ) ယုံမွားဖြယ္မရွိ-စိတ္ခ်ရ-ေအာင္-ျပဳျခင္း-ျပဳမႈ။ ဒဠႇီကမၼတၳ-(၃)-ၾကည့္။ (ဂ) အားရွိ- ေနာက္မဆုတ္-ေအာင္-ျပဳျခင္း-ျပဳမႈ၊ အားေပး-ကူညီ-မႈ။ (ဃ) တ႐ိုတေသ-ေလးေလးစားစား-ျပဳျခင္း-ျပဳမႈ။ (င) မျပတ္မစဲ-အၿမဲ-ျပဳျခင္း-ျပဳမႈ။ (စ) တင္းၾကပ္-မေရာ႔ရဲ-ေအာင္- ျပဳျခင္း-ျပဳမႈ။ ဒဠႇီကမၼသိထိလကရဏပၸေယာဇန-ၾကည့္။ (၂) (ေဒါသကို)-ခက္ထန္-ၾကမ္္းထမ္း-ေအာင္-ျပဳျခင္း-ျပဳမႈ။ (၃) (ကိုယ္ခႏၶာ)-ဆူၿဖိဳး-ေတာင္႔တင္း-ေအာင္-ျပဳျခင္း-ျပဳမႈ။ ဒဠႇီကမၼတၳ-(၃)-လည္းၾကည့္။ ဒဠႇီကမၼသိထိလကရဏပၸေယာဇန-ၾကည့္။ ဒဠႇီကမၼပၸသုတ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
daḷhīkamma:ဒဠႇီ-ကမၼ (န)
ျမဲျမံစြာ ျပဳျခင္း။
ဒဠီကမၼတၳာယ၊ ျမဲျမံစြာ ျပဳျခင္းအက်ိဳးငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,