Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dūra:a.[〃] 遠的,遠隔的.acc.dūraṃ 遠,遠處.instr.dūrena 在遠處.abl.dūrato 從(由)遠處.loc.dūre 在遠處.-gama,-ṃgama 行去遠處.-tara 更遠的,較遠的.-vihāra 遠住.
パーリ語辞典 水野弘元著
dūra:a.[〃] 遠き,遠隔の.acc.dūraṃ 遠く.instr.dūrena 遠くに.abl.dūrato 遠くから.loc.dūre 遠くに.-gama,-ṃgama 遠くに行く.-tara より遠き.-vihāra 遠住.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dūra,【中】 遠方。 【形】 遠的,遙遠的。 ~ṅgama,【形】 到遠方去。 ~to,【無】 從遠方來。 ~tta,【中】 遠的事實。(p160)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dūra,【中】遠方。【形】遠的,遙遠的。dūraṅgama,【形】到遠方去。dūrato,【無】從遠方來。dūratta,【中】遠的事實。Vbh.2.︰7.Tattha katamaṁ rūpaṁ dūre? Itthindriyaṁ …pe… kabaḷīkāro āhāro,yaṁ vā panaññampi atthi rūpaṁ 1anāsanne 2anupakaṭṭhe 3dūre 4asantike--idaṁ vuccati rūpaṁ dūre.(在此,什麼是‘遠色’?女根色、男根色、心色、命根色、食色(、水、限界色、身表色、語表色、色輕快性、色柔軟性、色適應性、色積聚、色相續性、色老性、色無常性),凡是此色1不近(anāsanne;not near)、2不靠近(anupakkaṭṭhe;not closed)、3遠(dūre;distant)、4不鄰近(asantike;not proximate),這稱為遠色。)Vbh.3.︰Tattha Katamaṁ rūpaṁ santike? Cakkhāyatanaṁ …pe… phoṭṭhabbāyatanaṁ,yaṁ vā panaññampi atthi rūpaṁ 1āsanne 2upakaṭṭhe 3avidūre 4santike--idaṁ vuccati rūpaṁ santike.Taṁ taṁ vā pana rūpaṁ upādāyupādāya rūpaṁ dūre santike daṭṭhabbaṁ.(在此,什麼是‘近色’?眼處(眼凈色)、耳處(耳凈色)、鼻處(鼻凈色)、舌處(舌凈色)、身處(身凈色)、觸色(地、火、風)、顏色、聲、香、味,凡是此色1近(āsanne;near)、2靠近(upakkaṭṭhe;closed)、3不遠(avidūre;not distant)、4鄰近(santike;proximate),這稱為近色。取這個色、取那個色,當見到遠色、近色。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dūra:dūra(ti)
ဒူရ(တိ)
[du+ara+a.,ṭī.7va6.]
[ဒု+အရ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၇ဝ၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dūra:[adj.] distant; far.(nt.),distance.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dūra,(adj.) [Sk.dūra,Ved.duva (stirring,urging on),compar.davīyān,Av.dūrō (far),*dāu; cp.Ohg.zawen,Goth.taujan=E.do.Another form is *deǔā,far in respect to time,as in Gr.dήn,dhrόn,Lat.dū-dum (cp.dū-rare=en-dure).See also dutiya & dūta] far,distant,remote,opp.āsanna (J.II,154) or santika (Dhs.677; Vism.402).-- PvA.117.Often in cpds.(see below),also as dūri°,e.g.dūri-bhāva distance Vism.71,377; DhsA.76.-- Cases mostly used adverbially,viz.Acc.dūraṁ far J.II,154; DhA.I,192.-- Abl.dūrato from afar,aloof Vin.I,15; II,195; S.I,212; Sn.511; Dh.219; J.V,78 (dūra-dūrato); Miln.23; PvA.107.dūrato karoti to keep aloof from PvA.17.-Loc.dūre at a distance,also as prep.away from,far from (c.Abl.),e.g.Sn.468; J.II,155,449 (=ārā); III,189.-- Sn.772; Dh.304; J.VI,364; Dhs.677.-- dūre-pātin one who shoots far [cp.Sk.dūra-pātin] A.I,284; II,170,202.J.IV,494.See also akkhaṇavedhin.-- atidūre too far Vin.II,215.

--kantana at Th.1,1123:the correct reading seems to be the v.l.durākantana,see ākantana; --gata gone far away Pv.II,134 (=paralokagata PvA.164); DhA.III,377 (durā°).--(ṁ)gama far-going,going here & there Dh.37 (cp.DhA.I,304); Pv.II,910--ghuṭṭha farrenowned Pv.II,82--vihāra (-vuttin) living far away Sn.220.(Page 328)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dūra:viễn,xa,xa vắng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dūra:ဒူရ(တိ)
[ဒု+အရ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၇ဝ၆။]
ေဝးေသာ (အရပ္စသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dūra:ဒူရ (တိ) (√ဒူ+ရ)
ေဝးသည္။ ေဝးကြာသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,