Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dīpi,dīpika,【陽】 豹。(p156)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dīpi:dīpi(pu,thī)
ဒီပိ(ပု၊ထီ)
[dīpa+i.rū.679.nirutti.74.dīpa+ī.dīpaṃ taccammaṃ,taṃyogādīpī.,ṭī.611.dvi+i+pa.dve vaṇṇā ayanti yassa.dvipa+ī.dvipaṃ(dvivaṇṇaṃ cammaṃ) yassa.vi,.thī-nitea dīpīç dīpinī.]
[ဒီပ+ဣ။ ႐ူ။၆၇၉။ နိ႐ုတၱိ။၇၄။ ဒီပ+ဤ။ ဒီပံ တစၥမၼံ၊ တံေယာဂါဒီပီ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၁၁။ ဒြိ+ဣ+ပ။ ေဒြ ဝဏၰာ အယႏၲိ ယႆ။ ဒြိပ+ဤ။ ဒြိပံ(ဒြိဝဏၰံ စမၼံ) ယႆ။ ဝိ၊ဓာန္။ ထီ-၌ ဒီပီ,ဒီပိနီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dīpi:[m.] a panther.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DĪPI,DĪPIKA:[m] con heo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dīpi:ဒီပိ(ပု၊ထီ)
[ဒီပ+ဣ။ ႐ူ။၆၇၉။ နိ႐ုတၱိ။၇၄။ ဒီပ+ဤ။ ဒီပံ တစၥမၼံ၊ တံေယာဂါဒီပီ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၁၁။ ဒြိ+ဣ+ပ။ ေဒြ ဝဏၰာ အယႏၲိ ယႆ။ ဒြိပ+ဤ။ ဒြိပံ(ဒြိဝဏၰံ စမၼံ) ယႆ။ ဝိ၊ဓာန္။ ထီ-၌ ဒီပီ,ဒီပိနီ။]
(၁) က်ားသစ္သတၱဝါ၊ သစ္သတၱဝါ၊ သစ္-သားေကာင္။ (၂) ဒီပိ-သဒၵါ။ (၂) ဒီပိနဂၤု႒-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dīpi:ဒီပိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,