Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dīna:a.[〃] 貧的,卑賤的.
パーリ語辞典 水野弘元著
dīna:a.[〃] 貧しき,卑賎の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dīna,【形】 悲慘的,低級的,低劣的。 ~tā,【陰】 ~tta,【中】 可憐。(p156)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dīna,【形】悲慘的,低級的,低劣的。dīnatā,【陰】dīnatta,【中】可憐(臺語:克虧khik khui,僥幸hiau hing7,離經li7 king)。adīna,【反】不悲慘的,不低劣的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dīna:dīna(ti)
ဒီန(တိ)
[dīna+citta.kye.]
[ဒီန+စိတၱ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dīna:dīna(ti)
ဒီန(တိ)
[dīna+a.di+īna.,ṭī.739.dī+ta=kta.rū.631.,5.15va.dī+.ṇvādi.1va5.]
[ဒီန+အ။ဒိ+ဤန။ ဓာန္၊ဋီ။၇၃၉။ ဒီ+တ=ကၱ။ ႐ူ။ ၆၃၁။ေမာဂ္၊၅။၁၅ဝ။ဒီ+နက္။ ဏြာဒိ။၁ဝ၅။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dīna,(adj.) [Sk.dīna] poor,miserable,wretched; base,mean,low D.II,202 (?) (°māna; v.l.ninnamāna); J.V,448; VI,375; Pv.II,82 (=adānajjhāsaya PvA.107); IV,81; Miln.406; PvA.120 (=kapaṇa),260 (id.),153; Sdhp.188,324.(Page 323)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DĪNA:[a] khốn khó,căn cứ,phương tiện --tā [f] --ttā [nt] nghèo khổ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dīna:ဒီန(တိ)
[ဒီန+အ။ဒိ+ဤန။ ဓာန္၊ဋီ။၇၃၉။ ဒီ+တ=ကၱ။ ႐ူ။ ၆၃၁။ေမာဂ္၊၅။၁၅ဝ။ဒီ+နက္။ ဏြာဒိ။၁ဝ၅။]
(၁) ဆင္းရဲေသာ၊ (က) ဥစၥာ-မဲ့-မြဲ-ဆင္းရဲ-ႏြမ္းပါး-ေသာ၊ သူ၊ သူဆင္းရဲ၊ ေအာက္တန္းစား၊ လူမြဲ။ (ခ) ကိုယ္-ဆင္းရဲ-ပင္ပန္း-ေသာ။ (ဂ) စိတ္-ဆင္းရဲ-ပင္ပန္-ေသာ၊ သူ။ (၂) ယုတ္ညံ့-ညစ္ႏြမ္း-ေသာ (အလိုစသည္)။ (၃) ေၾကာက္-လန္႔-ေသာ (စိတ္-စသည္)။ ('တိ' ဆင္းရဲ-ပ်က္စီး-ဝမ္းနည္း-ေၾကာက္တတ္-ညံ့-ေသာ၊ P.S.D.။ 'ပု' ကုလားအုပ္၊ တ႐ုပ္လူမ်ိဳး၊ ငတ္မြတ္-ဆာေလာင္-ေသာ ေခြး။ သီ၊ဓာန္)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dīna:ဒီန(တိ)
[ဒီန+စိတၱ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
ယုတ္ညံ့-သိမ္ဖ်င္း-ေသာ စိတ္ရွိေသာ၊ သူ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
dīna:ဒီန
ဘူ = ဒုဂၢတဘာေဝ-ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည္၏အျဖစ္၌။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dīna:ဒီန (ပ)
သူဆင္းရဲ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dīna:ဒီန (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဒီ+န)
ႏြမ္းပါးသည္။ ဆင္းရဲသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,