Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dūsaka:a.[Sk.dūṣaka] 汙損敗壞(名譽等)的,破壞的(corrupting),汚行者.f.dūsikā,dūsiyā.
パーリ語辞典 水野弘元著
dūsaka:a.[Sk.dūṣaka] 汚す,破壞する,汚行者.f.dūsikā,dūsiyā.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dūsaka,【形】 弄臟的人,醜化的人,敗德的,破壞的。(p160)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dūsaka,【形】弄臟的人,醜化的人,敗德的,破壞的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dūsaka:dūsaka(ti)
ဒူသက(တိ)
[dusa+ṇvu.thī-nitea dūsikāç dūsiyā.]
[ဒုသ+ဏြဳ။ ထီ-၌ ဒူသိကာ,ဒူသိယာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dūsaka:[adj.] one who defiles or defames; corrupting; spoiling.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dūsaka,(adj.-n.) [Sk.dūṣaka] corrupting,disgracing,one who defiles or defames; a robber,rebel A.V,71 (bhikkhunī°); J.II,270; IV,495; Sn.89 (kula° one who spoils the reputation of the clan); DhA.II,23 (kuṭi° an incendiary); Miln.20 (pantha°).As dussaka at J.V,113 (kamma°); SnA.287 (mitta°,v.l.B.for dūbhaka).-- panthadūsaka a highwayman Miln.290.-- f.dūsikā J.III,179 (also as dūsiyā=dosakārikā); harmless Sn.312 (see a°).(Page 328)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DŪSAKA:[a] người làm mất danh giá,hư hỏng,tồi bại,làm hoen ố --na [nt] sự đồi bại,sự nhơ nhuốc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dūsaka:ဒူသက(တိ)
[ဒုသ+ဏြဳ။ ထီ-၌ ဒူသိကာ,ဒူသိယာ။]
ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ၊ ျပစ္မွားတတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dūsaka:ဒူသက (တိ)
ဖ်က္ဆီးတတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,