Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dūta:① m.[〃] 使者.-gamana 使節.-parampara 展轉的使者.② n.[Sk.dyūta.cf.jūta] 賭博,遊戲.
パーリ語辞典 水野弘元著
dūta:① m.[〃] 使者.-gamana 使節.-parampara 展転の使者.② n.[Sk.dyūta.cf.jūta] 賭博,遊戱.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dūta:① m.[〃] 使者.-gamana 使節.-parampara 展転の使者.dūtena mārāpeti使者に杀させる,使杀.dūtena saṁvaṇṇeti使者に赞叹させる,使赞叹.② n.[Sk.dyūta.cf.jūta] 賭博,遊戱
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dūta,【陽】 報信者,使者,外交使節。(p159)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dūta,2 (Sk.dyūta,see jūta) ,【中】玩,賭(play,gaming,gambling J.IV,248.)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dūta,1(Ved.Dūta),【陽】報信者,使者,外交使節(a messenger,envoy)。dūteyyapaniṇa-gamanānuyogaṁ anuyuttā viharanti(傳遞雙方往來訊息之使者)。dūtakammaṁ﹐報信的工作(doing a messenger’s duty)。devadūta,閻羅王的使者(Yama’s envoy,Death’s messenger)。dūtaṁ pāheti,送使者(to send a messenger)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dūta:dūta(na)
ဒူတ(န)
[dūta+ṇa]
[ဒူတ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dūta:dūta(pu)
ဒူတ(ပု)
[du=dū+ta.,ṭī.347.ṇvādi.83.nīti,dhā.226.(dūa-prā,dūya-addhamāgadhī)]
[ဒု=ဒူ+တ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၄၇။ဏြာဒိ။၈၃။နီတိ၊ဓာ။၂၂၆။ (ဒူအ-ျပာ၊ ဒူယ-အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dūta:[m.] a messenger; envoy.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dūta,2 (nt.) [Sk.dyūta,see jūta] play,gaming,gambling J.IV,248.(Page 328)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dūta,1 [Ved.dūta,prob.to dūra (q.v.) as “one who is sent (far) away,” also perhaps Gr.dou=los slave.See Walde,Lat.Wtb.under dudum] a messenger,envoy Vin.I,16; II,32,277; D.I,150; S.IV,194; Sn.411 (rāja°),417.‹-› deva° Yama’s envoy,Death’s messenger A.I,138,142; M.II,75 sq.; J.I,138.-- °ṁ pāheti to send a messenger Miln.18,PvA.133.(Page 328)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DŪTA:[m] người đại diện cho,sứ thần [f] dūti --teyya [nt] đem thông điệp,đi công việc,sự ủy nhiệm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dūta:ဒူတ(ပု)
[ဒု=ဒူ+တ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၄၇။ဏြာဒိ။၈၃။နီတိ၊ဓာ။၂၂၆။ (ဒူအ-ျပာ၊ ဒူယ-အဒၶမာဂဓီ)]
တမန္၊ တမန္သည္ (ႏႈတ္မွာစကား ေဆာင္းပါးစာကုိ ေပးပုိ႔သူ)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dūta:ဒူတ(န)
[ဒူတ+ဏ]
(၁) တမန္၏-အမႈ-လုပ္ငန္း။ (တိ) (၂) (ယမမင္း၏) တမန္ႏွင့္ တူေသာ၊ သူ။ (၁) ဒူတဂမန,ဒူတဝိပၸဟိတ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dūta:ဒူတ (ပ၊န) (√ဒူ+တ)
တမန္သည္။ ေလာင္းတမ္း ကစားျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,