Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dīpeti:[Sk.dīpayati.dīp 的 caus.cf.dippati] 使輝耀,使明亮(to make light,to kindle,to emit light,to be bright); 說明(to illustrate,explain).pp.dīpita.cf.dīpitar 使明亮者,說明者.
パーリ語辞典 水野弘元著
dīpeti:[Sk.dīpayati.dīp の caus.cf.dippati] 輝やかす,明るくす,説明する.pp.dīpita.cf.dīpitar 明るくする者,説明者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dīpeti,(dip + e),點燃,清楚地表達,解釋。 【過】 ~esi。 【過分】 dīpita,【現分】 dīpenta,dīpayamāna。 【獨】 dīpetvā。 【潛】 dīpetabba。(p156)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dīpeti,(dip(梵dīp)+e),點燃,清楚地表達,解釋。【過】dīpesi。【過分】dīpita,【現分】dīpenta,dīpayamāna。【獨】dīpetvā。【義】dīpetabba。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dīpeti:dīpeti(kri)
ဒီေပတိ(ႀကိ)
[dīpa+ṇe+ti.nirutti.664.]
[ဒီပ+ေဏ+တိ။ နိ႐ုတၱိ။၆၆၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dīpeti:[dip + e] light; make clear; explain.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dīpeti,[Sk.dīpayati,Caus.to dīp,see dīpa1 & cp.dippati] to make light,to kindle,to emit light,to be bright; to illustrate,explain A.V,73 sq.; Dh.363; Miln.40; PvA.94,95,102,104 etc.; Sdhp.49,349.Cp.ā°.(Page 324)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
dīpeti:To kindle; to illuminate; to throw light on,to illustrate,to explain,to expound; to show,to point out,to announce,to declare,to publish
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DĪPETI:(dip+e) thắp đốt lên,làm cho sáng,giải nghĩa [aor] --esi [pp] dīpita [prp] dīpenta,dīpayamāna [abs] dipetvā [ptp] dīpetabba
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dīpeti:ဒီေပတိ(ႀကိ)
[ဒီပ+ေဏ+တိ။ နိ႐ုတၱိ။၆၆၄။]
(၁) ျပ၏၊ (က) ထင္ရွားျပ၏၊ ထင္စြာျပ၏။ (ခ) ထက္ဝန္းက်င္ျပ၏၊ ပိုင္းျခားျပ၏။ (၂) ေျပာဆို၏၊ ထုတ္ေဖာ္-ေႂကြးေၾကာ္-၏။ (၃) တည္ေစ၏။ (၄) ေဟာျပ၏။ (၅) အျပားအားျဖင့္ သိေစ၏။ ေဟာစဉ္အားျဖင့္ သိေစ၏။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dīpeti:ဒီေပတိ (ကာ) (√ဒီပ္+ေဏ)
ျပ၏။
အနိစၥာကာရံ ဒီေပေႏၲာ၊ အနိစၥ၏ အျခင္းအရာကို ျပလ်က္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,