Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dīpa:① m.[〃] 燈,燈火,燈明.-gāmi 至(到達)燈明(狀態或情況)的.-pūjā 燈供養.-sikhā 燈焰.② m.n.[Sk.dvīpa] 洲,洲渚,島,庇護所.
パーリ語辞典 水野弘元著
dīpa:① m.[〃] 燈,燈火,燈明.-gāmi 燈明に至る.-pūjā 燈供養.-sikhā 燈焰.② m.n.[Sk.dvīpa] 洲,洲渚,島,庇護所.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dīpa,【陽】 1.燈。2.島。3.幫忙,支持。 ~ka,【中】 小島。 【形】 顯示的,說明的。 ~ṅkara,【形】 點燈者,燃燈佛(一位佛陀的名字)。 ~acci,【陰】 燈苗。 ~rukkha,【陽】 燈柱。 ~sikhā,【陰】 燈苗。 ~āloka,【陽】 燈光。(p156)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dīpa,3(cp.Sk.dvīpa tiger’s skin),【陽】虎皮。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dīpa,2(Ved.dvīpa=dvi二+ap(āpa)水--兩側有水),【陽】【中】島、洲(mahādīpa大的島)、渚(paritta-dīpā小的島)。引申為「依靠處」、「庇護所」(shelter,refuge)。dīpālaya﹐dīpagabbhaka﹐休息處(resting place)。cattāro mahādīpā﹐四大洲--1.梵Pūrva-videha;巴Pubbavideha,弗於逮洲,又作毘提訶,為天下四大洲中之東勝身洲,又稱東毘提訶。2.梵Jambu-dvīpa;巴Jambudīpa,閻浮洲又作閻浮提、贍部洲、位於須彌山之南,故又稱南閻浮提,為吾人所居之處。3.梵Apara-godānīya;巴Aparagoyāna,拘陀尼洲,又作俱耶尼、瞿伽尼,位於須彌山之西方,為四大洲中位居西方之西牛貨洲。4.梵巴Uttarakuru,郁單越洲,又作郁單曰,為須彌四大洲中位居北方之北俱盧洲。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dīpa,1,【陽】燈(梵dīpa)。dīpaṅkara(=pabhaṁ kara),【形】點燈者(making light,shining,illuminating),燃燈佛(Dīpaṅkara﹐或譯「錠光佛」古佛名,據《本生經》因緣序中說,四阿僧祇劫十萬大劫之前,燃燈佛曾為釋迦牟尼佛(當時的善慧Sumedha)授記未來成佛。)。dīpacci,【陰】燈苗、燈火。dīparukkha,【陽】燈柱。dīpasikhā,【陰】燈苗。dīpāloka,【陽】燈光。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dīpa:dīpa(na)
ဒီပ(န)
[dīpa=dipya+ṇa.nīti,sutta.114.]
[ဒီပ=ဒိပ်+ဏ။ နီတိ၊ သုတၱ။၁၁၄။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dīpa:dīpa(pu,na)
ဒီပ(ပု၊န)
[dīpa+ṇa.,ṭī.316.nīti,dhā.236.dvi+āpa.dvidhā gatāniāpāni asmiṃhetubhūteti dīpo.va-kāra ā-kā-rānaṃlopoçissī ca,dīpo,vā-kārena dīpampi.,ṭī.664.(-pā,yo,1.214.nīti,sutta.31).]
[ဒီပ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၁၆။နီတိ၊ဓာ။ ၂၃၆။ ဒြိ+အာပ။ ဒြိဓာ ဂတာနိအာပါနိ အသၼႎေဟတုဘူေတတိ ဒီေပါ။ ဝ-ကာရ အာ-ကာ-ရာနံေလာေပါ,ဣႆီ စ၊ ဒီေပါ၊ ဝါ-ကာေရန ဒီပမၸိ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၆၄။ (-ပါစိတ္၊ ေယာ၊၁။၂၁၄။ နီတိ၊ သုတၱ။၃၁)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dīpa:[m.] 1.a lamp; 2.an island; 3.help; support.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dīpa,3 [cp.Sk.dvīpa tiger’s skin] a car covered with a panther’s skin J.I,259; V,259=VI,48.(Page 324)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dīpa,2 (m.& nt.) [Ved.dvīpa=dvi+ap (*sp.) of āpa water,lit.“double-watered,” between (two) waters] an island,continent (mahā°,always as 4); terra firma,solid foundation,resting-place,shelter,refuge (in this sense freq.combd w.tāṇa lena & saraṇa & expl.in Com.by patiṭṭhā) -- (a) lit.island:S.V,219; J.III,187; VvA.19; Mhvs VII.7,41.-- continent:cattāro mahādīpā S.V,343; Vv 2010 (=VvA.104); VvA.19; PvA.74 etc.Opp.the 2000 paritta-dīpā the smaller islands KhA 133.-- (b) fig.shelter,salvation etc.(see also tāṇa):S.III,42 (atta°+attasaraṇa etc.,not with S Index to dīpa1); V,154,162 (id.) IV.315 (maṁ°,not to dīpa1),372; A.I,55 sq.(+tāṇa etc.); Sn.501 (atta° selfreliant,self-supported,not with Fausböll to dīpa1),1092,1094,1145 (=Satthā); Nd2 303; Dh.236 (°ṁ karohi=patiṭṭhā PvA.87); Pv III,19 (id.PvA.174); J.V,501=VI,375 (dīpañ ca parāyaṇaṁ); Miln.84,257 (dhamma-dīpa,Arahantship).

--ālaya resting place J.VI,432; --gabbhaka same J.VI,459,460.(Page 323)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dīpa,1 [Ved.dīpa to Ved.,dīpyate; Idg.*deā to shine (see dibba,deva); cp.Gr.di/alos,dh_los; see also jotati] a lamp J.II,104 (°ṁ jāleti to light a l.); DhA.II,49 (id.),94 (id.)

--acci the flame of a lamp ThA.154; --āloka light of a l.J.I,266; VI,391; DhA.I,359; VvA.51; -- (°ṁ)kara making light,shining,illuminating Nd2 399 (=pabhaṁ kara Sn.1136; but cp.Dh.236 under dīpa2); Vism.203.--tittira a decoy partridge (cp.dīpaka°) J.III,64; --rukkha lit.lamp-tree,the stand of a lamp,candlestick DhA.IV,120; --sikhā the flame (lit.crest) of a l.Vism.171; DhA.II,49.(Page 323)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Dīpa:A monk,probably of Ceylon,author of the Parivārapātha (Vin.v.226).
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DĪPA:[m] cái đèn,cù lao,sự giúp đỡ,nâng đỡ --ka [nt] một cù lao nhỏ [adj] giải nghĩa,trình bày --ṅkara [a] người đốt đèn,tên một vị Phật tổ quá khứ --cci [f] ngọn đèn --rukkhā [m] cột trụ đèn --sikhā [f] ngọn đèn --pāloka [m] ánh sáng đèn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dīpa:ဒီပ(ပု၊န)
[ဒီပ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၁၆။နီတိ၊ဓာ။ ၂၃၆။ ဒြိ+အာပ။ ဒြိဓာ ဂတာနိအာပါနိ အသၼႎေဟတုဘူေတတိ ဒီေပါ။ ဝ-ကာရ အာ-ကာ-ရာနံေလာေပါ,ဣႆီ စ၊ ဒီေပါ၊ ဝါ-ကာေရန ဒီပမၸိ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၆၄။ (-ပါစိတ္၊ ေယာ၊၁။၂၁၄။ နီတိ၊ သုတၱ။၃၁)။]
(၁) ဆီမီး။ (၂) ဆီမီးတိုင္၊ ဆီမီးခြက္၊ ဆီမီးအိမ္ (ဆီမီး၏ အေဆာက္အဦး)။ (၃) ကြၽန္း၊ ေရလယ္ကြၽန္း၊ ေသာင္ကြၽန္း(ေရယဉ္ျပတ္စဲေသာ ၾကည္းကုန္အရပ္,သို႔မဟုတ္ ေရေၾကာင္း ၂-ျဖာကြဲကာ စီးသြားရာအရပ္)။ (က) ဇမၺဴကြၽန္း၊ ေတာင္ကြၽန္း။ (ခ) သီဟိုဠ္ကြၽန္း။ (ဂ) နာဂကြၽန္း။ (ဃ) ဘီလူးကြၽန္း။ (င) အလသႏၵ-ကြၽန္း။ (စ) ကြၽန္းႀကီး ၄-ကြၽန္း။ (ဆ) အရံကြၽန္းငယ္ ၂ဝဝဝ။ (တိ) (၄) ကြၽန္း၌- ျဖစ္-ေန-ေသာ (သူ-စသည္)။ (၅) ထြန္းလင္း-ေတာက္ပ-ေသာ (ၾကယ္,တာရာစသည္)။ (၆) ထင္ရွားေသာ (နိဗၺာန္-စသည္)။ (၇) ဆီမီးႏွင့္တူေသာ။ (၈) တည္ရာ-မွီရာ-အားကိုးရာ-အားထားရာ-ျဖစ္ေသာ။ (၉) မွီခိုရာကိုင္းကြၽန္းႏွင့္ တူေသာ၊ မွီမိုရာကိုင္းကြၽန္းသဖြယ္ျဖစ္ေသာ၊ (က) နိဗၺာန္။ (ခ) အရဟတၱဖိုလ္။ (ဂ) ဘုရားရွင္။ (ဃ) ပေစၥကဗုဒၶါ။ (င) မိမိ-ကိုယ္-ခႏၶာ-ဂုဏ္ (ေလာကီ,ေလာကုတၱရာ တရား)။ (စ) ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကံ။ (ဆ) ဉာဏ္ပညာ။ (ဇ) အေရာင္အလင္း။ (စ်) ဆရာသၼား။ (ည) ေျပာေဟာအပ္ေသာ တရား။ (ဋ) ဂိုဏ္း=ဂဏ။ (ဌ) (သမၼာ,မိစၧာ)အယူ။ (ဍ) အက်င့္။ (ဎ) အေၾကာင္းတရား=မဂ္။ (၁ဝ) ဒီပ-သဒၵါ။ ('ပု'ကြၽန္း၊ ခုံလႈံရာ၊ ကမ႓ာေျမႀကီး၏ အစိတ္အပိုင္း။ 'န' က်ားေရ၊ P.S.D.။ ဆီမီး၊ အလင္းေရာင္၊ ပေဒသာပင္၊ ျပာ၊ဓာန္။ မီးအိမ္၊ မီးေရာင္၊ နိဗၺာန္၊ သီ၊ဓာန္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dīpa:ဒီပ(န)
[ဒီပ=ဒိပ်+ဏ။ နီတိ၊ သုတၱ။၁၁၄။]
(၁) က်ားသစ္ေရ။ (တိ) (၂) ယင္း-အေရျဖင့္-ျခံရံ-ဖုံးလႊမ္း-ကြပ္-အပ္ေသာ (ရထား-စသည္)။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
dīpa:ဒီပ
ဒိ = ဒိတၱိယံ-ထြန္းပျခင္း၌။
စု = ပကာသေန-ျပျခင္း၌။
ဒိပၸတိ၊ ဒီေပတိ၊ ဒီပယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dīpa:ဒီပ (ပ)
သစ္နက္ေရျဖင့္ ရံအပ္ေသာ ရထား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dīpa:ဒီပ (ပ၊န) (ဒိ+အပ)
ကၽြန္း။ မွီရာကၽြန္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dīpa:ဒီပ (ပ) (√ဒီပ္+အ)
ဆီမီး။ မီးအိမ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,