Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dūseti:,dusseti [Sk.dūṣayati.dussati 的 caus.] 汙染敗壞弄髒(pollute),傷害(injure,hurt),作不淨(的事).inf.dūsetuṃ; aor.dūsayi; pp.dūsita.cf.dūsaka,dūsin.
パーリ語辞典 水野弘元著
dūseti:,dusseti [Sk.dūṣayati.dussati の caus.] 汚す,害す,不浄をなす.inf.dūsetuṃ; aor.dūsayi; pp.dūsita.cf.dūsaka,dūsin.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dūseti,(dus + e),1.破壞,汙染。 2.誹謗。 3.虐待。 【過】 ~esi。 【現分】dūsenta,dūsayamāna,【獨】 dūsetvā。(p160)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dūseti,(dus+e),1.破壞,汙染。2.誹謗。3.虐待。【過】dūsesi。【現分】dūsenta,dūsayamāna,【獨】dūsetvā。kumāriṁ dūseti﹐強暴童女。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dūseti:dūseti(kā,kri)
ဒူေသတိ(ကာ၊ႀကိ)
[dusa+ṇe+ti]
[ဒုသ+ေဏ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dūseti:[dus + e] spoils; pollutes; defames; ill-treats.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dūseti,[Sk.dūṣayati,caus.of dussati (q.v.).Also as dusseti PvA.82] to spoil,ruin; to injure,hurt; to defile,pollute,defame Vin.I,79,85,86; IV,212 (maṁ so dūsetukāmo,said by a bhikkhunī),316 (dūsetuṁ); A.IV,169 sq.; J.I,454; II,270; DhA.II,22 (kuṭiṁ,damage,destroy).-- aor.dūsayi J.II,110 (fared ill).-- pp.dūsita.Cp.pa°,pari°.(Page 328)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
dūseti:To pollute; to spoil to injure,to ruin
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DŪSETI:(dus+e) làm hư,làm nhơ bẩn,làm mất danh giá,đối đãi xấu xa [aor] --esi [prp] dūsenta,dūsayamāna [abs] dūsetvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dūseti:ဒူေသတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ဒုသ+ေဏ+တိ]
(၁) ပ်က္စီးေစ၏။ ဖ်က္ဆီး-ျပစ္မွား-၏။ (၂) ကဲ့ရဲ႕၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dūseti:ဒူေသတိ (ကာ) (√ဒုသ္+ေဏ)
ပ်က္စီးေစ၏။ ဖ်က္ဆီး၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,