Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dāyati,(dā + ya),割草,收獲。 【過】 dāyi。 【過分】 dāyita。(p154)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dāyati,(dā給+ya)(Sk.dāti & dyāti (dā) to cut,divide,etc.; cp.dayati,dātta,dāna),割草,收獲(to cut,mow,reap)。【過】dāyi。【過分】dāyita。【使】dāyāpeti(to cause to be cut or mowed)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dāyati:dāyati(kri)
ဒါယတိ(ႀကိ)
[dā+a+ti.daya+a+ti.,ṭī.536.de+a+ti.nīti,dhā,2va9.dhātvattha.198.]
[ဒါ+အ+တိ။ ဒယ+အ+တိ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၃၆။ ေဒ+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာ၊၂ဝ၉။ ဓာတြတၳ။၁၉၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dāyati:[dā + ya] mows; reaps.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dāyati,[Sk.dāti & dyāti (dā) to cut,divide,etc.; cp.dayati,dātta,dāna] to cut,mow,reap,caus.dāyāpeti to cause to be cut or mowed DhA.III,285.(Page 319)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
dāyati:To give
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DĀYATI:(dā+ya) gặt lấy,thâu thập,cắt,gặt lúa [aor] dāyi [pp] dayitā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dāyati:ဒါယတိ(ႀကိ)
[ဒါ+အ+တိ။ ဒယ+အ+တိ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၃၆။ ေဒ+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာ၊၂ဝ၉။ ဓာတြတၳ။၁၉၈။]
(၁) ပိုင္းျဖတ္၏။ ဒါယ(၁)-ၾကည့္။ (၂) သုတ္သင္၏။ ဒါယန-(၂)-ၾကည့္။ (၃) အိပ္၏။ နိဒၵါ-ၾကည့္။ (၄) ေပးကမ္း-လွဴဒါန္း-၏။ (၅) စင္ၾကယ္-သန္႔ရွင္း-၏။ ေဝါဒါန-ၾကည့္။ (၆) ေစာင့္ေရွာက္-ထိန္းသိမ္း-၏။ ဒါန-(၃)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dāyati:ဒါယတိ (√ဒါ)
ျဖတ္၏။ ရိတ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,