Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dīgha:a.[Sk.dīrgha] 長的,(身)長之物(蛇).abl.dīghato 從(由,比)長度,(縱向)長度.-aṅgulin 指長(手指纖長相) [三十二相之一] .-āyu,-āyuka 長壽,長壽者.-jāti,-jātika 蛇,出生為蛇類(a being of the snake kind).-dasa 長袖(having long fringes.cf.dasā).-rattaṃ 長夜地,長時(a long time).-loma,-lomika 長(身)毛的.
パーリ語辞典 水野弘元著
dīgha:a.[Sk.dīrgha] 長き,長いもの(蛇).abl.dīghato 長さより,長さは.-aṅgulin 指長し [三十二相の一] .-āyu,-āyuka 長寿,長寿者.-jāti,-jātika 蛇.-dasa 長袖.-rattaṃ 長夜に,長時に.-loma,-lomika 長毛の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dīgha:a.[Sk.dīrgha] 長き,長いもの(蛇).abl.dīghato 長さより,長さは.-aṅgulin 指長し [三十二相の一] .-āyu,-āyuka 長寿,長寿者.-kesa长发.-jāti,-jātika 蛇.-dasa 長袖.-nakha长爪.-rattaṃ 長夜に,長時に.-loma,-lomika 長毛の
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dīgha,【形】 長的。 ~aṅgulī,【形】 長指的(有長手指的)。 ~jātika,【陽】蛇類的眾生。 ~tā,【陰】 ~tta,【中】 長度。 ~dassi,【形】 有遠見的。~nikāya,【陽】《長部》(佛教經典)。 ~bhāṇaka,【陽】 重復說或解釋《長部》的人。 ~rattaŋ,【副】 長久地。 ~lomaka,【形】 有長毛的。~sottiya,【中】 長眠,偷懶。(p156)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dīgha,(梵dīrgha),【形】長的。dīghaṅgulī,【形】長指的(有長手指的)。dīghajātika,【陽】蛇類的衆生。dīghatā,【陰】dīghatta,【中】長度。dīghadassi,【形】有遠見的。Dīghanikāya,【陽】《長部》(梵文版漢譯為Dīrgha-āgama長阿含經)。dīghabhāṇaka,【陽】重復說或解釋《長部》的人。dīgharattaṁ,【副】長久地。dīghalomaka,【形】有長毛的。dīghasottiya,【中】長眠,偷懶。dīghāyuka﹐【陽】長壽。(【反】appāyuko﹐【陽】夭壽。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
dīgha: 長、深
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dīgha:dīgha(pu,na)
ဒီဃ(ပု၊န)
[dīgha+ṇa.dīghakāle niyuttāç tabbanto vā dīghā.rū.5.(-,1.5.nīti,sutta.5.nirutti.5).]
[ဒီဃ+ဏ။ ဒီဃကာေလ နိယုတၱာ,တဗၺေႏၲာ ဝါ ဒီဃာ။ ႐ူ။၅။ (-ေမာဂ္၊၁။၅။နီတိ၊သုတၱ။၅။နိ႐ုတၱိ။၅)။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dīgha:dīgha(pu)
ဒီဃ(ပု)
[dī+gha.,ṭī.7va7.du+.thoma.]
[ဒီ+ဃ။ ဓာန္၊ဋီ။၇ဝ၇။ ဒု+ဃင္။ ေထာမ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dīgha:[adj.] long.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dīgha,(adj.-n.) [Ved.dīrgha,cp.Caus.drāghayati to lengthen,*dlāgh as in Gr.dolixόs (shaft),e]ndelexήs (lasting etc.; cp.E.entelechy); Lat.indulges; Goth.tulgus (enduring)] 1.(adj.) long D.I,17; M.I,429; S.I,104 (°ṁ addhānaṁ); Sn.146,633 (opp.rassa); Dh.60,409; Pv.I,1011 (°ṁ antaraṁ all the time); II,955 (id.); Th.1,646 (°m-antare); Dhs.617; KhA 245; PvA.27,28,33,46.See def.at Vism.272.-- dīghato lengthways J.VI,185; dīghaso in length Vin.IV,279; atidīgha too long Vin.IV,7,8.-- 2.(m.) a snake (cp.M Vastu II.45 dīrghaka) J.I,324; II,145; IV,330.-- 3.N.of the Dīgha Nikāya (“the long collection”) Vism.96.

--aṅgulin having long fingers (the 4th of the marks of a Mahāpurisa) D.II,17; III,143,150; --antara corridor J.VI,349.--āyu long-lived (opp.App’āyu) D.I,18; J.V,71.Also as °ka D.III,150; DA.I,135; Sdhp.511; --āvu=°āyu in the meaning of āyasmant (q.v.) J.V,120; --jāti (f.) a being of the snake kind,a snake DhA.III,322; also as °ka at J.II,145; III,250; IV,333; V,449; DA.I,252; --dasa having long fringes D.I,7; --dassin [Sk.dīrghadarśin] far-seeing (=sabba-dassāvin) PvA.196; --nāsika having a long nose Vism.283.--bhāṇaka a repeater or expounder of the Dīgha Nikāya J.I,59; Vism.36,266,286; DA.I,15,131; --rattaṁ (adv.) [Sk.*dīrgharātraṁ,see Indexes to AvŚ; Divy & Lal.V.; otherwise dīrgha-kālaṁ] a long time D.I,17,206; A.V,194; Sn.649; It.8; J.I,12,72; Pv.I,44; II,1311 (°rattāya=°rattaṁ PvA.165); Pug.15; DhA.IV,24; --loma long-haired Vin.III,129; also as °ka at J.I,484,f.°ikā S.II,228; --sotthiya (nt.) long welfare or prosperity DhA.II,227.(Page 323)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Dīgha:1.Dīgha-Kārāyana.-Nephew of Bandhula,commander-in-chief of Pasenadi.After Bandhula’s death,Dīgha was appointed in his place and accompanied the king.Once,during their travels,they came to Nangaraka (Ulumpa says DhA.iii.356) and,hearing that the Buddha was at Medatalumpa,went to see him,but Dīgha stayed outside while the Buddha talked to Pasenadi (M.ii.118f; MA.ii.753f; J.iv.151).

The Dhammapada Commentary (i.355ff) adds that Dīgha went about reviling the king for the murder of his uncle,and that when Pasenadi went in to the Buddha,leaving the royal insignia in Dīgha’s charge,the latter saw his chance of revenge.He left Pasenadi,hastened to Vidūdabha and crowned him king.He then returned to Sāvatthi,leaving for Pasenadi only a single horse and one female servant.It was this treachery which led to Pasenadi’s untimely death.

2.Dīgha-Kārāyana.-A minister of Bhātiya (Bhātikābhaya?).He was a very learned brahmin and was appointed by the king to settle a dispute between the residents of the Mahāvihāra and the Abhayagiri,regarding the charge brought against Dabba-Mallaputta by the nun Mettiyā.He decided in favour of the Mahāvihāra residents (Sp.iii.583).
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Dīgha:1.Dīgha.-A Yakkha chieftain whose help should be sought by followers of the Buddha,when in distress (D.iii.205).The Buddha says (M.i.201f ) that Digha once visited him and spoke to him of the wonderful attainments of Anuruddha,Nandiya and Kimbila,and remarked how fortunate were the Vajjians that these three were dwelling in the Vajji country.Buddhaghosa (MA.i.431) describes Digha as a devarājā and says that his other name was Parajana.His visit to the Buddha was at Gosingasālavana,just before the Buddha left to see Anuruddha and the others.2.Dīgha.-A thera of Ceylon,and an expert in the Vinaya.Vin.v.3.3.Dīgha.-A brahmin.He found he could not satisfy other brahmins,even though he gave five bowls of food to each.One day he went to the vihāra,and,in order to test the monks,served them with only one vessel of rice.Thirty monks partook of it and Dīgha was pleased with their great moderation.AA.i.262f.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DĪGHA:[a] dài --aṅguli [a] có ngón tay dài--jālika [m] sinh vật đầu người mình rắn --tā [f] --tta [nt] sự dài,chiều dài --dassī [a] viễn thị --nikāya trường bộ kinh --bhāṇaka [m] người thuật lại bộ trường [a] hàm --rattaṃ [ad] lâu dài --lomaka [a] có lông trừu dài--sotthiya [nt] ngủ lâu dài,sự lười biếng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dīgha:ဒီဃ(ပု)
[ဒီ+ဃ။ ဓာန္၊ဋီ။၇ဝ၇။ ဒု+ဃင္။ ေထာမ။]
(၁) ေက်ာရွည္ သတၱဝါ၊ ကိုယ္ရွည္သတၱဝါ (ေႁမြ,ငါး,ဖြတ္ စသည္)။ (၂) ဒီဃ-အမည္ရွိေသာ-နတ္-ဘီလူး။ (၃) ဒီဃ-အမည္ရွိေသာ ေထရ္၊ ဒီဃေထရ္။ ဒီဠနာမက-ၾကည့္။ (၄) ဒီဃအမည္ရွိေသာ နိကာယ္၊ ဒီဃနိကာယ္။ (၅) ရွည္(မတိုး)ေသာ။ (၆) ရွည္ေသာ အတိုင္းအရွည္ရွိေသာ။ ဒီဃာယုကကမၼ,ဒီဃာယုကပဋိသႏၶိ-တို႔ ၾကည့္။ (၇) ရွည္ၾကာေၾကာင္းျဖစ္ေသာ၊ ရွည္ေစတတ္ေသာ (ကံ-စသည္)။ (၈) ရွည္ၾကာရာ (အခါ-စသည္)။ ဒီဃာယုကကာလ,ဒီဃာယုက႒ာန-တို႔ ၾကည့္။ (၉) ရွည္လ်ားသည္၏ အျဖစ္ (ဘာဝပၸဓာန္)။ (၁၀) ဒီဃ-သဒၵါ။ ဒီဃပရိယာယ-ၾကည့္။ 'ပု'အင္ၾကင္းႏြယ္ပင္၊ ကုလားအုပ္၊ 'တိ'ရွည္လ်ားေသာ၊ ေထာမ။ ရွည္-ေလးကန္-နက္-ေစာက္-ျမင္႔-ေသာ၊ P.S.D.။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dīgha:ဒီဃ(ပု၊န)
[ဒီဃ+ဏ။ ဒီဃကာေလ နိယုတၱာ,တဗၺေႏၲာ ဝါ ဒီဃာ။ ႐ူ။၅။ (-ေမာဂ္၊၁။၅။နီတိ၊သုတၱ။၅။နိ႐ုတၱိ။၅)။]
(၁) ဒီဃ-အကၡရာ၊ ဒီဃသရ၊ (က) ရွည္ေသာ ရြတ္ရာ ကာလ၌ယွဉ္ေသာ သရ။ (ခ) ရွည္ေသာ ရြတ္ရာကာလရွိေသာ သရ၊ ၂-မၾတာကာလ ရွိေသာ သရ (အာ,ဤ,ဦ,ဧ,ဩ-ဟူေသာ သရ ၅-လုံး)။ (၃) ရွည္ေသာ အတိုင္းအရွည္ရွိေသာ။ (တိ) (၃) ဒီဃနိကာယ-ၾကည့္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dīgha:ဒီဃ (ပ)
ေႁမြ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dīgha:ဒီဃ (တိ)
ရွည္သည္။ ျမင့္သည္။
ဒီဃေတာ၊ အလ်ားအားျဖင့္။ ဒီဃေသာ၊ အလ်ားမွ။ ဒီဃံ အဒၶါနံ၊ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,