Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dīpita,(dīpeti 的【過分】),已舉例說明,已解釋,已顯示。(p156)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dīpita,(dīpeti 的【過分】),已舉例說明,已解釋,已顯示。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dīpita:dīpita(ti)
ဒီပိတ(တိ)
[dīpa+ta.(dīpta-saṃ,dīvia-prāç addhamāgadhī)]
[ဒီပ+တ။ (ဒီပၲ-သံ၊ ဒီဝိအ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dīpita:[pp.of dīpeti] illustrated; explained; shown; made clear; explained.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dīpita,[pp.of dīpeti] explained Vism.33.(Page 324)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DĪPITA:[pp] của dīpeti sự dẫn chứng giải nghĩa,chỉ dẫn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dīpita:ဒီပိတ(တိ)
[ဒီပ+တ။ (ဒီပၲ-သံ၊ ဒီဝိအ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ)]
(၁) ျပ-ျပဆို-အပ္ေသာ၊ (က) ထင္ရွားျပအပ္ေသာ၊ ထင္စြာျပအပ္ေသာ။ (ခ) ထြန္းျပ-ထိန္လင္းေစ-အပ္ေသာ။ (၂) သိမ္း-သြင္း-ယူအပ္ေသာ၊ သၿဂႋဳဟ္္-ေရတြက္-အပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dīpita:ဒီပိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဒီပ္+ကၱ)
ျပအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,